Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Orthography Transcription English
1  pau paɷ  certain 
2  tau t̪aɷ  we, 1st pers. incl. 
3  kau kaɷ  join 
4  ˈau ʔaɷ  current 
5  mapa mapʌ  tree 
6  mata matʌ  face 
7  maka makʌ  stone 
8  maˈa maʔa  clean 
9  mau maɷ  we, 1st pers. excl. 
10  nau naɷ  they, 3rd pers. pl. 
11  ngau ŋaɷ  gnaw 
12  amo amo  stroke 
13  ano ano  swamp 
14  ango aŋo  ginger 
15  fai faɩ  do 
16  vai vaɩ  water 
17  sai saɩ  good 
18  kafa kafʌ  rope 
19  kava kavʌ  beard 
20  kasa kasʌ  gas light 
21  hai haɩ  who 
22  ihu ihu  nose 
23  laka lakʌ  march 
24  leka lekʌ  small 
25  lika likʌ  know something about 
26  loka lokʌ  rough sea 
27  luku luku  old and weak 
28  kali kaɾi  curry 
29  keli keɾi  dig 
30  kili kiɾi  skin 
31  koli koɾi  tree 
32  kuli kuɫiː  dog 
33  pola poɾa  roof or food tray made of coconut leaves 
34  pole poɾe  challenge 
35  polo poɾo  bush 
36  polupolu poɾupoɾu  crab 
37  ˈanga ʔaŋa  shark 
38  anga aŋa  disposition 
39  maˈu maʔu  get 
40  mau maɷ  we, 1st pers. excl. 
41  vaˈe vaʔe  foot 
42  vae vae  divide 
43  toa t̪oə  ironwood tree 
44  taˈo t̪aʔo  bake 
45  tao t̪aɷ  spear 
46  taˈu t̪aʔu  year 
47  toˈa t̪oʔə  brave 
48  tau taɷ  war 
49  toˈi t̪oʔi  drip 
50  toi t̪oi  hide 
51  fuˈu fuʔu  large 
52  fū fuː  clap 
53  kaka kaka  climb 
54  kakā kakaː  parrot 
55  kākā kaːkaː  cheat 
56  pepe pɛpɛ  butterfly 
57  pēpē pɛːpɛː  baby 
58  kiki kiki  animal food 
59  kikī kikiː  squeal 
60  kīkī kiːkiː  keep on squealing 
61  fofō fofoː  whirlpool 
62  fōfō foːfoː  massage 
63  fufū fufuː  hide 
64  fūfū fuːfuː  clap 
65  vae vae  divide 
66  vai vaɩ  water 
67  vao vao  grass 
68  vau vaɷ  scrape 
69  tea t̪eə  light in color 
70  fei feɩ  do 
71  feo feo  coral 
72  veu veu  disturb 
73  kia kiə  neck 
74  fie fiɛ  want 
75  vio vio  die (vulgar) 
76  fiu fiu  fed up with 
77  foa foə  break 
78  toe t̪oe  again 
79  toi t̪oi  hide 
80  fou foɷ  go 
81  fua fuə  carry 
82  fue fuɛ  swat flies 
83  tui t̪ui  put on 
84  fuo fuo  shape 
85  hoosi hoˈose  horse 
86  sū suː  shoe 
87  sipi sipi  sheep 
88  Sīsū siːsuː  Jesus 
89  uasi wasi  watch 
90  Uesiliana wɛsilianə  Wesleyan 
91  uike wikɛ  week 
92  ˈEulope ʔeuɾopɛ  Europe 
93  ˈoiaue ʔɔɩjaweː  Ohǃ