Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Sound Illustrated IPA Transcription   English 
1  p ˥˧paiu̯  to wrap 
2  ˥˧pʰaːu̯  to toss 
3  t ˥˧tɐi̯  low 
4  ˥˧tʰei  ladder 
5  k ˧˧kɐu̯  enough 
6  ˧˧kʰɐm̯  to deduct 
7  kw kwuːn  royal 
8  kwʰ kwʰɔː  earth 
9  t͡s ˧˥t͡sɐu̯  wine 
10  t͡sʰ ˧˥t͡sʰɐu̯  ugly 
11  f ˥˧fɑː  flower 
12  s ˥˧sɑː  sand 
13  h ˧˧hɑː  shrimp 
14  m ˨˧mɑː  horse 
15  n ˨˧lĕi̯  you sg. 
16  ŋ ˨˩ŋɑː  tooth 
17  l ˨˩lɑːm  blue 
18  j ˨˧jeu̯  to have 
19  w ˨˩wɑːn  to return (things) 
20  p ˧˧tɑːp°  to answer 
21  t ˧˧pɑːt°  eight 
22  k ˧˧pɑːk°  hundred 
23  m ˨˩hɑːm  salty 
24  n ˨˩nɑːn  difficult 
25  ŋ ˨˩mɑːŋ  blind 
26  j ˨˧mɐi̯  rice 
27  w ˧˧kʰɐm̯  to deduct 
28  œ̆j ˨˧kʰøjʷ  third person pronoun singular 
29  i kin   
30  u kun   
31  y kyː   
32  y syː   
33  œ̆ sœ̆   
34  o ko   
35  o koŋ   
36  kŏŋ   
37  ɑ kɑŋ   
38  ɑ̆ kɑ̆ŋ   
39  e keŋ   
40  kĕŋ   
41  œ kœŋ   
42  ɑ kɑj  street 
43  ɑ̆ kɑ̆j  chicken 
44  ɑ sɑm  three 
45  ɑ̆ sɑ̆m  heart 
46  e ˧˧keŋ  mirror 
47  ˧˧kĕŋ  to respect 
48  e ˧˧tek  oboe 
49  ˨˨tĕk  enemy 
50  œ t͡sœŋ hœ  long boots 
51  œ̆ fuːn sœ̆t  to show pity 
52  o hou̯ŋɑ̆u̯  severe 
53  hŏŋ ŏk  red house 
54  iː u iːfuk  clothing 
55  yː iː yːsiː  thereupon 
56  iː iː siːu̯siːu̯  a little 
57  œː œː ˨˩t͡sʰœːŋ hœː  long boots 
58  uː ɑː uːŋɑː  raven 
59  ɔː ɐ hɔːŋɐu̯  severe 
60  ɐː ɔː hɐ mɔːj  dried prawns 
61  ɐ tɐŋ  to pause 
62  ˧˧hyːt°  blood 
63  wuːt°  to live 
64  ɛː iː ˧˧sɛːp°˥˧t͡siː  tin foil 
65  ɑː ɪ ŋɑːn sɪk  color 
66  ɔː ɐ ŋɔːk° jɐn  vicious person 
67  u ˨˩huŋ uk°  red house 
68  ɐ ɔː nɐp° ˧˧sɔːk°  to blackmail 
69  u ɑː suk° ˧˧pɑːk°  uncles 
70  ɐ̟ ɐ̠ kwɐt tʰɐu̯  bones 
71  ɑ̠ː ɑ̟ː ˧˧pɑ̠ːk° ˧˧mɑ̟ːn  a million 
72  ɐ̠ u pɐk° fuŋ  north wind 
73  ɑː œ̟ː ˨˨lɑːp° t͡sʰœːŋ  sausage 
74  ɑː ɐ̠ ˨˨lɑːp° hɐk°  at once 
75  ˥˧ ˥˧tuŋ  east 
76  ˥˧ ˥˧kɑː  to add 
77  ˨˩ ˨˩t͡sʰuŋ  to repeat 
78  ˨˩ ˨˩ŋɑː  tooth 
79  ˧˥ ˧˥kɑː  false
80  ˧˥ ˧˥t͡suŋ  swollen 
81  ˨˧ ˨˧t͡sʰuŋ  heavy 
82  ˨˧ ˨˧lĕi̯  you sg. 
83  ˧˧ ˧˧t͡suŋ  to plant 
84  ˧˧ ˧˧kʰɐm  to deduct 
85  ˨˨ ˨˨mɐn  to ask 
86  ˨˨ ˨˨hɔːk°  to learn