Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Phonemic Transcription Phonetic Transcription 
English 
1  wulu wylú  dog 
2  tiɛ tiɛ́  chicken 
3  nii nîɛ̃́  cow 
4  kɑmbi kɛm͡bí  guinea fowl 
5  kpɔŋ k͡pɔ̃̀  monkey 
6  wɑnjɑ wɑn͡dʒɑ́ɑ  squirrel 
7  nyɛmbɛɛ nʲɛ̃m͡bɛ́ɛ  cockroach 
8  didi didi  ant 
9  gbɔɔ g͡bɔʲ  eggplant 
10  dɔn dɔ̃́  cooked rice 
11  gbosi k͡posɔ́ʲ  sour plum 
12  gbonmgbon g͡bõmg͡b̂ɔ́ʲː  okra 
13  nyin nʲĩ́  tooth 
14  kendoi ken͡dúʔ  toe 
15  bindɑ bɪn͡dɑ́ɑ  spoon 
16  ntɔɑbɑsi ń̩tɔ́ ɑbɑ́sì  My name is Abassi. 
17  hɑkɛto hɑ́kɛto  pardon (me) 
18  powo powɪ́  pidgeon 
19  fufu fufú  fufu 
20  vɑɛ vɑ́ʲ  Vai 
21  kundɑɑ kun͡dɑ́ɑ  pot  
22  ji dʒí  water 
23  jɑfen dʒɑ̀fɛ́ŋ̀  money 
24  ngɑ ŋgɑ 
25  gowo kòwy  raccoon 
26  nɑi liyɑ nɑ́ilʲɑ  I love you. 
27  kɛnji ziɛ́  nail 
28  mutɑwɑ mùtɑ́nɑwɛ  we went 
29  hum ʔm̀ɦm  yes 
30  kpɑ̃ k͡pɑ̃́ʲ  credit