Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry IPA Transcription  English 
1  pàːll̥  water 
2  napàːi  six 
3  tɨbʌ̀t  pine nuts 
4  tàːl  sun 
5  kʌtàːl  raccoon 
6  ʔadaːwɨ̀k  see 
7  kapɪ̀ʃt  crow 
8  pʊkʊbɪ̀st  dog 
9  tɨgùmbʌl  bead; sky 
10  hàːll̥  marsh 
11  mahàx  give 
12  màʔəgʌ̀t  know 
13  màʔ   where  
14  màːʔ  hello 
15  maʔàx  touch 
16  mapɨ̀ll̥  now 
17  ʔəmʌ̀ŋɨtʌ̀l  somebody 
18  paŋàh  above 
19  napàːi  six 
20  naːnàːw  four 
21  kəŋàːl  beard 
22  ləlʌ̀nt  tongue 
23  pəlakɨ̀  throw 
24  səlʌ̀nt  fingernail 
25  wòːʔ  two 
26  kawaːyɨ̀  horse 
27  suwàll̥  dirt 
28  yoːwìʔ  many 
29  ʔayàwɨ̀t  it grows 
30  puyɨ̀ll̥  fly, insect 
31  tsomòll̥  hair 
32  tsoʔmìk  down 
33  watsòʔɪnɨ̀l  upside down 
34  ʔutsùl  grandma 
35  kàʔadzɪnɨ̀t  boil 
36  sɨ̀pt  ice 
37  ʃiːmaːnàʔ  week 
38  wɪʃàʔ  later 
39  mapɨ̀ʃ  naughty hand 
40  tʃìtʃ  one 
41  tʃɪkìt  bird 
42  kùtʃabɪ̀n  little 
43  kamìdʒɨ̀t̚  catch  
44  mahaìdʒiŋʌ̀  five 
45  haːìl  marsh (thicket) 
46  mahà  give 
47  tuhùl  tree 
48  paʔàgɪnà  hit him 
49  mʌlàp̚  where is it 
50  taʔəpùnt  cotton tail 
51  məʔà  touch 
52  kʰoìm  female 
53  tɨbʌ̀t  pine nuts 
54  waʔàt  BBQ 
55  ʔayawɨ̀t̚  it's growing 
56  təmʌ̀nt  teeth 
57  kʰawàyɨ̀  horse 
58  taʔəpɨ̀nt  cotton tail 
59  tʌksɨ̀t  leather 
60  kʌtàːll̥  raccoon 
61  tsàʔapɨ̀nt̚  ribs 
62  həʔàdrʃʌ̀t  sneeze 
63  sapʊ̀ʃt  belly 
64  ʔalawɨ̀s  hurry up 
65  (not on wordlist)  other side 
66  watsòʔinìl  upside down 
67  laʔəgì  eleven 
68  naŋhʌ̀l  ear 
69  màʔadzòn  arm 
70  napàːi  six 
71  màːn  hand 
72  ʔàːʔəsə̀s  bath 
73  halìll̥  Sunday 
74  hanil  house 
75  tʃɪkìt  bird 
76  tʃìtʃ  one 
77  kutʃabɪ̀n  little 
78  mahàidʒɪŋà  five 
79  ʃɪ̀bapɨ̀ll̥  bush 
80  mʌpɪ̀ʃ  naughty hand 
81  wɪʃà   later 
82  yɨsɨ̀ʔ  be quiet 
83  tsàyʔɪbɪ̀ʃt  blue jay 
84  koʔòːn  head 
85  tsoʔmìk  down 
86  tʌ̀ksɨt  leather 
87  ʔəgàsik  over there 
88  yewʌ̀nk  tomorrow 
89  pàŋətɨ̀ll̥  god 
90  haiyɨ̀ʔ  nothing 
91  wʌkìk  that way 
92  məhà  give 
93  ʔəyàwɨt  it's growing 
94  wàːʔ  him 
95  maʔà   touch 
96  ʔɨmbì  you 
97  ʔʌndugʌ̀l  that 
98  ʔʌŋgʌ̀l  foot 
99  pʊndzɪ̀l  eye 
100  nʌŋhàl  ear 
101  ʔɪʃt  coyote 
102  piʃ  what next 
103  ʔegeː?wan  big 
104  peʔolaŋ  first 
105  ʔagiʔ  who 
106  tɨbʌt  pine nuts 
107  ʔonoːn  back 
108  toŋon  knee 
109  ʔunʌl  a bear 
110  tuːt  salt grasses 
111  ʔɨsɨt  blanket 
112  tɨbɨ  to put 
113  paːi  three 
114  nʌpaːi  six 
115  koim  female 
116  suiyall̥  spider 
117  tawgɨt  to look 
118  toɪʔwat  drunk 
119  ʔiʔɪɨh  to drink 
120  ʔɨugaʔat  stumbling 
121  ʔɨux  lost