Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Speaker Zulu English 
1  II Iminyombo. Awu, kuhle lokho.  Mythological origins. That's fine. 
2  I Ehe, ukuthi uyabona uma ukhuluma ngokuthi nansi inkondlo, kufanele ukuba sazi ukuthi inkondlo le…  Yes, so that if you have to analyze a poem then you must be able to say where it… 
3  II Yaqhamukaphi…  Originates from… 
4  I Iqondeni kubantu. Iqhamukaphi ___ isho ukuthini.  What it symbolizes to the people. How it originates. What it says to the people. 
5  II Mm…  Yes… 
6  I Yenzani. Izinto ezinjengalezo…  What it means. Such issues… 
7  II Mm.  Yes. 
8  I So-ke, siyobana ukuthi kuhamba kanjani.  So, the, we'll see how it goes. 
9  II Ehe, kufanele ngizithathe izifundo zakho.  Yes, I have to take your classes. 
10  I No, zithathe izifundo zami. Zithathe. But nami ngizama ukuthi ngithi shelele ngase-Afrika.  No, you have to take my classes. But I too, would like to take some time off and go to Africa. 
11  II Pho, manje uma uthi shelele, kanti ngiyofundiswa ubani?  But then, if you do who'll teach me? 
12  I Impela, azazi  Honestly, I don't know. 
13  II [giggling] Wangibhuqa manje…  [giggling] How sarcastic of you! 
14  I Ngifunga abeKunene.  Honestly, I swear by the Kunenes. 
15  II Wangibhuqa phela manje!  God, how sarcastic can you be! 
16  I Impela ngizothini [faint] ngoba ngikhuluma lona iqiniso. Ngithi angazi kahle ukuthi uma ngingahlala, ngabe ngihlalele ukuthini. Uma ngithola lolo, usizo lolo…  What else can I say [faint] because I'm telling you the truth. I just don't know very well what I would be staying here for. If I get that help (grant) that help… 
17  II Mm, usizo lolo…  Yes, that help… 
18  I Ngiyohamba ngiyibangise ngase-Afrika.  I'll go to Africa. 
19  II Nyakenye…  Next year… 
20  I …ngoba sengikhumbule.  …because I'm homesick. 
21  II Nkosi ymai.  I can appreciate that. 
22  I Ya.  Yes. 
23  II Kuyezwakala.  It's understandable. 
24  I Izinyawo zami seziyesinda. Sengiyezwa ukuthi ngihamba emathuneni.  [untranslatable] My feet are heavy. I can feel that I'm treading on the graves of the dead (The overall meaning is that things are not going so well for me). 
25  II Kuyezwakala. Mm, Nkosi yami.  It's understandable. What a shame. 
26  I So-ke manje [false start]. Kodwa uyabona ngalonyaka ozayo, ngolokhuzana…  So now, [false start] But then, you see next year… 
27  II Mm…  Yes… 
28  I Entwasahlobo ngiyobuya…  In the fall, I'll come back… 
29  II Uyobuya. Ingani mina ngiyobe ngihamba-ke nje. Ngiyobe sengiyo…  You'll come back. But then I'll be leaving then. I'll be going to.. 
30  I Uhamba uyaphi? Phela, wena ngeke usahamba lana.  Where do you think you are going? You are going nowhere. 
31  II Hayi-bo, usho ukuthini? [gigling]  Hang on, what do you mean? [giggling] 
32  I Ukuthi ngiyokubophela khona.  That I'll inspan you here (at UCLA). 
33  II Lutho.  No way! 
34  I Ehe.  Yes. 
35  II Lutho. Angithi izifundo zami zonke nje, hawu, ngiyazisonga. Ngiyazisonga ngoJuni nyakenye.  No way. After all I'm graduating. I'm graduating in June next year. 
36  I Siyobuye sikhulume-ke. Isiyaqhamuka-ke lendoda. Ngiyayibona izungeza la.  We'll discuss that later. This man is appearing (Eric). I can see him roving around. 
37  II Kusho ukuthi isikhathi sesiphelile.  It means our time is up. 
38  I Ngiyabona. Sekufanele ukuba ngikhiphe ngaso isilungu leso…  I think so. Now I have to accounce in English… 
39  II Hawu, sixoxe kahle kodwa.  I think it was a pleasant conversation. 
40  I Ehe, bese ngiyaxolisa-ke.  Yes. But I have to apologize now. 
41  II Ehe.  Yes. 
42  I [announcing] Sesiyayikhwebula-ke mabandla kaMjokwane kaNdaba.  This is the end (of the conversation) you children of Mabandla and Mjokwane son of Ndaba (i.e. you children of the Zulu nation).