Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Phonemic Representation IPA English 
1  kaj ka:i̯  street 
2  kăj kɐi̯  chicken 
3  ˧˧k̚œ̆j ˧˧k̚øi̯  he-she 
4  ˨˧k̚aj ˨˧k̚aːi̯  mount. brook 
5  ˧˧keŋ ˧˧kɛːŋ  mirror 
6  ˧˧kĕŋ ˧˧keŋ  to respect 
7  ˨˧kŏŋ ˨˧koŋ  work 
8  ˨˧kœŋ ˨˧kœːŋ  ginger 
9  kin kiːn  solid 
10  kon kɔːn  dry 
11  kun kuːn  crown 
12  kyn kyːn  contribute 
13  ˥˧paw ˥˧paːu̯  to wrap 
14  ˥˧p̚aw ˥˧p̚aːu̯  to toss 
15  ˥˧tăj ˥˧tɐi̯  low 
16  ˥˧t̚ăj ˥˧t̚ɐi̯  ladder 
17  ˨˨kăw ˨˨kɐu̯  enough 
18  ˨˨k̚ăw ˨˨k̚ɐu̯  to deduct 
19  ˧˥kwăn ˧˥kwɐn  to boil 
20  ˧˥k̚wăn ˧˥k̚wɐn  skirt 
21  ˧˥tʃăw ˧˥tʃɐu̯  wine 
22  ˧˥tʃ̚ăw ˧˥tʃ̚ɐu̯  ugly 
23  ˥˧fa ˥˧faː  flower 
24  ˥˧sa ˥˧saː  sand 
25  ˧˧ha ˧˧haː  shrimp 
26  ˨˧ma ˨˧maː  horse 
27  ˨˩ŋa ˨˩ŋaː  tooth 
28  ˨˩na ˨˩naː  bring 
29  ˨˩lam ˨˩laːm  blue 
30  ˨˩nam ˨˩naːm  male 
31  ˨˧jăw ˨˧jɐu̯  to have 
32  ˨˨kăw ˨˨kɐu̯  enough 
33  ˨˩wan ˨˩waːn  return things 
34  ˨˩man ˨˩maːn  night 
35  ˧˧nat ˧˧naːt̚  burn 
36  ˧˧nap ˧˧naːp̚  pay taxes 
37  ˧˧pat ˧˧paːt̚  eight 
38  ˧˧pak ˧˧paːk̚  hundred 
39  ˨˩nam ˨˩naːm  east 
40  ˨˩nan ˨˩naːn  difficult 
41  ˨˩măn ˨˩mɐn  mosquito 
42  ˨˩măŋ ˨˩mɐŋ  united 
43  ˨˩măj ˨˩mɐi̯  buy 
44  ˨˩măw ˨˩mɐu̯  cat 
45  jăw jɐu̯  worry 
46  ˧˥jăw ˧˥jɐu̯  play 
47  ˧˧jăw ˧˧jɐu̯  fine 
48  ˨˩jăw ˨˩jɐu̯  from 
49  ˨˧jăw ˨˧jɐu̯  friend 
50  ˨˨jăw ˨˨jɐu̯  right side