Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Phoneme Illustrated Transcription Tone Gloss 
1  p pɑː  55  father 
2  pʰɑː  31  climb 
3  t tɑː  24  hit 
4  tʰɑː  55  lie down 
5  k kɑː  55  add 
6  kʰɑː  55  exclamation 
7  kʷɑː  55  melon 
8  kʰʷ kʰʷɑː  55  go over 
9  f fɑː  55  flower 
10  s sɑː  55  sand 
11  s (allophone [ʃ]) ʃyː  55  book 
12  tʃɑi  23  son 
13  tʃʰ tʃʰɑi  55  guess 
14  dʒɑː  55  hold 
15  m mɑː  23  horse 
16  n nɑːm  11  south 
17  ŋ ŋɑː  11  teeth 
18  l lɑː  55  (exclamation) 
19  j jɑː  24  also 
20  h hɑː  55  shrimp 
21  w wɑː  55  baby 
22  p kʰʌp°  55  suck 
23  t kʰʌt  55  choke 
24  k tʌk°  55  virtue 
25  m kʰʌm  55  gather 
26  n kʌn  33  near 
27  ŋ kʌŋ  33  more 
28  miːn  33  face 
29  ʃyː  53  book 
30  ɛː mɛːŋ  11  name 
31  ɑː mɑː  55  mother 
32  ɔː sɔ  55  comb 
33  kuː  55  woman 
34    iː  55  clothes 
35    yː  23  rain 
36    uː  55  black 
37  ɩ mɩŋ  11  bright 
38  e me  33  taste 
39  ø sø  23  age 
40  ʌ kʌp°  55  suck 
41  o mo  11  nothing 
42  ɷ sɷk  33  uncle 
43  maɩ  23  rice 
44  au mau  31  (exclamation) 
45  ɛɔ sɛɔ  11  normal 
46  iu miu  33  neat 
47  muɩ  23  sister 
48  ŋoɩ  55  sad 
49  øɩ tøɩ  33  correct 
50  Yin-Ping tone tsʰɑːn  55  kind 
51  Yin-Shang tone tsʰɑːn  24  therapy 
52  Yang-Qu tsʰɑːn  33  match 
53  Yang-Ping tsʰɑːn  31  [surname] 
54    naːm  11  man 
55  Yang-Shang tsʰɑːn  23  [name of a skin disease]