Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Transcription  English 
1  maː³³  ghost 
2  maː³⁵  mother 
3  maː³²  which 
4  maː³²⁴  horse 
5  maːʔ²¹³  rice seedling 
6  t̪aː³³ 
7  t̪ʰaː³³  forgive 
8  caː³³  father 
9  kaː³³  to sing 
10  ɓaː³³  three 
11  ɗaː³³  banyan tree 
12  ɣaː³³  station 
13  aŋ³³ gaː³²  to eat chicken 
14  xaː³³  elder brother 
15  aŋ³³ xaː³⁵ (also; aŋkxaː)  to eat pretty well 
16  haː³²  river 
17  faː³³  to mix 
18  saː³³  far 
19  ʃaː³³  sand 
20  maː³³  ghost 
21  naː³³  grenade 
22  ɲaː³³  government office 
23  ŋaː³³  swan 
24  laː³³  mule 
25  ɹʷaː³³  exit 
26  jaː³³  skin 
27  waː³³  to wail 
28  bʲaː³³  to collide 
29  kʷaː³³  to go across 
30  tɾaː³³  to put 
31  aːp̚³⁵  to press 
32  at̚³⁵  yoke 
33  æːk̚³⁵  cruel 
34  æːm³⁵  blackened 
35  an³⁵  ray 
36  æːŋ³⁵  sentence 
37  ŋɔːn²¹³  peak 
38  ŋɔŋ͡m²¹³  to mispronounce 
39  ŋɔk̚²¹³  sweet 
40  ŋɔk͡p̚²¹³  gem 
41  ʌp̚³⁵  hamlet 
42  ʌp̚³⁵  full 
43  ʌm³³  sound 
44  ʌm³²⁴  to carry a baby 
45  ʌŋ³³  favor 
46  aŋ³³  to eat 
47  t̪i³³  bureau 
48  t̪eɪː³³  numb 
49  t̪ɛə³⁵  to fall down 
50  t̪ʌ³³  silk 
51  t̪ak̚³⁵  rule, principle 
52  t̪ʌk̚³³  decimeter 
53  t̪aː³³  we, our 
54  t̪ɔː³³  large 
55  t̪oɞ³³  soup bowl 
56  t̪ɯ̞³³  fourth 
57  t̪ɞ³³  to drink out of the bottle 
58  aːɪ³³  who? 
59  aːo³³  pond 
60  aɞ³³  Europe 
61  ʌɪ³⁵  that (demonstrative) 
62  eo³³  trait 
63  keɞ³³  to shout 
64  tiə³³  jet (of water) 
65  tiʌk̚²¹³  party 
66  wʌm³³  strange 
67  wɛə³³  to cry like a baby 
68  ɔɪ³³  sultry 
69  ɯ̞ɪ  heyǃ 
70  ɞa³⁵  to turn yellow 
71  ɯ̞ʌŋ  mysterious 
72  xweɪ³³  relieved 
73  ɞəŋ³⁵  to bend 
74  ɯ̞u³³  excellent 
75  ɯ̞i³²⁴  to comfort 
76  t̪ʰui³⁵  rotten 
77  t̪ʰɞək̚³⁵  medicine 
78  we³⁵  dirty 
79  hɞe³³  flower (literary) 
80  jɞ³³  to love 
81  kiɞ³³  vain 
82  waː³²  to burst into tears 
83  t̪oaː³²⁴  to spread 
84  waːɪ³³  to look stately 
85  t̪oaɪ²¹³  satisfied 
86  waːŋ³³  unjust 
87  t̪oaŋ³³  to plot something