Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Phonemic Representation Thai Orthography Phonetic Transcription English 

Notes

1  kài ไก่    a fowl  x˚ = x̚ (unreleased) 
2  kʰài ไข่    an egg   
3  cai ไจ    mind   
4  cʰái ไช้    to use   
5  d̪ai ได    any   
6  t̪ai ไต    the kidney   
7  t̪ʰai ไทย    Thai   
8  bai ไบ    classifier for small round things   
9  pai ไป    to go   
10  pʰai ไพ    a copper coin   
11  s̪ài ไส่    to put in   
12  fai ไฟ    fire   
13  hâi ไห้    to give   
14  ŋâːi ง่าย  ŋã̂ːi  easy   
15  n̪aːi ณาย  nãːi  master   
16  mâi ไม่  mã̂i  no   
17  jai ไย    fiber, web   
18  raːi ราย    to scatter   
19  laːi ลาย    stripes   
20  wâːi ว่าย    to float   
21  ʔaːi อาย    shy   
22  bâːŋ บ้าง  bã̂ːŋ  some   
23  bâːn̪ บ้าน  bã̂ːn  a house   
24  lâːm ล่าม  lã̂ːm  an interpreter   
25  lék˚ เล็ก    little   
26  lêːk˚ เลข    number   
27  ba:t̪˚ บาท    Thai currency   
28  pʰàt̪˚ ผัด    to fry   
29  pʰóp˚ พป    to meet   
30  pʰâːp˚ ภาพ    picture, image   
31  kàt̪˚ กัด    to bite   
32  kʰàt̪˚ ขัด    to interrupt   
33  caːn̪ จาน  cãːn̪  a plate   
34  cʰaːn̪ ฉาน  cʰãːn̪  fiber residue   
35  d̪am ดํา  d̪ɑ̃m  black   
36  t̪am ตํา  t̪ɑ̃m  to pound   
37  tʰam ทํา  tʰɑ̃m  to do   
38  bàː บ่า    shoulder   
39  pàː ป่า    rain forest   
40  pʰàː พ่า    to split   
41  t̪í ติ  t̪íʔ  to criticize   
42  t̪iː ตี    to strike   
43  t̪it˚ ติด    to be attached to   
44  d̪iːt̪˚ คีด    tp pry   
45  rɨ́ รึ  ɽɨ́ʔ  a question marker   
46  rɨ́ː รื้  ɽɨ́ː  to tear down   
47  rú รุ  rúʔ  to clean out   
48  rúː รู้    to know   
49  ìt̪˚ อึด    stamina   
50  ìːt̪˚ อืด    to be swollen   
51  ùt̪˚ อุด    to patch   
52  ùːt̪˚ อูด    a camel   
53  t̪e เตะ  t̪̰ḛʔ  to kick   
54  t̪ʰeː เต    to pour   
55  เอ็ง  ẽŋ  oneself   
56  eːŋ เอง  ẽːŋ  alone   
57  เเตะ  tæʔ  to touch   
58  tæː เเต่    but   
59  kʰæŋ เเข็ง  kʰæ̃̌ŋ  hard   
60  kæːŋ เเกง  kæ̃ːŋ  stew   
61  t̪ʰə เถอะ  t̪ʰəʔ  to stop   
62  t̪ʰəː เธอ    you (familiar)   
63  t̪ʰəːn̪ เทิม  t̪ʰə̃ːn̪  to hold over the head   
64  t̪ó โต๊ะ  t̪óʔ  a table   
65  t̪oː โต    to be large   
66  t̪on̪ ตน  t̪õn̪  body, self   
67  d̪oːn̪ โดน  d̪õːn̪  to collide   
68  kɔ̀ เกาะ  kɔ̀ʔ  an island   
69  kɔ̀ː ก่อ    to start   
70  kɔ̀ːn ก่อน  kɔ̃̀ːn  before   
71  kʰlɔːŋ คลอง  kʰɫɔ̃ːŋ  a canal   
72  kʰá คะ  kʰáʔ  yes   
73  kʰát̪˚ คัด    to choose   
74  kʰàː ข่า    a tribe   
75  kʰàːt̪˚ ขาด    to be torn   
76  dìaʔ เดียะ    quick as a flash   
77  dîa เดีย    stunted   
78  ʔɨaʔ เอือะ    name of the symbol shown   
79  rɨa เรือ    a boat   
80  rɨan เรือน    a dwelling place   
81  pʰlùa พลัวะ  pʰùa / pʰl̥ùa  a slapping sound   
82  bua บัว    a lotus   
83  buam บวม    to swell   
84  kàɪ ใย่    a fowl   
85  kàːɪ ก่าย    to cross over   
86  kʰǎʊ เขา    third person pronoun   
87  kʰǎːʊ ขาว    white   
88  kʰâʊ เข้า    to enter   
89  kʰâːʊ ข้าว    rice   
90  rueχ รวย    rich   
91  rɨ̂eχ เรอืย    continuously   
92  ə̀e เอ่ย    to allude to   
93  ûɪ อุย  ûi  soft hair of an infant   
94  kʰəe เคย    ever   
95  kʰuɪ คุย  kʰui  to chat   
96  d̪oːe โดย    by, with   
97  kʰɔːe คอย    to wait   
98  d̪ioʊ เดียว    moment   
99  hǐu หิว    hungry   
100  reo เร็ว    fast   
101  leːo เลว    bad   
102  mæːʊ เเมว  mæ̃ːʊ  cat   
103  n̪aː นา  n̪ãː  rice paddy   
104  n̪àː หน่า  n̪ã̀ː  a nickname   
105  n̪ǎː หนา  n̪ã̌ː  thick   
106  n̪âː หน้า  n̪ã̂ː  face   
107  n̪áː น้า  n̪ã́ː  aunt   
108  kʰaːŋ คาง  kʰãːŋ  jaw   
109  kʰàːŋ ขาง  kʰã̀ːŋ  a spinning top   
110  kʰâːŋ ข้าง  kʰã̂ːŋ  a long-tailed monkey   
111  kʰǎːŋ ขวง  kʰã̌ːŋ  an egg (from Cambodian)   
112  kʰáːŋ ค้าง  kʰã́ːŋ  to remain over