Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Orthography Transcription English
1  poa ˈpoa  opinion 
2  moa ˈmoa  fowl 
3  noa ˈnoa  zero 
4  ngoa ˈŋoa  shell-fish 
5  koa ˈqoa  soap 
6  foa ˈfoa  to break 
7  volo ˈvolo  uvula 
8  toa ˈt̪oa  hardwood tree 
9  sola ˈsola  unfamiliar with 
10  loa ˈloa  long 
11  hoa ˈhoa  partner 
12  ˈoa ˈʔoa  basket 
13  ki ˈqi  to (preposition) 
14  kiˈi ˈqiʔi  tiny 
15  kī ˈqiː  to squeak 
16  kiiˈi qiˈiʔi  to use a key 
17  ke ˈqe  to (sign of infin.) 
18  faˈe faˈʔeː  mother 
19  kē ˈqeː  to quarrel 
20  keeˈi ˈqeːʔi  to fight over 
21  ka ˈqa  at the same time 
22  faˈa ˈfaʔa  often 
23  kā ˈqaː  to hawk 
24  kaafi ˈqaːfi  to climb 
25  ko ˈqo  how 
26  faˈo ˈfaʔo  to store 
27  kō ˈqoː  distant place 
28  koofi ˈqoːfi  to bark at 
29  ku ˈqu 
30  faˈu ˈfaʔu  to bind 
31  kū ˈquː  to grasp 
32  kuusi ˈquːsi  a goose 
33  tei ˈt̪ei  nearly 
34  fai ˈt̪ai  firm 
35  tae ˈt̪aɛ  to cough 
36  toi ˈt̪oi  to hide 
37  toe ˈt̪oe  to remain 
38  tau ˈt̪au  to hit 
39  tao ˈt̪ao  spear 
40  tou ˈt̪oɷ  tree 
41  aoao ˈaoaw  to bind round and round 
42  aˈuaˈa ˈaʔuaʔu  to reach an end 
43  oaua ˈoɷaɷ  a concern 
44  oˈioˈi ˈoʔioʔi  to voice or modulate 
45  ueˈi ˈuɛʔi  to move 
46  uaea ˈuaeə  wire 
47    ˈʔoq pɛhé t̪oˈk̥ua ˈʔi ˈhono ˈt̪oʔo ˈʔe ˈhina ˈʔae ˈpulú ˈme ˈhɛ ˈfoʔi ˈniu moˈt̪uʔu ˈkoɛ ˈmat̪a ˈʔoɛ ˈfoʔi ˈniu ˈʔoq ˈt̪at̪au ˈia ˈmoɛ ˈmat̪a ˈʔoɛ ˈt̪uná.