Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry IPA Transcription  English 
1  ʌ́p pʌp  hand 
2  ʃí ʔɑ po  White Man 
3  kʼɑ pʌs  cold 
4  pʰlʌ́ʃ pʰlʌʃ  white  
5  pʰɑ́juɪʃʌ  I'm hurting. 
6  qχʼóʲpʰ  skinny 
7  pʰʌ́ʃtʌn  White Man 
8  pʰʌ́χwi  steal 
9  pʼúχs pʼuχs  kiss 
10  pʼʔu ʔus  cat 
11  t͡sʼ ɑ́ʔɑt  night 
12  tʃɪ́lwɪt  bad 
13  χʌ́t χʌt  duck 
14  ɑ́ʲ jʌt  wife 
15  nɑ́χ tɪk  cry 
16  tʰʊ́χ tʰʊχ  rain 
17  tʰínmɑ  Indian people 
18  tʰítʃʌm  earth 
19  tʰwɑ́tʰi  medicine man 
20  tʰimʌʃ  paper 
21  tʰɑ́wɑχ  tobacco 
22  tʰúnɪs  fire 
23  ʌ́tʼ ʊlpi   You're really being bad. 
24  t͡sɑ́kɑs  tail 
25  ɬkʌ́m  mocassins 
26  ɬíkwi  day 
27  tʃmʊ́k  black 
28  kʼɑ́ʲʌʃ  butt 
29  kʼɑ́pʌs  cold 
30  kʼúsi  dog 
31  kʼuʃu  pig (human) 
32  wɪ́skʌs kʼʌ́wɪnɪʃɑ  A robin is flying away. 
33  t͡sʼ ɑ́ʔɑt  night 
34  pʼ ʔú ʔus  cat 
35  núʃ nuʔ  nose 
36  ʃí ʔɑ po  White Man 
37  ɑ́nɑhoʲ  bear; pear 
38  hóqχʼ hoqχʼ  pig (animal) 
39  χʌ́t χʌt  duck 
40  ɑ́wχi  Are you ready? 
41  ɑ́χwiʊχ  hot 
42  tʰʊ́χ tʰʊχ  rain 
43  nɑ́χ tɪk  cry 
44  tɑ́wɑχ  tobacco 
45  núsuχ  salmon 
46  ʷhɑ́͡uχhʌ  foot 
47  wʊχʌ  leg 
48  p͡tɑ́χ ni ninʃ  six 
49  ʃɑ́χ  strange 
50  ʃɪ́χ  good 
51  hóqχʼ hoqχʼ  pig (animal) 
52  qχʼóʲpʰ  skinny 
53  t͡s ɑ́kɑs  tail 
54  lút͡sɑ  red 
55  t͡sʼ ɑ́ʔɑt  night 
56  p͡tɑ́χ ni ninʃ  six 
57  p͡tʰɪ́ nɪk͡s  girl 
58  ɪ́k͡s sɪk͡s  tiny 
59  p͡tʰɪ́ nɪk͡s  girl 
60  t͡d ɪ́s kɑʲ  skunk