Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Phoneme Illustrated Transcription English 
1  i tʰɩm  sweet 
2  i tʰɩːn  sky 
3  i tʃip  to pick up 
4  i tʃi  paper 
5  i tʃʰi  once 
6  i ji  treatment 
7  i tʃit  section 
8  i min  noodle 
9  i sɩŋ  last name 
10  i jit  hot 
11  i sɩk  to eat 
12  i si  to try 
13  i tʃʰɩŋ  clear 
14  i lɩŋ  to take 
15  u pʰɷn  large container 
16  u kɷn  a can 
17  u wɷn  a bowl 
18  u bɷn  a booklet 
19  u mɷn  bored 
20  u luk  six 
21  u kwɷ  to guess 
22  u kwɷɩ  tired 
23  u fɷt  wide 
24  i dʒi  child 
25  e tʰɛk  to kick 
26  e pʰɛŋ  inexpensive 
27  e lɛːŋ  pretty 
28  e tʰɛk  to throw 
29  e tʃɛ  a car 
30  e kʰət  cough 
31  e tʃət  seven 
32  e səp  ten 
33  e sən  new 
34  e səm  heart 
35  e mət  what 
36  e fən  divide 
37  e hən  hate 
38  e mən  ask 
39  e ŋən  tough 
40  e bən  stupid 
41  e kən  close by 
42  e wən  transport 
43  e jən  print 
44  e bən  product 
45  e təŋ  chair 
46  e pʰəŋ  friend 
47  e tʰən  to swallow 
48  e tʃʰən  personal 
49  e kʰən  to work hard 
50  e tʃən  true
51  e tʃœt  to go out 
52  e kwən  soldier 
53  e kwʰən  earth 
54  a paːt  eight 
55  a taː  dozen 
56  a maː  horse 
57  a haː  shrimp 
58  a faː  flower 
59  a saː  sand 
60  a hak  black 
61  a naːk  bracelet 
62  a taːŋ  to wait for 
63  a pʰaː  afraid 
64  a maːn  slow 
65  a paːn  sample 
66  a ŋaːn  eye 
67  a tʃʰaːk  thief 
68  a tʰaːp  pagoda 
69  a saːm  three 
70  a ŋaːp  duck 
71  a baːk  hundred 
72  a taːn  a bill 
73  a haːŋ  to walk 
74  a toːŋ  cold 
75  a laːŋ  cold 
76  a pʰaːŋ  porch 
77  a tʃaːm  terrible 
78  a tʰaːm  light in color 
79  a tʃaːŋ  orange 
80  a tʰaːm  mucus 
81  a taːm  one bite 
82  a kwan  skirt 
83  o bɔː  ball 
84  o pʰɔː  grand 
85  o tʰɔːŋ  sugar 
86  o ŋɔː 
87  o kɔː  song 
88  o lɔː  to get 
89  o lɔːk  to descend 
90  o mɔŋ  busy 
91  o kɔn  dry 
92  o hɔt  thirsty 
93  o løy  girl 
94  o søn  believe 
95  o tʃøn  most 
96  œ yœː  about 
97  œ tʃʰœːŋ  long 
98  œ tʃœːŋ  Chinese 
99  y yyː  fish 
100  a tʃɔ  left 
101  a wən  to look for 
102  a kəm  gold 
103  a hap  box 
104  a lap  disorder 
105    gwaɩ  expensive 
106    seɩ  die 
107    kʰeɩ  chess 
108    leɩ  plum 
109    teɩ  land 
110    saɩ  younger 
111    meɩ  taste 
112    lɔːɩ  come 
113    maːɩ  buy 
114    siu  small 
115    koɷ  tall 
116    tʰou  peaches 
117    taɷ  robber 
118    syu  smile 
119    tœɩ  a pair of 
120    løy  girl 
121    kaɷ  enough 
122    kaːɷ  to teach 
123    jau  to have 
124    ŋ̩  five 
125    bən  product 
126    təŋ  chair 
127    kən  close by 
128    fən  divide 
129    sən  new 
130    hən  hate 
131    mən  ask 
132    nam  south 
133    ŋən  tough 
134    jən  print 
135    wən  transport 
136    təŋ  chair 
137    tʰɩːn  sky 
138    tʃi  paper 
139    tʃi  once 
140    tʃən  true
141    tʃʰən  personal 
142    deɩ  land 
143    tʰɩm  sweet 
144    tɛːŋ  to throw 
145    tʰɩːn  sky 
146    pɷn  a booklet 
147    pʰɷn  large container 
148    kən  close by 
149    kɷn  a can 
150    kʰən  to work hard 
151    kɷn  a can 
152    pən  product 
153    pʰən  friend 
154    tʃət  seven 
155    dʒi  child 
156    dʒət  to go out 
157    tʃʰi  once 
158    kwən  soldier 
159    kwʰən  earth 
160    laːŋ  cold 
161    lap  disorder 
162    haːŋ  to walk 
163    hap  box 
164  high falling tone mət  what 
165  middle rising tone pən  product 
166  middle level tone sən  new 
167  low level tone min  noodle 
168  low falling tone tʃit  section