Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Sound Illustrated  Orthography  IPA Transcription English 
1  p pasa  pəˈsaʔ  bruise 
2  b basa  bəˈsa?  wet 
3  t taga   t̪əˈgaʔ  chop 
4  d daga  d̪əˈgaʔ  rat 
5  k kaya  ˈkaja  ability 
6  g gaya  ˈgaja  the same as 
7  m masa  ˈmasəh  dough 
8  n nasa  ˈnasəh  in, on 
9  ŋ ngawa  ŋə̃ˈwaʔ  empty talking 
10  s salo  ˈsaloh  join 
11  h halo  ˈhaloh  pestle 
12  r Rosa  ˈɾosəh  (female name) 
13  l losa  ˈlosəh  porcelain plate 
14  y yari  ˈjaɾɪʔ  make 
15  w wari  ˈwaɾɪʔ  it seems 
16  p ampon  amˈpon̚  adopted 
17  b ambon  ʔamˈbon̪̚  drizzle 
18  t Ita  ˈit̪aʔ  negrito 
19  d Ida  ˈid̪əh  (female name) 
20  k baka  bəˈkah  maybe 
21  g baga  bəˈgah  lung 
22  m sama  ˈsaməh  go, accompany 
23  n sana  ˈsan̪əh  expression of hope 
24  ŋ sangay  səŋˈai  branch 
25  s baso  ˈbasoh  drinking glass 
26  h baho  ˈbahoh  stink 
27  r barat  bəˈɾat̚  stingy 
28  l balat  bəˈlat̚  skin 
29  y hiya  hɪˈjaʔ  shame 
30  w hiwa  ˈhiwəʔ  slice 
31  p talop  ˈt̪alop̚  peel off 
32  b talob  ˈt̪alob̚  cover made of soft material 
33  t bukot  bɯˈkot̚  short-necked 
34  d bukod  bɯˈkod  separate 
35  k usok  ˈusok  smoke 
36  g usog  ˈusog  gas 
37  ʔ bata  ˈbataʔ  child 
38  m namnam  nəm̚ˈnam̚  taste 
39  n bamban  bəm̚ˈban̪̚  inside pellicle of fruit 
40  ŋ bambang  bəm̚ˈbaŋ̚  canal 
41  s basbas  bəsˈbas  blessing 
42  r Samar  ˈsamaɾ  (name of province) 
43  y sabay  səˈbaɪ  together 
44  w sabaw  səˈbaɯ  soup 
45  i mina  ˈmin̪əh  mine 
46    sila  sɪˈlaʔ  they 
47  e Mena  ˈmen̪əh  (female name) 
48    nene  ˈn̪en̪eʔ  a little girl 
49  u muna  ˈmun̪əh  beforehand 
50    bula  bɯˈla  bubble 
51  o Mona  ˈmon̪əh  (female name) 
52    lolo  ˈloloh  grandfather 
53  a mana  ˈman̪əh  inheritance 
54    tala  ˈt̪alah  morning star 
55    aso  ʔəˈsoh  smoke 
56  ay tatay  ˈt̪at̪aɪ  father 
57    bahay  ˈbahaɪ  house 
58  ey may tao  meɪˈt̪aʔoʔ  there is a person 
59  uy kasuy  kəˈsuɪ  cashew nut 
60    babuy  ˈbabuɪ  pig 
61  ey tuloy  tɯˈloɪ  enter 
62  aw galaw  gəˈlaɯ  movement 
63    sumasayaw  sɯmasəˈjaɯ  dancing 
64    ayaw  ˈajaɯ  don't like 
65    araw  ˈaɾaɯ  day 
66  iw sisiw  ˈsisɪɯ  chick 
67    baliw  bəˈlɪɯ  crazy 
68  contrast: n / ŋ talon  t̪əˈlon̪̚  waterfall 
69    talong  t̪əˈloŋ̚  eggplant 
70    ilan  ɪˈlan̪̚  how many 
71    ilang  ɪˈlɑŋ̚  desolate 
72    banay  ˈban̪aɪ  slowly 
73    bangay  ˈbaŋaɪ  argue 
74    sanay  səˈn̪aɪ  used to 
75    sangay  səˈŋãɪ  branch 
76    nawa  n̪ə̃ˈwa  may it be so 
77    ngawa  ŋə̃ˈwa  crying 
78    naknak  n̪ə̃k̚ˈn̪ak̚  abscess 
79    ngakngak  ŋə̃k̚ˈŋak̚  crying loudly 
80  contrast: k / ʔ batik  ˈbat̪ik  spot 
81    bati   ˈbat̪iʔ  greeting 
82    talak  t̪əˈlak  chat 
83    tala  t̪əˈlaʔ  notes, record 
84  contrast: h / ʔ baga  ˈbagəh  ember 
85    baga  ˈbagaʔ  lung 
86    bata  ˈbat̪ah  bathrobe 
87    bata  ˈbat̪aʔ  child 
88    pipi  ˈpipih  mute 
89    pipi  ˈpipiʔ  to flatten 
90    tubo  ˈt̪uboh  pipe 
91    tubo  ˈt̪uboʔ  growth 
92    sala  ˈsaləh  living room 
93    sala  ˈsalaʔ  to filter 
94    sala  səˈlah  wooden grate 
95    sala  səˈlaʔ  filtered 
96  ʔ umaga  ʔɯˈmagəh  morning  
97    magandang umaga  məgən̪ˈd̪aŋ ɯˈmagəh  good morning 
98    Arroyo  ʔəˈɾojoh  (family name) 
99    Luningning Arroyo  lɯn̪ɪŋˈn̪iŋ əˈɾojoh  (full name) 
100  h ituro  ʔɪˈt̪uɾoʔ  to point 
101    Ituro mo  ʔɪˈt̪uɾɯ ˈmoh  Point! 
102    puno  ˈpun̪oʔ  head chief 
103    puno ng sangay  punɯn̪aŋsəŋaɪ  division chief 
104  contrast: stress kaibigan  kaʔɪˈbigən̪̚  friend 
105    kaibigan  kaʔɪbɪˈgan̪̚  desire 
106    aso  ʔəˈsoh  smog 
107    aso  ˈasoh  dog 
108    balot  bəˈlot̚  egg with embryo 
109    balot  ˈbalot̚  package 
110    gabi  ˈgabih  starchy root used for food 
111    gabi  gəˈbih  night 
112    puno  ˈpun̪oʔ  tree 
113    puno  pɯˈn̪oʔ  full 
114    bukas  ˈbukəs  tomorrow 
115    bukas  bɯˈkas  open 
116    kainan  kaʔɪˈn̪an̚  party 
117    kainan  kaʔˈin̪ən̪̚  place for eating 
118    pili  ˈpiliʔ  a kind of nut 
119    pili  pɪˈliʔ  selected