Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry IPA English 
1  tɪb  traditional Indo-Pakistani science of medicine 
2  gɪn  count 
3  sikʰːnə  learn 
4  seɪ  with 
5  eɪk  one 
6  bætʰ  sit 
7  suɓ  total 
8  sɔːt  seven 
9  sɑl  year 
10  ab̤  you 
11  qɔn  who 
12  nɯk'ta  point 
13  un  wool 
14  bʌn  knot 
15  ham  we  
16  ɡʌm  grief 
17  sʌ'wal  question 
18  sʌ'waɹ̻  rider 
19  zʌ'wal  decadence 
20  lʌkəɹi  wooden stick 
21  bʌkəɹi  goat 
22  tʃʌ'mʌkˤnə  to shine 
23  tʃɪ'pʌkˤnə  to stick 
24  nʌ'zəɹ  sight 
25  mʌ'gəɹ  but 
26  mʌgəɹmətʃ  crocodile 
27  piɹ  Monday 
28  pʰəɹ  grain 
29  pʰepʰɹɔ  lung 
30  kawɔb̥  dream 
31  pʌtʰa  address 
32  pʌːttaː  leaf 
33  tʌ'mam  total 
34  bʌtʰɹ̻  stone 
35  bʌdl̥nə  to change 
36  bʌ'ɣəl  armpit 
37  bʌ'səɹ  spending (time) 
38  dʌ'baˤ  box 
39  dʲa'kʰɒ  Dacca (city in East Pakistan) 
40  ʃə'hɛɹ  city 
41  zə'hɛɹ  poison 
42  jɑːd  memory 
43  jʌk'sə  equal 
44  ɣəi  many 
45  sui  needle 
46  nai  barber 
47  gai  cow 
48  dʒ'ua  gambling 
49  tʃuːa  mouse 
50  qʰoa  milk 
51  suəɹ  pig 
52  tʃai  tea 
53  tʃaho  desire 
54  lao  bring