Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Transcription English 
1  biːn  wind instrument 
2  bɪn  without 
3  maːn  honor 
4  mʌn  measure 
5  vɔ  they 
6  oː  hey 
7  ʒɛ  this 
8  l̪ijɛ  for 
9  kɯl̪  total 
10  kuːl  slope 
11  l̪ai  bring 
12  dʒau  go 
13  ʔal̪ɪm  knowing 
14  al̪im  painful 
15  ʔɪʃa  nightfall 
16  ɪʃa  pole 
17  ʔomuɾ  age 
18  ʌmuɾ  affairs 
19  mã  mother 
20  ma  measure 
21  kat̻a  bloodshed 
22  kãt̻a  thorn 
23  ɦã  yes 
24  ɦa  the sign for Thursday 
25  tʃ̤ʌu  shesd 
26  tʃʌn  roof 
27  dʒʌl̪  burn 
28  dʒaal̪  net 
29  ɾɯb  juice 
30  ɾaab  terrifying 
31  t̪ʌvil̪  long 
32  t̪aavɪl̪  interpretting 
33  kʰal̪i  cake 
34  kal̪i  bud 
35  dʒ̤al̪  water 
36  dʒʌl̪  burn 
37  b̤aɾ  full 
38  bʌɾ  bosom 
39  t̪ʰaap  to put 
40  t̪aap  heat 
41  pʰʌl̪  fruit 
42  pʌl̪  embankment 
43  g̤ɯn  a weevil 
44  gɯn  color 
45  tʃ̤ʌɾna  to separate rice 
46  tʃʌɾna  a large pot 
47  naɾ  belonging to men 
48  nar̻  pulse 
49  pʌɾ  father 
50  pʌɾ̻  read 
51  mʌɾna  to be saturated 
52  mur̻na  turn 
53  d̪ʌs  ten 
54  d̻ʌs  sting 
55  nata  short 
56  nat̻a  relationship 
57  dʒat̪  child 
58  dʒat̻  cultivator 
59  pit̪a  father 
60  pit̻a  beat 
61  ɾaqɪb  watcher 
62  ɾakib  rider 
63  qɯb  hunchback 
64  kʌb  when 
65  gʌllʌ  pocket 
66  ʁʌllʌ  corn 
67  ʁaɾ  hollow 
68  gaɾ  agent 
69  ɾɯ̝kʰ  stop 
70  ɾɯ̝χ  direction 
71  un̻͡d̻a  egg 
72  kɯn͡dʒi  keys 
73  d̪aba  box 
74  d̤ʌbba  spot 
75  gʌd̪a  donkey 
76  gʌd̪d̪a  mattress 
77  pɪl̪a  to drink 
78  pil̪l̪a  yellow 
79  b̤ʌggi  run 
80  bʌgi  coach 
81  ɦɪdʒɾʌt̪  separation 
82  ɦikmʌt̪  wisdom 
83  mʌt̻ki  pitcher 
84  χɪd̪mʌt̪  service 
85  t̪ɪfl̪  child 
86  zɯl̪m  oppression 
87  səvami  master  
88  ʌmɾ  order