Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Transcription 
English
1  brɔɪt  bread 
2  tsə'bʊljə  onion 
3  hʌb  have 
4  pɪtə  butter 
5  kɛpələ  small head 
6  kʌp  head 
7  daf  have to 
8  bɔɪdem  attic 
9  bʊd  bath 
10  tɛlə  plate 
11  latkis  pancake 
12  brɔɪt  bread 
13  grɔɪs  big 
14  ɪŋgl̩  boy 
15  laŋg  long 
16  klenə  small head 
17  ʃɪkə  drunkard 
18  ledɪk  empty 
19  fleʃ  meat 
20  fɛfə  pepper 
21  daf  have to 
22  vaɪs  white 
23  vɛlvl̩  William 
24  vʊv  ̈"v" 
25  smɛtɪnə  sour cream 
26  ʃvɛstə  sister 
27  a˞bɪs  beans 
28  zedə  grandfather 
29  bezm̩  broom 
30  kez  cheese 
31  ʃen  beautiful 
32  mɪ'ʃɪgə/mɪ'ʃʊgə  crazy 
33  fleʃ  meat 
34  xedə  school 
35  sɪmxə  occasion 
36  ʃvax  weak 
37  tsen  teeth 
38  vʌntsəz  moustache 
39  zʌlts  salt 
40  tʃaɪnɪk  teakettle 
41  katʃkə  duck 
42  mɛntʃ  person 
43  dʒabɪs  pidgeons 
44  mɛntʃ  person 
45  kɪml̩  seed 
46  kɪm  come 
47  nɪʃt  not 
48  mɛntʃ  person 
49  tsen  teeth 
50  zɪŋgɪn  they sing 
51  zɪŋ  I sing 
52  jɛtst  now 
53  tsə'bʊljə  onion 
54  hɪŋgə  hunger 
55  gəhakt  chopped 
56  latkis  pancakes 
57  zʌlts  salt 
58  kɪml̩  seed 
59  rɔɪt  red 
60  brɔɪt  bread 
61  dar  thin 
62  vi  where 
63  ɪgəkə  cucumber 
64  pɪtə  butter 
65  edəm  son-in-law 
66  klenə  small 
67  ʃne  snow 
68  ɛstə  Esther 
69  tɛlə  plate 
70  əŋgəblʊzn̩  pouting 
71  kɛpələ  small head 
72  pɪtə  butter 
73  ʌt  had 
74  hʌb  have 
75  fru  woman 
76  ʊske˞n  to sweep 
77  əŋgəblʊzn̩  pouting 
78  a˞bɪs  beans 
79  daf  have to 
80  aɪzn̩  iron 
81  vaɪs  white 
82  ɔɪgn̩  eyes 
83  brɔɪt  bread 
84  iəx 
85  giəx  quickly 
86  miə  me