Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Yoruba orthography Yoruba (IPA) English 
1 ibi ibi  place 
2 idi ìdì  bundle 
3 iri ìɽì  mist 
4 iji ìdʒì  storm 
5 ebe ebè  heap of earth 
6 ete ètè  lip 
7 eru eɽu  deceit 
8 ẹbẹ ɛ̀bɛ̀  entreaty, request 
9 ẹtẹ ɛ̀tɛ̀  leprosy 
10 ẹrụ ɛɽù  load 
11 aya aja  wife 
12 aja adʒá  dog 
13 ata ata  pepper 
14 ara aɾa  body 
15 ọwọ ɔwɔ́  hand 
16 ọbọ ɔ̀bɔ́   monkey 
17 ọrọ ɔ̀ɽɔ̀  conversation 
18 ọjọ ɔdʒɔ́  day 
19 owo owó  money 
20 ojo odʒo  coward 
21 oro oɽò  bull-roarer 
22 ilu ìlù  drum 
23 iṣu iʃu  yam 
24 irun iɹ̃ũ  hair 
25 iru ìɽù  tail 
26 ẹkun ɛkṹ  tears 
27 ẹku ɛkú  [used in salutations] 
28 ọkan ɔkã̀  heart 
29 ọka ɔkà  garri made into stiff paste 
30 ibọn ìbɔ̃  gun 
31 ibọ ìbɔ  act of worshipping 
32 ọgbọn ɔɡbɔ̃́  wisdom 
33 pọn kpɔ̃̀  carry on the back 
34 fọn fɔ̃  scatter 
35 mimu mĩ́mũ  drinking 
36 ni nĩ  be 
37 na nã  beat 
38 ọmọ ɔmɔ̃  child 
39 mọ mɔ̃̀  know 
40 bẹẹrẹ bɛ́ɛ́rɛ́  the grass 
41 bẹrẹ bɛ̀rɛ̀  began 
42 ijọ ìdʒɔ  congregation 
43 Ijọ Idʒɔ́  the name of a tribe 
44 ọre ɔ̀rɛ́ː  friend 
45 iya ìjáː  mother 
46 airi aiɽi  invisibility 
47 aipon aikpɔ̃  unripe 
48 aiye ajé  world 
49 aiye aije  unintelligible 
50 koi koí  warm 
51 fio-fio ˈfío-fío  [superlative] 
52 diẹ diẹ díɛ̀-díɛ̀  little by little 
53 oun òũ  and 
54 o ṣeun o ʃèũ  well done 
55 jẹun dʒɛũ  eat, feed 
56 a gbọn a ɡ͡bɔ̃̀  we shivered 
57 a gbọn a ɡ͡bɔ̀ń̩  we shook it 
58 a gbọn a ɡ͡bɔ̃́  we scooped out 
59 agbọn àɡ͡bɔ̃  coconut 
60 agbọn aɡ͡bɔ̃́  wasp 
61 agbọn aɡ͡bɔ̃̀  basket 
62 agbọn àɡ͡bɔ̃̀  chin 
63 ọkọ ɔkɔ̀  motorcar 
64 ọkọ ɔkɔ́  hoe 
65 ọkọ ɔkɔ  husband 
66 igba iɡ͡bá  calabash 
67 igba ìɡ͡bà  time, period 
68 igba ig͡ba  two hundred 
69 igba ìɡ͡bá  garden egg 
70 eyii èjìí  this one 
71 eeru omi èéɽú omi  scum on water 
72 iwọọ babaarẹ ìwɔ̀ɔ̄ bàbáārɛ̀  his father's hook 
73 mun mūń̩  drink it 
74 aiye ajé  world 
75     game 
76 mun mún̩̄  ticket 
77 oba óbà  it perches 
78 awoo ni àwōò nì  that plate 
79 ẹ ma pariwo mọ ɛ má k͡paɽiwo mɔ̀  Don't make noise. 
80 mo fẹ lọ ri ọmọ na mo fɛ́ lɔ ɽí ɔmɔ na  I'm going to say the child. 
81 nwon ti ji ni kutukutu owurọ nwɔ̃ ti dʒí ni kùtùkùtù òwúɹɔ̀  They woke up very early in the morning. 
82     He can say anything without my hearing it. 
83 kọ-kọ-kọ l'omi ntú, ti gbogbo rẹ nṣan rẹ-rẹ-rẹ kɔ́-kɔ́-kɔ́ lomi ntú, ti ɡ͡boɡ͡bo ɽɛ̀ nʃã̀ ɽɛ-ɽɛ-ɽɛ  The water was gushing out and flooding. 
84 tan tã  sell it 
85 mo ti tan mo tí tã  I have sold it 
86 ka káa  pluck, pick 
87 akoko àkókò  time, season 
88 pa k͡pá  kill him 
89 lo pa lo k͡pá  go and kill him 
90 ba ba  meet him 
91 lo ba lo ba  go and meet him 
92 dan dã  pour it  
93 mo ti dan mo ti dã  I have poured it 
94 ga ɡàá  tall 
95 agogo aɡoɡo  bell, clock 
96 gbagba ɡ͡baɡ͡ba  leaves of the garden egg 
97 baba baba  father 
98 gbada ɡ͡bada  a name 
99 bada bada  a name 
100 ojola òdʒòlá  boa constrictor 
101 oja odʒà  market 
102 fa fa  pull it 
103 fun fũ  give it 
104 ofa òfà  dragnet 
105 sun sũ  sleep 
106 osẹ ɔsɛ  week  
107 ẹsẹ ɛsɛ  foot 
108 oṣe oʃe  thank you 
109 ẹsẹ ɛʃɛ  sin 
110 ahọn ahɔ̃́, aɔ̃́  tongue 
111 ẹhin ɛ̀hĩ̀, ɛ̀ĩ̀, jĩ  back 
112 ẹhin ɛhĩ́, ɛĩ́  tooth 
113   okòwó, okóo  twenty cowries 
114   owíwo, oówo  boil (noun) 
115 ẹwọn ɛ̀w̃ɔ̃̀  chain 
116 ẹrọn er̃ɔ̃  meat 
117 oyọn ój̃ɔ̃́  he yawned 
118 iyẹn ij̃ɛ̃  that 
119 wọn w̃ɔ̃  they 
120 mẹrin mɛ́r̃ĩ  four 
121 rin r̃ĩ  walk 
122 ri ɹi  see 
123 wọ wɔ  set (of sun) 
124 wọn w̃ɔ̃  them 
125 yin j̃ĩ  praise 
126 yi ji  this 
127 nkan ŋ̩̀kan  something 
128 o nkọ ó ŋ̩́kɔ́  he is learning 
129 o ngbọ ó ŋ̩́ɡ͡bɔ́  he is listening 
130 o ngoke ó ŋ̩́ɡòkè  he is climbing 
131 o nwa ò ŋ̩̀wà  he is searching 
132   m̩ba  I would have 
133   m̩fɛ  I would like 
134   n̩ta  selling 
135   n̩da  pouring 
136   n̩sa  drying 
137   n̩ʃa  picking 
138   nlɔ  going 
139   nri  saying 
140   ndʒa  picking cotton 
141   njo  getting full 
142   ŋkɔ  I shall write 
143   ŋɡun  I shall climb 
144   ŋwa  I shall come 
145 ẹẹkẹ ɛ̀ɽɛ̀kɛ́, ɛ̀ɛ̀kɛ́  cheek 
146 Yoruba joɽùba, joòba  Yoruba 
147 ri ɹi  see 
148 rin r̃ĩ  walk