Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Romanization  Transcription English 
1  pak  ˈpak  holy 
2  sapna  ˈsəpna  dream 
3  milap  mɪ'lap  meeting 
4  bap  bap  father 
5  zaban  zə'ban  tongue 
6  xa'rab  kʰə'rab  bad 
7  tedbir  tət̪'biɾ  skill 
8  sasta  səst̪a  cheap 
9  qismat  kismət  fate 
10  daftar  dəft̪əɾ̻  office 
11  sadma  səd̪ma  grief 
12  yad  yad̪  memory 
13  kitab  kɪ't̪ab  book 
14  inkar  ɪŋkar  to deny 
15  nak  naːk  nose 
16  gali  gəli  street 
17  magar  məgər̻  but 
18  rag  raːg  tune 
19  qanun  kaː'nuːn  law 
20  raqib  rə'kiːb  rival 
21  firaz  fɛ'rak  separation 
22  tat  t̻at̻  canvas 
23  matar  mət̻ɝ  peas 
24  sapat  səpat̻  plain 
25  dak  dak  post 
26  nidar  nɪd̻ɝ  fearless 
27  kad  kʰən̻d̻  sugar 
28  gol  goːl  crowd 
29  bag  ̈'bag̤  garden 
30  thik  t̻ʰik  all right 
31  mitha  mit̻ʰa  sweet 
32  sath  sat̻ʰ  sixty 
33  dhal  d̪ʰal  shield 
34  me:dha  mend̻ʰa  a ram 
35  phika  pʰika  tasteless 
36  apharna  ə'pʰərna  to swell 
37  bhikari  bʰi'kari  beggar 
38  ubharna  ɯ'bʰarna  to excite 
39  labh  labʰ  profit 
40  thali  tʰali  a plate 
41  hathi  hatʰi  elephant 
42  nath  natʰ  lord master 
43  dharkan  d̪ʰə'rəkna  palpitation 
44  udhar  ɯ'd̪ʰar  loan 
45  dudh  dud̪ʰ  milk 
46  khad  kʰat̪  manure 
47  likhna  lɪkʰna  to write 
48  rakh  rakʰ  ash 
49  ghas  gʰas  grass 
50  ughna  ũŋgʰna  to doze 
51  bagh  ba:gʰ  lion 
52  chalna  tʃəlna  to walk 
53  bacha  bətʃːa  child 
54  nach  natʃ  dance 
55  jabr  zəbɝ  violence 
56  raja  raːdʒaː  king 
57  aj  aːdʒ  today 
58  chhatri  tʃʰətri  umbrella 
59  machhi  mətʃʰi  fish 
60  richh  ritʃʰ  bear 
61  jhari  dʒʰari  bush 
62  majhi  mãh̤i  a boatman 
63  sajh  sãndʒhʰ  evening 
64  falak  fələk  sky 
65  alfaz  əlfaz  words 
66  saf  saf  clean 
67  sab  səbʰ  all 
68  tasvir  t̪əs'viːr  picture 
69  pyas  p͡yas  thirst 
70  zar  zɝ  gold 
71  nazar  nə'zər  glance 
72  raz  raːz  secret 
73  shik  ʃɪkʰ  stomach 
74  mashkur  məʃ'kuːr  thankful 
75  lash  laʃ  dead body 
76  ziya  ziya  formidable 
77  mizga  mɪzgã  eyelashes 
78  zaz  tʃãːz  idle 
79  xat  kət̪  letter 
80  saxt  səkθ  hard 
81  me:x  mɛks  a nail 
82  halat  halət̪  condition 
83  meshul  mɛhə'suːl  tax 
84  mah  mah  month 
85  mali  mali  gardener 
86  namak  nəmək  salt 
87  inam  ɪ'naːm  prize 
88  nazdik  nəz'd̪iːk  near 
89  ginti  gɪnt̪i  numerals 
90  jan  dʒaːn  life 
91  kangan  kəŋgən  bangle 
92  laziz  lə'ziz  tasty 
93  qalam  kə'ləm  pen 
94  lal  laːl  red 
95  rat  rat̪  night 
96  tarazu  t̪əra'zu  a scale 
97  har  har  necklace 
98  gadi  gaɾ̻i  train 
99  kivad  ki'vaɾ̻  door 
100  badhiya  bə'ɾ̪ʰɪya  of excellent quality 
101  dad  daɾ̻  jaw tooth 
102  firyad  fɪriyad  cry for help 
103  vada  vaɪda  promise 
104  davat  də'vət  inkspot 
105  nahv  nəv  syntax 
106    pal  shelter 
107    pʰal  ploughshare 
108    bal  hair 
109    bʰəl  arrowpoint 
110    t̪al  time in music 
111    t̪ʰal  large flat brass plate 
112    d̪ət̻  liberality 
113    d̪ʰaːt  metal 
114    t̻aːt̻  sackcloth 
115    t̪ʰaːt̻  dignity 
116    d̻aːk  the post 
117    d̻ʰak  name of a tree 
118    ka'na  one eyed 
119    kʰana  food 
120    gɪrna  to fall 
121    gʰɛrna  to be surrounded 
122    tʃap  a bow 
123    tʃʰap  print 
124    dʒəɾ̻  a root 
125    dʒaːɾ̻  heavy rain 
126    gaːɾ̻i  train 
127    gat̻ʰi  thick 
128    kar  thorn 
129    gar  cave 
130    kari  effectual 
131    kʰari  reader of Koran 
132    səraːb  the mirage 
133    ʃəraːbʰ  wine 
134    paːni  water 
135    fani  mortal 
136    d̪in  religion 
137    d̪ɪn  day 
138    meɪɫ  connection 
139    maɪl  dirt 
140    d̪əl  a large army 
141    d̪al  pulse 
142    mul  root 
143    mɯɬ  wine 
144    tʃoːr  thief 
145    dɑr  period 
146    sĩŋkna  to irrigate 
147    sĩŋkʰa  irrigated 
148    sẽkna  to warm 
149    ẽkna  to draw 
150    əndʰa  blind 
151    ãdʰi  storm 
152    ũnt  camel 
153    ũs  attachment 
154    kõntʃ  beak 
155    tʃõŋkna  to be startled