Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry  Orthography Northern Dialect Transcription  Southern Dialect Transcription English 
1  bỉ No transcription given  No transcription given  Belgium 
2  bè No transcription given  No transcription given  raft 
3  bê No transcription given  No transcription given  calf 
4  ba No transcription given  No transcription given  three 
5  di No transcription given  No transcription given  go 
6  dè No transcription given  No transcription given  press on 
7  đê No transcription given  No transcription given  dike 
8  đá No transcription given  No transcription given  stone 
9  vì vì  vʲì, jì  because 
10  về vè  vʲè, jè  go back 
11  vớ-vẩn vɤ́ vɤ̉n  vʲɤ́ vʲɤ̉ŋ, jɤ́ jɤ̉ŋ  crazy 
12  cha ca  ca  father 
13  che cɛ  cɛ  protect 
14  chí cí  cí  (good) will 
15  tra ca  ʈa  examine 
16  tre cɛ  ʈɛ  bamboo 
17  trí cí  ʈí  intelligence 
18  xương sɯəŋ  sɯəŋ  bone 
19  xinh siŋ  sɪn  pretty 
20  suong sɯəŋ  ʃɯəŋ  fog 
21  sinh siŋ  ʃɪn  give birth 
22  da za  ja  leather 
23  gia za  ʒa  family 
24  ra za  ra  (go) out 
25  mình mìŋ  No transcription given  self 
26  bệnh bẹŋ  No transcription given  illness 
27  dịch zịk  No transcription given  epidemy 
28  lệ lẹk  No transcription given  tilted 
29  thích tʰík  tʰít  to like 
30  chếch cék  cét  to slant on one side 
31  mác mák  mát  fighting knife 
32  mặc mʌ̣k  mʌ̣t  to dress 
33  nhấc ɲɤ́k  ɲɤ́t  to hold up 
34  thóc tʰɔʷk  tʰɔʷk  unhulled rice 
35  ngốc ŋóʷk  ŋóʷk  stupid 
36  nhưc ɲɯ́k  ɲɯ́k  painful 
37  lúc lúk  lúk  moment 
38  thít tʰít  tʰít  to sob 
39  chết cét  cét  to die 
40  mát mát  mák  fresh 
41  mặt mɑ̣t  mɑ̣k  face 
42  nhất ɲɤt  ɲɤk  first 
43  mọt mɔ̣t  mɔ̣k  moth 
44  ngốt ŋót  ŋók  excited by heat 
45  mứt mɯ́t  mɯ́k  jam 
46  hút hút  húk  to smoke 
47  man man  maŋ  barbarous 
48  tan tan  taŋ  broken 
49  mang maŋ  maŋ  to carry 
50  tang taŋ  taŋ  death in the family 
51  ít ít  ɪ̝́t  few, little 
52  mít mít  mɪ̝́t  jackfruit 
53  chín cín  cɪ̝́n  ripe 
54  tin tin  tɪ̝́n  news 
55  chết cét  cʌ́t  to die 
56  hết hét  hʌ́t  end 
57  mến mén  mé̞n  affection 
58  lên len  lən  to go up 
59  đau daw  daɔ  sick 
60  đao daɔ  daɔ  knife with long handle 
61  may maj  maɪ  make clothes 
62  mai maɪ  maɪ  tomorrow 
63  kiểu kjew  kju  design 
64  chiều cjew  cju  evening 
65  cười kɯəj  kɯj  laugh 
66  tười tɯəj  tɯj  fresh 
67  rượu zɯ̣əw  zɯ̣w  alcohol 
68  hươu hɯəw  huɯw  deer 
69  suối suój  ʃuj  stream 
70  ruồi suòj  ruj  a fly 
71  Khi tôi di… xi toj di  xi toj di  When I go… 
72  Nó nói tiếng Pháp nɔ́ nɔ́j tjéŋ fáp  nɔ́ nɔ́j tjéŋ fáp  He speaks French 
73  Làm gì mà buồn làm zì mà bwɤ̀n  làm zì mà bwɤ̀n  Why are you sad? 
74  Chị dẹp lạǃ cị dɛ̣p lạ  cị dɛ̣p lạ  You are surprisingly prettyǃ 
75  nghĩ ŋĩ  ŋỉ  to think 
76  nghỉ ŋỉ  nỉ  to rest