Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Yeyi English Tswana 
1  zi.nǀhákó  shelters (roof, wall)  dikago 
2  kù.rá.ǃáwà  to taste  go utlwa ka leleme 
3  mà.ǃáwà  shoulders  ma.bôgô 
4  mà.gǁánì  dusk (pl.)  matatana 
5  mà.gǁárá-kàu  shields (of warriors)  dithebe 
6  wà.nǁárá  barkless thin trees  meswaéemi 
7  kà.gǃáwà  calabash  segwana 
8  kà.ǃ'ámì  wrist, ankle  mosiga 
9  kù.ǀárà  cut open (animal)  go phunya, go rala phologolo 
10  kù.gǀáwà  to cut grass (in order to make snakes visible)  go beola thaga / go thagola 
11  kù.nǀàm.ìsá  to suckle  go amusa 
12  kù.ǀx'ákásà  to drizzle  go na ka mosarasarane 
13  βùǃá  correct  bontle / gosiame 
14  kù.ǃápá  to be beautiful  go ntegala 
15  kù.nǃ'át.árà  to chop, smash, crack  go rêma, go phanyêg, go phatsa 
16  ù.ǂámú.ǂàmù  weak, smooth  bonolo 
17  kù.ǂ'ápárà  to smash up  go phatalatsa / duba duba / go thuba 
18  rù.gǁánì  dusk (sg.)  letatana 
19  mù.gǁáwà  bow and arrow  motsu le khamphani 
20  nàmú-gǀúpásì  hunting spider  seládile 
21  mù.nǀú  leg  leotó 
22  ù.nǀú-nǀù  puppy  ntsányana 
23  shì.kúnǀ'úmù  sunset, evening  phirimô ya letsatsi 
24  (β)ù.ǃú  owl spec.  mankgoto, morubisi (spec.) 
25  ù.ǃúrì  whirlwind, wind-devil  sefefô 
26  ù.ǃútàmà  rainbow, mushroom sp.  motshewagodimo 
27  (β)ù.gǃúrì  big, thick  botona, bokima 
28  kù.gǃútùrà  to flourish / to sprout  go gola sentle / go thoga 
29  mù.nǃú  barren woman   
30  tù.nǃ'úmà  cooking utensils, three legged pots  dipitsa 
31  mù.nǃ'únì  fruit of the Tsaro tree  mokolwane 
32  kù.nǃ'únǃ'ùnà  to knock  go kôkôta 
33  kù.ǃhú  nothing, there isn't  ga gona 
34  βù.ǃhúrù  dumb (blunt)  boi jwa thipa / selepe / semumu 
35  mbà.nǀú-ǀnù  puppies  dintsányana 
36  kà.nǀ'úrí  hiccough  kgodisá 
37  m(b)à.ǃú  owl spec. (pl.)  merubisi / bomankgoto 
38  mbà.ǃútàmà  rainbow, mushroom sp. (pl.)  metsheyagodimo 
39  kà.nǃ'úmà  cooking utensil, three legged pot  pitsá 
40  mà.nǂú-khòa  millet spec.  mabelebele