Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Urhobo Orthography Urhobo (IPA) English 
1  upe úpè  scar 
2  obọ obọ  hand 
3  upho uɸó  throat 
4  ẹvwe ẹβé  goat 
5  ame ame  water 
6  efi efi  rope for climbing palms 
7  uvi uví  paddle 
8  eta ètá  ward 
9  udu údù  chest 
10  osa osa  debt 
11  uzo úzo  bushbuck 
12  eni ení  head pad 
13  ọrhẹ ọr̥ẹ  plantain 
14  ọre ọre  tsetse fly 
15  oshọ oʃọ  fear 
16  oja óʒà  suffering 
17  ochẹ ocẹ́ (or c͡ç )  water pot 
18  odja oɟa (or ɟ͡ʝ)  soap 
19  ọnya ọɲà  lobster 
20  aye aje  woman 
21  akon akõ  tooth 
22  ọgọ ọgọ́  bottle 
23  eha éxà  dance, game 
24  agha aɣá  broom 
25  akpọ akpọ  world, earth 
26  ogba ógba  fence 
27  ohwo oxʍó  person 
28  oghwo oɣwó  soup 
29  amwa aŋmá  cloth 
30  uwen úwén  nose 
31  olọ òlɔ̀  grinding stone 
32  ɛkúá ɔ̀kʷa (ɛ̀kwá)  let him pack 
33  ɔgua ɔ́ɡʷa  type of yam 
34  ọhọ ɔ́xɔ̀  chicken 
35  ọghọ òɣò  respect 
36  ebun bnũ̀  increase 
37  tẹn tnɛ̃̀  fade, lose credibility or prestige 
38  gbon gbnõ̀  stink 
39  dọn dnɔ̃̀  to grow lean 
40  echon cnɔ̃̀  to defend 
41  adjan aɟnã́ (does not sound nasal)  bat 
42  kọn knɔ̃̀  plant; move out 
43  gun gnũ  to state a case 
44  phan ɸ̃ã  expand 
45  vun ṽũ  uproot 
46  isọn ís̃ɔ̃̀  faeces 
47  uhuhin ùxòx̃ĩ̀  navel 
48  ɛriẹn ṇỹɛ̃̀  to know 
49  ɛfọn f̃ɔ̃̀  to be neat 
50  fọ fɔ̀  to be quiet 
51  sẹn s̃ɛ̃̀  refuse 
52  se se  call 
53  me mẽ̀  to plait 
54  úwè ṹw̃ẽ́  mosquito 
55  ọmọ ɔ́mɔ̃́  child 
56  ghọ̀n ɣ̃ɔ̃̀  be stiff 
57  nọ nɔ̃̀  ask 
58  lọ lɔ  grind 
59  na, yan ṇã̀, jã  to move 
60  rhọn r̥ɔ̃̀  to warm again 
61  la j̃ã  go 
62  eduvwo dũ̀ʋ̃ũ̀  to pound 
63  ya yà (not in Central Urhobo dialect)  write 
64  wẹn w̃ɛ̃̀  breathe 
65  wẹ r̥ɔ̃̀  you (sg.) 
66  yon ỹõ̀  hear 
67  èsívwò fũ̀ɛ̃̀  heal 
68  efan éfã̀  others 
69  evan èvã̀  monitor lizard 
70  si si  write (imp.) 
71  rhi r̥i  be destined 
72  ni nĩ  look 
73  se se  read (imp.) 
74  ve ve  price 
75  rhe r̥e  arrive 
76  ne nẽ̀  to defecate 
77  ẹsẹ sẹ  seeking a miracle 
78  nẹ nẹ̃  to pet a person 
79  sa sa  shoot 
80  rha r̥a  fly 
81  na nã̀  to be (in a place) 
82  va va  crack 
83  ɛvọ vọ  be full 
84  rhọ r̥ọ  to survive 
85  so so  sing (imp.) 
86  rho r̥o  boil before frying 
87  vo vo  fetch 
88  vu vu  uproot 
89  rhu r̥u  cluster together 
90  guo̠no̠ ɡwɔnɔ̃  like, look for 
91  ímwó íŋwũ̀  shirt, robe 
92  ghwu ɣwù  die 
93  oviɛ ovjɛ̀  cry, weep 
94  guo̠no̠ ɡwɔ̀nɔ̃̀  find 
95  ígue ìɡw̃ɛ̃̀  to kneel 
96  bi bi  to row 
97  eki èkì  market 
98  ekpu ékpù  bag 
99  ogbodu òɡbòdú  vulture 
100  apia, aphia àɸyá  knife 
101  ufi úfi  rope 
102    é sé ayẽ  they are called 
103    a dɛ́ ayɛ̃  they are bought 
104    e sé wé  you (sg.) are called 
105    a dɛ́ wɛ́  you (sg.) are bought 
106    èʍá  bed 
107    éwé  ponds