Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Yeyi English Tswana 
1  zi.nǀhákó  shelters (roof, wall)  dikago 
2  kù.rá.ǃáwà  to taste  go utlwa ka leleme 
3  mà.ǃáwà  shoulders  ma.bôgô 
4       
5  mà.gǁánì  dusk (pl.)  matatana 
6  mà.gǁárá-kàu  shields (of warriors)  dithebe 
7  wà.nǁárá  barkless thin trees  meswaéemi 
8  kà.gǃáwà  calabash  segwana 
9  kà.ǃ'ámì  wrist, ankle  mosiga 
10  kù.ǀárà  cut open (animal)  go phunya, go rala phologolo 
11  kù.gǀáwà  to cut grass (in order to make snakes visible)  go beola thaga / go thagola 
12  kù.nǀàm.ìsá  to suckle  go amusa 
13  kù.ǀx'ákásà  to drizzle  go na ka mosarasarane 
14  βùǃá  correct  bontle / gosiame 
15  kù.ǃápá  to be beautiful  go ntegala 
16  kù.nǃ'át.árà  to chop, smash, crack  go rêma, go phanyêg, go phatsa 
17  ù.ǂámú.ǂàmù  weak, smooth  bonolo 
18  kù.ǂ'ápárà  to smash up  go phatalatsa / duba duba / go thuba 
19  rù.gǁánì  dusk (sg.)  letatana 
20  mù.gǁáwà  bow and arrow  motsu le khamphani 
21  nàmú-gǀúpásì  hunting spider  seládile 
22  mù.nǀú  leg  leotó 
23  ù.nǀú-nǀù  puppy  ntsányana 
24  shì.kúnǀ'úmù  sunset, evening  phirimô ya letsatsi 
25  (β)ù.ǃú  owl spec.  mankgoto, morubisi (spec.) 
26  ù.ǃúrì  whirlwind, wind-devil  sefefô 
27  ù.ǃútàmà  rainbow, mushroom sp.  motshewagodimo 
28  (β)ù.gǃúrì  big, thick  botona, bokima 
29  kù.gǃútùrà  to flourish / to sprout  go gola sentle / go thoga 
30  mù.nǃú  barren woman   
31  tù.nǃ'úmà  cooking utensils, three legged pots  dipitsa 
32  mù.nǃ'únì  fruit of the Tsaro tree  mokolwane 
33  kù.nǃ'únǃ'ùnà  to knock  go kôkôta 
34  kù.ǃhú  nothing, there isn't  ga gona 
35  βù.ǃhúrù  dumb (blunt)  boi jwa thipa / selepe / semumu 
36  mbà.nǀú-ǀnù  puppies  dintsányana 
37  kà.nǀ'úrí  hiccough  kgodisá 
38  m(b)à.ǃú  owl spec. (pl.)  merubisi / bomankgoto 
39  mbà.ǃútàmà  rainbow, mushroom sp. (pl.)  metsheyagodimo 
40  kà.nǃ'úmà  cooking utensil, three legged pot  pitsá 
41  mà.nǂú-khòa  millet spec.  mabelebele