Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Yeyi English Tswana 
1  ma.ǀhákó  shelters (roof, wall)  dikago 
2  kù.rá.ǃáwà  to taste  go utlwa ka leleme 
3  mà.ǃáwà  shoulders  ma.bôgô 
4    well (good)  sentle 
5    dusk (pl.)  matatana 
6  mà.gǁárá-kàn  shields (of warriors)  dithebe 
7  wà.nǁárá  barkless thin trees  meswaéemi 
8  kà.gǃáwà  calabash  segwana 
9  kà.ǃ'ámì  wrist, ankle  mosiga 
10  kù.ǀárà  cut open (animal)  go phunya, go rala phologolo 
11  kù.gǀáwà  to cut grass (in order to make snakes visible)  go beola thaga / go thagola 
12  kù.nǀàm.ìsá  to suckle  go amusa 
13  kù.ǀx'ákásà  to drizzle  go na ka mosarasarane 
14  βùǃá  correct  bontle / gosiame 
15  βùǃánì  poor, lonely  bonosi / bobotana 
16  kù.ǃápá  to be beautiful  go ntegala 
17    desire, complaint  keletso / ngolmaelo ngongorego 
18  kù.nǃ'át.árà  to chop, smash, crack  go rêma, go phanyêg, go phatsa 
19  ù.ǂámú.ǂàmù  weak, smooth  bonolo 
20  rù.ǂx'ábì  newborn baby  nnana 
21  kù.ǂ'ápárà  to smash up  go phatalatsa / duba duba / go thuba 
22  mù.gǁáwà  bow and arrow  motsu le khamphani 
23    hunting spider  seládile 
24  mù.nǀú  leg  leotó 
25  ù.nǀú-nǀù  puppy  ntsányana 
26  shì.kúnǀ'úmù  sunset, evening  phirimô ya letsatsi 
27  (β)ù.ǃú  owl spec.  mankgoto, morubisi (spec.) 
28  βù.ǃúmíkù  pity  boutlwelo botlhoko bopelótlhomógi 
29  ù.ǃúrì  whirlwind, wind-devil  sefefô 
30  ù.ǃútàmà  rainbow, mushroom sp.  motshewagodimo 
31  (β)ù.gǃúrì  big, thick  botona, bokima 
32  kù.gǃútùrà  to flourish / to sprout  go gola sentle / go thoga 
33  tù.nǃ'úmà  cooking utensils, three legged pots  dipitsa 
34  mù.nǃ'únì  fruit of the Tsaro tree  mokolwane 
35  kù.nǃ'únǃ'ùnà  to knock  go kôkôta 
36  kù.ǃhú  nothing, there isn't  ga gona 
37  βù.ǃhúrù  dumb (blunt)  boi jwa thipa / selepe / semumu 
38  mbà.nǀú-ǀnù  puppies  dintsányana 
39  wà. -  puppies   
40  mà.nǀú-ǃúrù  black hyenas  diphiritshwana 
41  kà.nǀ'úrí  hiccough  kgodisá 
42  m(b)à.ǃú  owl spec. (pl.)  merubisi / bomankgoto 
43  mbà.ǃútàmà  rainbow, mushroom sp. (pl.)  metsheyagodimo 
44  hàgǃúrù  cricket, small lizard spec.  senyêtsê 
45  kù.rá.nǃù  to be about becoming angry  go galeta 
46  kà.nǃ'úmà  cooking utensil, three legged pot  pitsá 
47  mà.nǂú-khòa  millet spec.  mabelebele