Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Orthography  Broad Transcription  Narrow Transcription English 
1  baba baba  ɓáːɓà  to be spicy 
2  beba beba  ɓèːɓá  carry child on back 
3  biba biba  ɓìːɓá  to spread (a sore) 
4  boba boba  ɓòːɓá  talk freely about 
5  buba buba  bʰùːbʰá  to perish, die 
6  bheka beka  bʰèːgá  to look 
7  ibhubesi ibubɛsi  ìbʰùɓéːsì  lion 
8  lola lola  lòːlá  to sharpen 
9  umgodi umgɔdi  úm͡gòdì  hole 
10  yola jola  jòːlá  to taste pleasant 
11  wola wola  wòːlá  to collect 
12  pasa pasa  páːsà  to support 
13  basa basa  ɓàːsá  to kindle 
14  tonsa tonsa  tònsá  to drop 
15  donsa donsa  dònsá  to attract, to pull 
16  kola kola  kʰóːlà  to satisfy 
17  gola gola  góːlà  to catch 
18  ukufa ukufa  úgúːfà  sickness, death 
19  ukuva ukuva  úgúːvà  good-nature 
20  sila sila  sìːlá  to grind 
21  zila zila  zìːlá  to abstain from 
22  tshitsha tʃitʃa  tʃìːtʃá  to haste exceedingly 
23  jija dʒidʒa  dʒìːdʒá   to speak violently 
24  tyaka tyaka  tʃyàːgá  to spit 
25  shaqa ʃaʗa  ʃàːʗá  to be astringent 
26  haya raya  ɦàːjá  to be raspy 
27  haya haya  hàːjá  to rehearse, to imitate 
28  hamba hamba  háːm͡bà  to go 
29  ihashi iɦaʃi  íɦàːʃì  horse 
30  klekleza klekleza  kléklézà  to tear, to scratch 
31  papa papa  pàːpá  to be anxious, to be alarmed 
32  phapha papa  pʰàːpʰà   to fear, to be flighty 
33  tile tile  tìlé  pitch black 
34  thile tile  tʰíːlè   a certain one 
35  bala bala  ɓáːlà  to count 
36  bhala bala  báːlà  to write 
37  kaka kaka  káːkà  to surround a hunt 
38  khakha kaka  kʰàkʰà  to be bitter 
39  impama impama  ìm͡páːmà  a slap 
40  intete intete  ìn͡tétʼè  locust 
41  inkondlo inkondlo  ìnkʼóːndɮò  a poem 
42  mi mi  mì  take this 
43  ni ni  nì  you 
44  ngi ŋi  ŋgì  me, I 
45  nyiki ɲiki  ɲìːgì  a movement 
46  umbaxa umbaʖa  úmɓàːʖá  double-snuff spoon 
47  umpaxa umpaʖa  úmpàːʖá  double-barreled gun 
48  ukuthinda ukutinda  ùgùtʰìːn͡dà  to begin to speak 
49  ukuthinta ukutinta  ùgùtʰìːn͡tá  to fly freely, openly 
51  ukuthinse ukutinzo  ùgùtʰìːn͡sé  to set straight 
52  inkani iŋkani  ìŋgáːnì  stubborness 
53  ngani ŋani  ŋgáːnì  why? 
54  asimbonanga asim̩bonaŋga  ásímbónáːŋgà  we didn’t see him 
55  caka ʇaka  ʇáːgà  to whitewash 
56  qaqa ʗaʗa  ʗàːʗá  to undo a seam 
60  xhaka ʖaka  ʖʰáːgà  to link horses 
61  gcoba gʇoba  g͡ʇòːɓá  to grease 
62  gqoba gʗoba  g͡ʗòːɓá  to milk 
63  gxoba gʖoba  g͡ʖòːɓá  to beat, to bruise 
64  isince isinʇe  ìsìːn͡ʇé  small woman’s spear 
65  isinqe isinʗe  ìsìːn͡ʗé  rump 
66  isinxele isinʖele  ìsìn͡ʖéːlè  left-hand 
67  hamba hamba  háːm͡bà  go 
68  hamba ke hamba ke  kám͡bàː gè  go then 
69  uthanda utanda  ùtʰáːndà  you like 
70  uthanda ni utanda ni  ùtʰándàː nì  what do you like? 
71  ganga gaŋga  gàːŋgà  to be naughty 
72  inganga ingaŋga  íːgàːŋgà  a ridge 
74  ithanga itaŋga  ítʰàːŋgá  thigh 
75  ithanga itaŋga  ítʰáːŋgà  tank 
76  na amandhla na amandɬa  nàː àmáːnɮà  with power 
77  namandhla namandɬa  nàmáːnɬà  with power 
78  ku umunto ku umunto  gú ùmúːnt̪ù  to the man 
79  kumunto kumunto  gùmúːnt̪ù  to the man