Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Orthography Transcription English 
1  lima lìːmá  cultivate 
2  lunduzela lùndùzɛ́ːlà  act stupidly 
3  lala láːlà  sleep 
4  asisefi àsíséːfì  we do not sift 
5  sefa sɛ̀ːfá  siftǃ 
6  emini émíːnì  during the day 
7  mema mɛ́ːmà  inviteǃ 
8  umloli úmlòːlì  one who sharpens 
9  lola lɔ̀ːlá  sharpenǃ 
10  ifosi ífóːsì  end of a whip 
11  isolo ísɔ̀ːlò  blame 
12  popola p’ɔ́p’ɔ́ːlà  examine 
13  phupha pʰùːpʰá  dream 
14  ibhasi íb̤ásì  a bus 
15  baba ɓàːɓá  father 
16  imbuzi ímbùːzì  goat 
17  bala ɓàːḷá  countǃ 
18  imbali ímbàːlì  flower 
19  totisa t’ót’íːsà  make sweet 
20  thaba tʰàːɓá  be satisfied 
21  dida dìːdá  confuse 
22  kekela k’ɛ́k’ɛ́ːlà  cackle (like a hen) 
23  khakha kʰàːkʰà  sharp, bitter 
24  galagala gàlágàːlà  rudeness 
25  wamamula wámámùːlà  he broke his fast 
26  inani ínàːnì  price 
27  inyoni íɲòːnì  bird 
28  ingozi íŋgòːzì  severe wound 
29  amafalafala àmáfàláfàːlà  talkative person 
30  vavanya váváːɲà  try 
31  amasasa àmásàːsà  breakfast 
32  siza síːzà  Helpǃ 
33  shiya ʃíːjà  abandon 
34  umhaha úmhàːhà  greed 
35  hhula ɦúːlà  slap 
36  i(li)halahala hàláhàːlà  energetic person 
37  umhhololo ùm̤ɦɔ́lɔ́ːlò  cry baby 
38  womba wòmːɓá  entice 
39  isiyotho ísíjɔ̀ːtʰò  sleep-looking person 
40  lala láːlà  sleep 
41  hlahlamela ɬáɬámɛ́ːlà  come upon unexpectedly 
42  Dlala ɮáːlà  Playǃ 
43  imilalelo ímílálɛ́ːlò  an ambush 
44  amehlo ámɛ́ːɬò  eyes 
45  ukudla úk’ùːɮá  food 
46  imfuyo ímpf’úːjò  livestock 
47  imvu íɱ̀bvù  a sheep 
48  imfene ímpf’ɛ́ːnè  a baboon 
49  mvimvitha ɱ̀bvíɱbvíːtʰà  be energetic 
50  itswayi íts’wâːjí  salt 
51  insipho ínts’íːpʰò  soap 
52  tsaka ts’àːk’á  squirt thru one's teeth 
53  Donsa dɔ̀ːnts’á  Pullǃ 
54  amanzi ámâːndzì  water 
55  utshani útʃ’áːnì  grass 
56  izintshakani ízíɲtʃ’ák’àːnì  young persons 
57  utshwala útʃ’wàːlà  beer 
58  ukuntshontsha úkúɲtʃ’ɔ̀ːɲtʃ’à  to steal 
59  jaja dʒàːdʒá  rejoice 
60  njalo ǹdʒáːlò  always 
61  indlala índɮàːlà  hunger 
62  nhla ǹːtɬ’á  catch a glimpse of 
63  amandla ámáːndɬà  power 
64  inhlanhla íntɬ’àntɬ’à  luck 
65  nklinya ŋkɬ’íːɲá  grasp tightly 
66  klina kl’îːná  be naughty 
67  caca ʇàːʇá  climb 
68  isixaxa ísíʖàːʖà  old basket 
69  qaqamba ʗáʗámːbà  start 
70  cece ʇɛ̀ːʇè  wedding 
71  xaxuluka ʖáʖúlúːk’à  come apart 
72  qala ʗáːlà  start 
73  chichima ʇʰíʇʰíːmà  overflow 
74  xhaxha ʖʰàːʖʰá  ready for action 
75  qhaqhawezi ʗʰáʗʰáwéːzì  hardy person 
76  chacha ʇʰàːʇʰá  be evident 
77  ubuxhaxhaxha úbúʖʰáʖʰàːʖʰà  leaking 
78  qhaqhazela ʗʰáʗʰázɛ́ːlà  shiver 
79  gcaka g͡ʇàːk’á  become thin 
80  gxada g͡ʖàːdá  take long steps 
81  gqagqa g͡ʗàːg͡ʗá  scatter 
82  isigcoyi ísíg͡ʇòːwí  a portion 
83  gxugxuma g͡ʖúg͡ʖúːmà  move about impatiently 
84  isigqoko ísíg͡ʗɔ̀kò  a hat 
85  nconca ŋ͡ʇàŋ͡ʇá  pick unripe crops 
86  nxada ŋ͡ʖàːdá  bind together 
87  inqama íŋ͡ʗàːmà  a sheep ram 
88  ncinciza ŋ͡ʇíŋ͡ʇíːzà  make a mild complaint 
89  nxenxa ŋ͡ʖɛ̀ːŋ͡ʖá  coax 
90  isinqeni ísíŋ͡ʗéːnì  a lazy person 
91  ngcangcaza ŋ̤̀͡ʇàŋ̤͡ʇáːzà  act in a spirited manner 
92  ngxangxasha ŋ̤͡ʖáŋ̤͡ʖáːʃà  hop about 
93  ingqangqa íŋ̤͡ʗàːŋ̤͡ʗá  an irritable person 
94  ngcingciza ŋ̤͡ʇíŋ̤͡ʇíːzà  be happy 
95  ingxi îːŋ̤͡ʖí  dirt 
96  ingqengqetshe iŋ̤͡ʗɛ́ŋ̤͡ʗɛ̀tʃ’é  a smart person 
97  hlanza ɬànːzá  wash 
98  hlanza ɬánːzà  vomit 
99  khehle kʰɛ́ːɬè  collapsing 
100  khehle kʰɛ́ːɬé  jingling 
101  labalaba làɓàláːɓà  desire 
102  labalaba láɓálàːɓà  a traditional African game 
103  kanti kànːtí  why not? 
104  kanti kánːtì  whereas