Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry IPA Transcription Consultant's Transcription English Gloss 
1  audio missing    
2  audio missing    
3  audio missing    
4  audio missing    
5  audio missing    
6  audio missing    
7  audio missing    
8  sákɾsìl sacrsil  good morning 
9  xíeʃ gill  grass 
10  gláz glall  he 
11  βáʔt bat  animal 
12  kibáʔ kiba  to sew 
13  kudiáʔ kudia  my leg 
14  díàɣú diagu  your ear 
15  xɰ̃́ʃ gull  town 
16  kángà canga  fast 
17  zéʔ ze  corn 
18  íez hiz  year 
19  màʒ́ét malled  machete 
20  bejít begit  butterfly 
21  ðǎm dam  awl 
22  mánì mani  little bird 
23  ŋgǔl ngul  male 
24  nǎiʔ nai  yesterday 
25  lǎzní lallni  he is 
26  làɸì labi  she 
27  wingúl bdingul  turkey 
28  tʃìɾú chiru  then 
29  naʔɾé nare  now 
30  r̥ur̥ukrán ru lluc dan  our shoulders 
31  réx rej  fence 
32  naí nai  green 
33  ngáʔ nag  weight 
34  bsiǎʔná bsiana  my sister 
35  gwesáʔní guesan-ni  go to drop it offǃ 
36  gwikní huekni  it burned 
37  jǔʔ ju  house 
38  jáɣ jag  wood 
39  fébɾeɾ febrer  february 
40  flétʃ flech  arrow 
41  xùánì Juain  John 
42  káx caj  box 
43  tʃá cha  I am going 
44  bítʃí bichi  little  
45  nisxíà nisgia  rain 
46  xí  gi   fire 
47  lesáʔ lesa  lifted 
48  ɾé re   here 
49  bæ̀l bel  snake 
50  mbaǐl mbail  grandfather 
51  xámáŋg gamang  shirt 
52  labiǔʔ labiu  you  
53  ɾuǎ rua  mouth 
54  subniáʔ subinia  I plant 
55  beú beu  moon 
56  bêu beu  turtle 
57  bæ̂l bel  fish 
58  bæ̰̀l bel  snake 
59  bsìaʔ bsiá  bean 
60  bsiǎ̰ʔ bsia  coca 
61  lǔa̰ʔ lua  Oaxaca 
62  luǎʔ lua  my face 
63  wîʃ guill  sun 
64  wíʃ guill  the day after tomorrow