Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Orthography IPA Transcription English 
1  pa  pa  more 
2  ba  ba  (interrogative particle) 
3  ipon  ˈipɔn  to save 
4  ibon  ˈibɔn  bird 
5  tayu  ̪tajo  we 
6  dayu  ˈdaju / ˈdajo  stranger 
7  kiling  ˈkiliŋ  inclination 
8  giling  ˈgiliŋ  grind 
9  sukat  ˈsukɑt̚  measurement 
10  sugat  ˈsugɑt̚  wound 
11  bali  baˈlɛʔ  broken 
12  mali  maˈlɛʔ  wrong 
13  doon  doʔˈɔn  there 
14  noon  noʔˈɔn  at that time 
15  gayon  gəˈjɔn  like that 
16  ngayon  ŋəˈjɔn  now 
17  ilag   ˈilag  to dodge 
18  ilang-ilang  ˈilaŋ ˈilaŋ  flower 
19  tunog  ˈtunog̚  sound 
20  sunog  ˈsunog̚  burnt 
21  ipit  ˈipɛt̚  pinch 
22  ipis  ˈipɛs  cockroach 
23  bata  ˈbataʔ  chiled 
24  basa  ˈbasa  read 
25  hipon  ˈhipɔn  shrimp 
26  ipon  ˈipɔn  to save 
27  maalat  məʔˈalat̚  sour 
28  maliit  məliʔˈɛt̚  small 
29  diin  diʔˈɛn̚  press 
30  din  dɛn  same 
31  sila  siˈla  them 
32  siya  siˈja  you 
33  bulol  buˈlol  stuttering 
34  burol  ˈburol  coffin 
35  halang  ˈhalaŋ̚   obstruction 
36  harang  ˈhaɹaŋ̚ / ˈhaɾaŋ̚  cross-piece 
37  yari  jaˈɾeʔ  made 
38  wari  waˈɾɛʔ  it seems 
39  sabay  səˈbaɪ  together 
40  sabaw  səˈbaɯ  soup 
41  saya  səˈja  happiness 
42  sawa  səˈwaʔ  boa 
43  sara  səˈɣa  closed 
44  saya  səˈja  happiness 
45  isa  iˈsa  one 
46  usa  uˈsa  deer 
47  sikat  ˈsikat̚  popular 
48  sukat  ˈsukat̚  measurement 
49  asa  ˈasa  to depend 
50  usa  uˈsa  deer 
51  paso  ˈpasɔʔ  to scald 
52  puso  ˈpusɔʔ  heart 
53  isa  iˈsa  one 
54  usa  uˈsaʔ  deer 
55  ilog  ˈilog̚  river 
56  ilag  ˈilag̚  to dodge 
57  upo  uˈpɔʔ  sitting 
58  opo  ˈɔpɔʔ  synonym for 'oho' 
59  suki  ˈsukɛʔ  client 
60  suka  ˈsukaʔ  vinegar 
61  kayo  kaˈjo  you (pl.) 
62  tulayin  tuleˈjɛn̚  to bridge 
63  akoy  əˈqoɪ  me  
64  amoy  əˈmoɪ  smell 
65  apaw  ˈapaɯ  to overflow 
66  aliw  əˈlɪɯ  excited