Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Orthography Transcription English  Notes
1  บด bot̪˚  to crush  x˚ = x̚ (unreleased) 
2  ปด pot̪˚  to lie   
3  ผด pʰot̪˚  blister   
4  บําบัด bə̃mbət̪˚  to treat   
5  ทป tʰop  to fold   
6  ชน tʃõn̪  to hit   
7  ชดเชย tʃoʔtʃøːɪ  to compensate   
8  ชัช tʃɑt̪˚  light   
9  ฟัน fən̪t̪˚  teeth   
10  หอย hõːɪ  sea shell   
11  จํา təm  to remember   
12  อาจ ɑːt̪˚  might   
13  กด kot̪˚  to press   
14  ขด kʰot̪˚  to coil   
15  กก kok˚  to brood over (eggs)   
16  เล็ก l̪ek˚  small   
17  เร็ว ɽeø  quick   
18  เลว l̪eːø  bad   
19  เกลือ klɰːə  salt   
20  มา mɑ̃ː  to come   
21  มอม mɔ̃ːm  dirty   
22  นิด n̪ĩt̪˚  little   
23  ยาว jɑːø  long   
24  งด ŋõt̪˚  to cancel   
25  เเข็ง kæ̃ŋ  hard   
26  สอง s̪õŋ  two   
27  สอาส sɨmɑ̃ːt̪˚  a compound word   
28  โต t̪õː  big   
29  กถ้ kot̪˚  law, regulation   
30  โด่ t̪ʰõː  jaw   
31  โด่ doː  to stand   
32  ่โดด doːt̪˚  to jump   
33  กระโ kraʔdoːt̪˚  to jump   
34  ตลาด t̪əl̪aːt̪˚  market   
35  ลม l̪õm  wind   
36  ดนตรี don̪t̪riː  music   
37  กะ kɑ  with   
38  มา mɑ̃ː  to come   
39  ปา pɑ̃ː  to throw   
40  นิด n̪ĩt̪  little   
41  มี miː  to have   
42  ดีก kɰk˚  to be vigor   
43  มีอ mɰː  hand   
44  ปู pøː  crap   
45  ลุง l̪ø̃ŋ  uncle   
46  เก keː  not straight   
47  เล็ก l̪ek˚  small   
48  เเข็ง kæ̃ŋ  hard   
49  เเตร t̪ræː  horn   
50  โต t̪õː  big   
51  มวน mũə̃n  cigarettes   
52  มวย mø̃eɪ  boxing   
53  สอง s̪õŋ  two   
54  ชัย tʃɑiː  victory   
55  อาย ɑːɪ  shy   
56  กาว kɑːø  glue   
57  ทิว tʰjøː  a range of mountains   
58  ทุย t̪ʰøiː  buffalo   
59  เคย kʰøːɪ  used to   
60  เทิน t̪ʰøːn̪  to carry something over one's head   
61  เลอ ʒøː  to meet   
62  เปีย piːjə  braided hair   
63  เปียว kʰɪjəø  green   
64  เหลือ klɰːə  salt   
65  เหนือย n̪ɰːəɪ  tired   
66  เเล้ว l̪æːø  already   
67  วลัยา wən̪l̪əjɑ  Wallaya (woman's name)   
68  ยาก jɑːk̚  difficult   
69  มา mɑ̃ː  to come   
70  หม่า mɑ̃ː  (no meaning)   
71  ม่า mɑ̃ː  (no meaning)   
72  ม้า mɑ̃ː  horse   
73  หมา mɑ̃ː  dog   
74  ปา pʰɑː  to throw   
75  ป่า pʰɑː  forest   
76  ป้า pʰɑː  aunt   
77  ป๊า pʰɑː  father - slang   
78  ป๋า pʰɑː  father