Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Broad Transcription Narrow Transcription English 
1  t̪æ³³ t̪æ³³ 
2  t̪ʰæ³³ t̪æ³³  to excuse 
3  ʈʂæ³³ ʈʂæ³³  to put 
4  kʲæ³³ kʲæ³³  father 
5  kæ³³ kæ³³  to sing 
6  fæ³³ fæ³³  to ix 
7  væ³³ væ³³  he, she 
8  sæ³³ sæ³³  far 
9  jæ³³ jæ³³  skin 
10  kʰæ³³ kʰæ³³  elder brother 
11  ɣæ³³ ɣæ³³  accelerator 
12  hæ³³ hæ³³  (exclamation) 
13  mæ³³ mæ̃³³  ghost 
14  n̪æ³³ n̪æ̃³³  sugar apple 
15  ɲæ³³ ɲæ̃³³  office 
16  ŋæ³³ ŋæ̃³³  swan 
17  ɽæ³³ ɽæ³³  to exit 
18  læ³³ læ³³  to scold 
19  jæ³³ jæ³³  house 
20  hoæ³³ hw̥æ³³  earring 
21  ɓæ³³ ɓæ³³  three 
22  ɗ̪æ³³ ɗ̪æ³³  much 
23  mɑk³⁵ mɑk͡p̚³⁵  dew 
24  mɑŋ³⁵ mɑŋ͡m̚³⁵  foundation 
25  mʌɓ³⁵ mʌp̚³⁵  hollow 
26  t̪ʊt̪³⁵ t̪ʊt̪̚³⁵  almost invisible 
27  t̪ic³⁵ t̪it̪̚³⁵  to regret 
28  t̪ec³⁵ t̪et̪̚³⁵  to vanish 
29  t̪ɛ³⁵ t̪eə³⁵  to fall 
30  t̪ɑc³⁵ t̪ak̚³⁵  to dare 
31  t̪æ³⁵ t̪æː³⁵  dozen 
32  t̪ʰɯk³⁵ t̪ʰɯk̚³⁵  manner 
33  t̪ɤŋ³⁵ t̪ɤ̃ŋ³⁵  bold 
34  t̪ʌt̪³⁵ t̪ʌk̚³⁵  certainly 
35  t̪up³⁵ t̪up̚³⁵  hut 
36  t̪ot̪³⁵ t̪ok̚³⁵  soldier 
37  t̪ɔp³⁵ t̪ʌp̚³⁵  to shrink 
38  t̪iɑ³⁵ t̪iə³⁵  father 
39  t̪ij³⁵ t̪ɪj³⁵  tiny bit 
40  t̪ei³⁵ t̪eɪ³⁵  to help 
41  t̪ɑi³⁵ t̪ɑɪ³⁵  pale 
42  t̪ɑʊ³⁵ t̪aʊ³⁵  bold 
43  t̪aj³⁵ maj³⁵ t̪aj³⁵ mãj³⁵  curious 
44  t̪ʰɯ³³ t̪ʰɯ̰u³³  book 
45  t̪ʊu³⁵ t̪ʊ̯u³⁵  elegant 
46  t̪ɤɯ³⁵ t̪ɤɯ³⁵  servant 
47  t̪ɤi³⁵ t̪ɤi³⁵  torn 
48  t̪oʊ³⁵ t̪oʊ³⁵  to sue 
49  t̪ʌj³⁵ t̪ʌ̞j³⁵  to swell 
50  t̪ɔi³³ t̪ɔi³²  useless 
51  t̪æ³³ t̪æ³³ 
52  t̪æ³¹ t̪æ³¹  to be dishonest 
53  t̪æ³⁵ t̪æ³⁵  dozen 
54  t̪æ²¹³ t̪æʔ²¹³  to think 
55  t̪æ¹⁵ t̪æʔ¹⁵  to describe 
56  t̪æ¹⁵ t̪æʔ¹⁵  diaper 
57  mæk³⁵ mæk̚³⁵  knife 
58  mɑk³⁵ mɑk͡p̚³⁵  dew 
59  mæŋ³⁵ mæ̃ŋ̚³⁵  gutter 
60  mɑŋ³⁵ mɑ̃ŋ͡m̚³⁵  foundation 
61  mæŋ³⁵ mæŋ̚³⁵  (tribe) 
62  mɑŋ³⁵ mɑŋ̚³⁵  dish 
63  mæt̪³⁵ mæk̚³⁵  cool, fresh 
64  mɑc³⁵ mɑt̪̚³⁵  to report 
65  mæk³⁵ mæk̚³⁵  knife 
66  tæm³⁵ tæ̃m³⁵  eight 
67  mæŋ³⁵ mæ̃ŋ̚³⁵  (tribe) 
68  mɑɲ³⁵ mɑ̃ɲ̚³⁵  trick 
69  ɣi³³ ɣi³³  to record 
70  ɗ̪æŋ³⁵ ɣi³³ ɲo ɗ̪æŋ³⁵ ɣi³³ ɲo³⁵  noteworthy 
71  kʌt³⁵ kʌt̚³⁵  visitor 
72  fɑʊŋ³³ kʌt̪³⁵ fɑʊŋ³³ kʌt̪̚³⁵  living room 
73  kiɲ³³ kin̪̚³³  scornful 
74  kuŋ¹⁵ kiɲ³³ kuŋ¹⁵ kin̪̚³³  on bad terms with 
75  ɓʌɓ²¹³ ɓei²¹³ ɓʌʔ²² ɓei²¹³  to mutter 
76  gæɓ³⁵ ɓɔi²¹³ gæʔ³⁵ ɓɔi²¹³  manifold 
77  ɗ̪æt̪²¹³ ɗ̪ɑʊ³⁵ ɗ̪æ̰ʔ²² ɗ̪ɑʊ³⁵  to realize 
78  kɛt̪³⁵ ɗ̪ɔi²¹³ kɛʔ³⁵ ɗ̪ɔi²¹³  to marry 
79  jæ³³ jæ³³  skin 
80  ɽæ³³ ɽæ³³  to exit 
81  jɔi³⁵ jɔi³⁵  to lie 
82  ɽæ³³ ɽɔi³³  tangled 
83  sæ³³ sæ³³  sand 
84  sʊi³³ sʊi³³  to boil 
85  ʈʂæ³³ ʈʂæ³³  to put 
86  ʈʂʊi³⁵ tʂʊi³⁵  exhausted 
87  væ³³ væ³³  he, she 
88  vɯə³³ jɯə¹³  to have just 
89  vɔi³³ jɔi³³  elephant 
90  hoæ³³ hwæ³³  earring 
91  ɔi³³ ʔɔi³³  basket 
92  hɔi³³ hɔi³³  to smell 
93  t̪iep³⁵ t̪ip̚³⁵  to continue 
94  t̪ieʊ³⁵ t̪iu³⁵  to mock 
95  t̪ʰɯɤ³⁵ t̪ʰɯk̚³⁵  meter 
96  t̪ʰɯɤi³⁵ t̪ʰɯj³⁵  to protrude 
97  t̪uet̪³⁵ t̪ʊk̚³⁵  all 
98  t̪uoi t̪uj¹⁵  year of age 
99  ʌm³³ ʔʌ̃m³³  sound 
100  e³³ ʔe³³  numb 
101  eɛm³³ ʔeɛ̃m̚³³  calm, soft 
102  ɪi³¹ ʔɪi³¹  motionless 
103  ɔ³¹ ʔɔ³¹  paternal aunt 
104  ɤɯ³¹ ɤɯ³¹  yes 
105  u³⁵ æ³³ u³⁵ ɤɯ³⁵ ʔu³⁵ ʔæ³³ ʔu³⁵ ʔɤɯ³⁵  to speak incoherently 
106  t̪ei³³ t̪ei³³  numb 
107  t̪ei³¹ t̪ei²¹  to regulate 
108  t̪ei³⁵ t̪e̝iʔ³⁵  to help 
109  t̪ei²¹³ t̪eiʔ²¹³  my 
110  t̪ei¹⁵ t̪ei²⁵  to slaughter 
111  t̪ei¹⁵ t̪ei²⁵  to compound medicine 
112  mæ¹⁵ mæ²¹⁵  grave 
113  mæ¹⁵ mæ̰̃²¹⁵  horse 
114  ku¹⁵ ku²⁴  old 
115  kuŋ¹⁵ kuŋ¹⁵  to consolidate 
116  ku¹⁵ hɑɲ³³ ku²¹⁵ hɑ̃n̪³³  onion 
117  mæ²¹³ mæʔ²¹²  rice seedling 
118  mæt̪²¹³ mæk²²  end 
119  mæɲ²¹³ mæn̪¹²  strong 
120  ki³³ n̪ɑʊ⁵³ oŋ³³ ɗi³³ ˌki³³ n̪ɑ̃ʊ⁵³ ʌ̃ŋ͡m⁴³ ˈɗi⁴²  Whenever you go… 
121  ki³³ n̪ɑʊ⁵³ tɔi³³ ɗi³³ ˌki³³ n̪ɑ̃ʊ⁵³ ˈt̪ɔi⁴³ ɗ̪i³²  Wheever I go… 
122  t̪ɔi³³ kʊʌŋ³³ ɗi³³ ˈt̪ɔi³⁴ kʊʌ̃ŋ͡m̚⁴³ ɗi³²  I'm not going. 
123  oŋ³³ ko³³ ɓiet̪³⁵ kʊʌŋ³³ ʊʌ̃ŋ⁴³ ko³⁵ ˈɓit̪⁴⁵ kʊʌ̃ŋ͡m̚⁴³  Do you really know? 
124  ɗi³³ kʊʌŋ³³ ɗ̪i³³ ˈkʊʌ̃ŋ͡m̚³²  Are you going? 
125  t̪ɔi kʊʌŋ ɗi ˈt̪ɔi³⁴ kʊʌ̃ŋ͡m̚⁴³ ɗ̪i³³  I'm not goingǃ