Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

EntryOrthography Transcription English 
1 potɸɔt drinking cup 
2 boppbopʰ head 
3 turtuṛ given name 
4 ger teɡeṛte peanut 
5 fittfɛt bow for arrows 
6 kirkɨṛ house 
7 buk kibʊkɪ̥ hyena 
8 lakklak to burn 
9 tyeebcɛɛb rice 
10 bït tyïgbɨtcɨɡ daytime 
11 fettyfɛtč to dance 
12 baahbaaχ good 
13 dyam baarɟʌmbaṛ champion 
14 nïbbnɜb to hide 
15 diggdøɡ middle 
16 in diɪndi to bring  
17 seddsɛd cold 
18 gôôrɡoːṛ man 
19 nang gunaŋɡu to accept 
20 singgsəŋɡ wine 
21 dyamɟam to pierce 
22 fad yarfadjaṛ dawn 
23 dodydʊc rock 
24 fàt tefat to forget 
25 de fer ludɛfaṛlu to get fixed 
26 defdɛf to do 
27 suufsuːf earth, ground 
28 a sa maanasaˈmãːn sky  
29 muusmuːz cat 
30 harχar sheep 
31 lo holoho arm, hand 
32 nyahɲaχ grass 
33 wahwaχ to speak 
34 ka warkawaṛ hair 
35 daawdʊw last year 
36 laplʌpʰ to drown 
37 ha lamχalʌm stringed instrument 
38 sa halsuʌhʌl to sow, plant 
39 yappjapʰ meat 
40 fe ey katfeːjkat swimmer 
41 wenywʰeɲ iron 
42 ra fetṛafɛt good-looking 
43 bor ombʊṛʌm owner 
44 mermɛṛ angry 
45 kirkɨṛ house 
46 goorɡoṛ man 
47 mu sumusu never 
48 sëmm inysemmiɲ axe 
49 kan amkanʌm face, front 
50 noppnapʰ ear 
51 in diɪndi to bring  
52 renṛɛn this year 
53 nyaarɲaːṛ two 
54 ben yebɛnje fritter 
55 sin nyelsinɲel porcupine 
56 banybaɲ reject 
57 ngasŋas measles 
58 dan gardaŋɡaṛ venom 
59 tangtaŋɡ time 
60 n ˈge lawnˈɡɛlʊw wind 
61 tàng gtaŋ to be hot 
62 ng gotŋɡɔt a kind of fish 
63 sang halsawʰhʌl ground millet 
64 tan ghtaŋ to draw water 
65 indiɪndi to bring  
66 nitnɪt person 
67 niitnit to illuminate 
68 diddydɪd to be thick 
69 diridɪr to drag 
70 sërsər sarong 
71 nëëkneːk room 
72 rëëwṛeu country, nation 
73 eggɛɡ to arrive 
74 ndeyndeɪ mother 
75 reewṛeu rude 
76 bïtbɜt eye 
77 tïdytɨj̚ to close 
78 bïïrbɜːr butter 
79 tïhtɨʀ to be deaf 
80 dïggdɜɡɡ truth 
81 farfar to erase 
82 garabgaṛab tree; medicine 
83 baːχbaah good 
84 ɲʌmnyam to taste 
85 làllɑl bed 
86 fàrfɑr to become engaged 
87 làkklɑk to speak a language 
88 yàppjɑp meat 
89 ubbiubi to open 
90 nyuulɲuːl black 
91 tôhtoχ to smoke 
92 ôômum knee 
93 gôôrguṛ man 
94 loholoχo hand, arm 
95 boyboɪ to catch fire 
96 booyboɪː term of friendship 
97 nitnɪt person 
98 niitnit to illuminate 
99 reewṛeu rude 
100 rëëwṛeu country, nation 
101 diggdøɡ middle 
102 dïggdɜɡɡ truth 
103 farfar to erase 
104 fàrfar to become engaged 
105 farr rib 
106 lakklak to burn 
107 làkklak to speak a language 
108 làllal bed 
109 laal to touch 
110 boyboɪ to catch fire 
111 booyboɪː term of friendship