Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Native Orthography  Sound Illustrated  Transcription Phonemic Transcription Gloss  Notes
1  บ้า bâː  bâː  crazy  x° = x̚ (unreleased) 
2  ป้า pâː  pâː  aunt   
3  ผ้า pʰ  pʰâː  pʰâː  cloth   
4  มา maː  maː  come   
5  ฝ้า fâː  fâː  dim   
6  ด่า d̪àː  dàː  curse   
7  ตา t̪aː  taː  eye   
8  ท่า tʰ  t̪ʰâː  tʰâː  landing place   
9  ซา s̪aː  saː  abate   
10  นา n̪aː  naː  field   
11  ลา l̪aː  laː  donkey   
12  ราบ râːb°  râːb  flat   
13  จาน caːn̪  caːn  dish   
14  ชาม cʰ  cʰaːm  cʰaːm  bowl   
15  ยา jaː  jaː  medicine   
16  กา kaː  kaː  crow   
17  คา kʰ  kʰaː  kʰaː  remain in   
18  งา ŋ  ŋaː  ŋaː  tusk   
19  ห้า hã̂ː  hâː  five   
20  ว่า wâː  wâː  say   
21  มา maː  maː  come   
22  นา n̪aː  naː  field   
23  งา ŋ  ŋaː  ŋaː  tusk   
24  อ่าง ʔ  ʔàːŋ    basin   
25  ดับ dàb°  dàb  extinguish   
26  ดัด dàd°  dàd  straighten   
27  ดัก dàɡ°  dàk  net   
28  ดํา dam  dam  black   
29  ดัน dan̪  dan  push   
30  ดัง ŋ  daŋ  daŋ  loud   
31  เดา daw  daw  guess   
32  ใด daj  daj  any   
33  ดะ ʔ  dàʔ    plunge ahead   
34  ลิ l̪íʔ  lí  to be splintered   
35  หลีก iː  lìːɡ°  lìːk  bypass   
36  เล็ก l̪ɛ́ɡ°  lék  small   
37  เลข eː  l̪êːɡ°  lêːk  number   
38  เเละ æ  l̪æ̂ʔ  læ̂  and   
39  เเลก æː  l̪æ̂ːɡ°  læ̂ːk  exchange   
40  ลึก ɯ  l̪ɯ́ɡ°  lɯ́k  deep   
41  ลืม ɯː  l̪ɯːm  lɯːm  forget   
42  เลอะ ə  l̪ə̂ʔ  lə̂  smeared   
43  เลิก əː  l̪ə̂ːɡ°  lə̂ːk  quilt   
44  ลัก l̪áɡ°  lák  steal   
45  ลาก aː  l̪âːɡ°  lâːk  pull   
46  ลุก l̪ʊ́ɡ°  lúk  get up   
47  ลูก uː  l̪ûːɡ°  lûːk  child   
48  โต้ะ t̪óʔ  tó  table   
49  โต oː  t̪oː  toː  big   
50  เกาะ ɔ  kɔʔ  kɔ  island   
51  กอ ɔː  kɔː  kɔː  clump   
52  เรียก ia  rîaɡ°  rîak  call   
53  เลือก ɯa  l̪ɯ̂aɡ°  lɯ̂ak  choose   
54  ลวก ua  l̪ûaɡ°  lûak  parboil   
55  เเส æː  hæː  hæː  poetic word   
56  เเม่ æː  mæ̂ː  mæ̂ː  mother   
57  ห้า aː  hã̂ː  hâː  five   
58  นา aː  n̪aː  naː  field   
59  ห่อ ɔː  hɔ̀ː  hɔ̀ː  package   
60  หน่อ ɔː  n̪ɔ̀ː  nɔ̀ː  sprout   
61  เสสา eː  heːhãː  heːhaː  sound of glee   
62  เตะ t̪èʔ  tè  kick   
63  เต้น t̪ɛ̂n̪  tên  jump   
64  โต้ะ t̪óʔ  tó  table   
65  ต้น t̪ôˇn̪  tôn  trunk of plant   
66  ติ t̪ìʔ  tì  criticize   
67  ิติด t̪ìd̪  tìd  get stuck   
68  ดุ d̪ùʔ  dù  savage   
69  ดุน d̪ʊn̪  dun  push   
70  ดื้อ ɯː  d̪ɯː  dɯː  stubborn   
71  ดึง ɯ  d̪ɯˇŋ  dɯŋ  pull   
72  ข่าง Low-Falling    kʰàːŋ  toy top   
73  คาง Mid-Falling    kʰaːŋ  jaw   
74  ค้าง High-Rising    kʰáːŋ  to remain over   
75  ข้าง High-Falling    kʰâːŋ  side   
76  ขาง Low-Falling-Rising    kʰǎːŋ  egg   
77  คาง Mid-Falling    kʰaːŋ  jaw   
78  ข่าง Low-Falling    kʰàːŋ  toy top   
79  ข้าง High-Falling    kʰâːŋ  side   
80  ค้าง High-Rising    kʰáːŋ  to remain over   
81  ขาง Low-Falling-Rising    kʰǎːŋ  egg