Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Yeyi English Tswana 
1  kù.rá.ǃáwà  to taste  go utlwa ka leleme 
2  mà.ǃáwà  shoulders  ma.bôgô 
3  kànáǃ'à  well (good)  sentle 
4  wà.nǁárá  barkless thin trees  meswaéemi 
5  kà.gǃáwà  calabash  segwana 
6  kà.ǃ'ámì  wrist, ankle  mosiga 
7  kù.ǀárà  cut open (animal)  go phunya, go rala phologolo 
8  kù.nǀàm.ìsá  to suckle  go amusa 
9  kù.ǀx'ákásà  to drizzle  go na ka mosarasarane 
10  βùǃá  correct  bontle / gosiame 
11  βùǃánì  poor, lonely  bonosi / bobotana 
12  kù.ǃápá  to be beautiful  go ntegala 
13  kù.nǃ'át.árà  to chop, smash, crack  go rêma, go phanyêg, go phatsa 
14  ù.ǂámú.ǂàmù  weak, smooth  bonolo 
15  kù.ǂ'ápárà  to smash up  go phatalatsa / duba duba / go thuba 
16  mù.gǁáwà  bow and arrow  motsu le khamphani 
17  mù.nǀú  leg  leotó 
18  ù.nǀú-nǀù  puppy  ntsányana 
19  shì.kúnǀ'úmù  sunset, evening  phirimô ya letsatsi 
20  (β)ù.ǃú  owl spec.  mankgoto, morubisi (spec.) 
21  (β)ù.gǃúrì  big, thick  botona, bokima 
22  tù.nǃ'úmà  cooking utensils, three legged pots  dipitsa 
23  mù.nǃ'únì  fruit of the Tsaro tree  mokolwane 
24  kù.nǃ'únǃ'ùnà  to knock  go kôkôta 
25  kù.ǃhú  nothing, there isn't  ga gona 
26  mbà.nǀú-ǀnù  puppies  dintsányana 
27  kà.nǀ'úrí  hiccough  kgodisá 
28  m(b)à.ǃú  owl spec. (pl.)  merubisi / bomankgoto 
29  hàgǃúrù  cricket; small lizard spec.  senyêtsê 
30  kù.rá.nǃù  to be about becoming angry  go galeta 
31  kà.nǃ'úmà  cooking utensil, three legged pot  pitsá 
32  mà.nǂú-khòa  millet spec  mabelebele