Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Sound Illustrated Orthography IPA TranscriptionEnglish
1  i, ɪ tila  ˈt̪iləʔ  doubt 
2    hingi  hɪŋˈiʔ  request 
3    kanin  ˈkanɪ̝n  cooked rice 
4    hintuna  hɪnˈt̪una  it's over 
5    hinga  hɪ̝ˈŋa  breathing 
6    kaniya  ka̟niˈja  he, she 
7  u tuto  ˈt̪ut̪o  perception 
8    puri  ˈpuɾi  praise 
9    nuno  ˈnũnoʔ  grandparent 
10    abubut  aˈbubut̪  belongings 
11    bukas  buˈkasː  open 
12    buwan  buˈan  month 
13    bûo  buʔˈoʔ  whole 
14  a, ə galit  ˈgalɪt̪  angry 
15    ngalan  ˈŋãlan  name 
16    nahasip  naˈhasip  a feeling 
17    uhaw  uˈhao  thirsty 
18    tunay  ˈt̪unai  true 
19    kanyann-bahay  kaɲˈjaŋ-ˈbahai  his house 
20  e, ɛ leeg  lɛ̝ʔˈɛ̝g  neck 
21    tela  ˈt̪ɛ̟la  cloth 
22    selyo  ˈsɛ̝ljo  stamp 
23    ewan  ɛ̝wan  not known 
24  o, ɔ luto  ˈlut̪o̝ʔ  to cook 
25    ngayon  ŋaiˈjonː  now 
26    buhok  buˈhɔk  hair 
27  diphthongs giliw  ˈgɪlɪu  sweetheart 
28    ginaw  gɪˈnaɯ  cold feeling 
29    ayaw  ˈaɪaɯ  negative response 
30    tuluy  t̪uˈlɯɔɪ  proceed 
31    akoy  aˈkɔɪ  I  
32    sayaw  saɪˈjaɯ  dance 
33  p, t, k puto  ˈput̪o  cake 
34    tuto  ˈt̪ut̪o  perception 
35    kuto  ˈkʰut̪o  head louse 
36    pipa  ˈpipə  cigarette piece 
37    pito  ˈpit̪o  small flute 
38    piko  ˈpiko  a pick 
39    salop  saˈlop  dry measure 
40    salat  sa̟ˈlat̪̚  needy 
41    salok  ˈsa̟lɔk  dipper 
42  b, d, g buti  ˈbut̪i  goodness 
43    talukab  t̪aˈlukəb̚  carapace of crabs 
44    dawa  ˈd̪a̟wa  grain 
45    lahad  laˈhad̚  narration 
46    tuktok  t̪ɯkˈt̪ɔk  pate 
47    tugtog  t̪ɯgˈt̪ɔg̚  play instrument 
48    gulang  ˈgulaŋ  age 
49  m, n, ŋ muna  ˈmũna  first move 
50    nuno  ˈnũnoʔ  ghost 
51    ngunit  ˈŋũnɪt  but 
52    sama  ˈsama  party to understanding 
53    sanay  saˈnai  experienced 
54    sanga  saˈŋa  branch 
55    takam  t̪aˈkamː  desire 
56    tahan  ˈt̪a̟ha̟n  stop 
57    talong  t̪aˈloŋː  eggplant 
58  l, r, y, w yari  ˈjaɾiʔ  make 
59    wari  ˈwaɾiʔ  reflections 
60    puyat  puˈjat̪  sleepless 
61    luwa  luˈwaʔ  to eject 
62    lala  la̟ˈla̟ʔ  serious 
63    mula  muˈla̟ʔ  since 
64    mura  muˈɾːaʔ  young 
65    lura  luˈɾaʔ  spit 
66    sugal  suˈgaɫ  game of chance 
67    raha  ˈɹaha  cut wood 
68    altar  aɫˈtaɹ  altar 
69  s, h, ʔ sahol  ˈsa̟hol  wanting 
70    hubo  huˈboʔ  undress 
71    ubo  uˈboʔ  transplant 
72    katha  kat̪ˈhaʔ  fiction 
73    kata  kaˈt̪aʔ  boiling 
74    saan  saʔˈanː  where 
75    baga  ˈbagaʔ  lung 
76    baga  bəˈga  live charcoal 
77    siya  siˈja̟  he, him 
78    bantas  bənˈt̪asː  punctuation 
79  suprasegmentals baboy  ˈbabɔi  pig 
80    babuy  ˈbabɯi  like a pig 
81    pako  ˈpakoʔ  nail 
82    pako  paˈkoʔ  fern 
83    nagsi ahon  ̺ˌnagsiʔˈahonː  went up 
84    ka abalahan  ˌkaʔābalaˈhanː  trouble