Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Speaker Romanization English 
1  I Kumusta ka?  How are you? 
2  II Mabuti, ikaw?  I'm fine, you? 
3  I Mabuti naman. Ituloy natin ang kuwento.  I'm fine too. Let's continue our conversation. 
4  II Ituloy mo.  Go ahead. 
5  I Ano iyong "Big 6?"  What is the "Big Six"? 
6  II Madami iyon. Nakita ko iyon kasama mo doon sa Cultural Night.  There is a lot of them. I saw them with you on Cultural Night. 
7  I Oo, iyon, nakita ba iyon ni Alan?  Oh yes. Did Alan see them? 
8  II Nakita na ni Alan iyon. Sabi niya iyon ang mga kabarkada ni Maricel. Sabi ko, o iyon ba? Hindi bale na.  Alan saw them before. He said that they were Maricel's friends. I said, "Is that them"? Never mind. 
9  I Ganoon nga yata. Kailangan makita mo. Hindi siya member pero kamukha siya.  That's the way it is. You have to see them. My friend isn't a member but she's like them. 
10  II Kaya nga natakot si Alan. Ayaw niyang sumama.  That's why Alan got scared. He didn't want to go. 
11  I Ako rin, ayoko ng blind date. Mga plain sila. Hindi sila masyadong pumoporma, hindi sila nag-aayos.  Me too, I don't like blind dates. They are plain. They don't show off a lot, they don't fix themselves. 
12  II Okay lang iyon.  That's okay. 
13  I Plain nga masyado.  However, they're too plain. 
14  II Anong gagawin mo ngayong sabado?  What are you going to do this Saturday? 
15  I Mag-aaral.  Study. 
16  II Wala ka ng ibang gagawin?  Aren't you doing anything else. 
17  I Wala, pero baka manood ng sine.  Nothing, but I might watch a movie. 
18  II Puro sine.  Always, movies. 
19  I Hindi… mura lang naman kasi sa amin.  No, that's because it's only cheap at our place. 
20  II Magkano?  How much? 
21  I Twilight---$1.50.  Twilight, $1.50. 
22  II Anong oras iyon? Alas sais?  What time is that? Six? 
23  I Mga alas singko.  About five. 
24  II Mga bago ba?  Are they new? 
25  I Oo, mga sineng bago. Pero maaga kang manonood para mura.  Yes, new movies, but you have to watch early so it will be cheaper. 
26  II Anong pangalan noon?   
27  I Twilight ang tawag.   
28  II Twilight? Iyon ang nickname ni Beth.  They call it Twilight? That's Beth's nickname. 
29  I Twilight? Bakit?  Twilight? Why? 
30  II Ewan ko, maitim siya, eh. Kasi ibinigay iyon sa kanya ng mga itim. Maraming may gustong itim sa kanya.  I don't know, she's kind of dark. You see some Blacks gave her that name. There are a lot of them that like her. 
31  I Talaga? Ano ba ang itsura niya--idescribe mo.  Really? How does she look like? Describe her. 
32  II Matangkad. Mga 5'4".  Tall, around 5'4". 
33  I Parang si Florence?  Like Florence? 
34  II Mas matangkad kay Florence, pero payat. Kaya lang sabi niya mataba siya, mahaba ang buhok.  Taller than Florence, but skinny. However, she says that she's fat. And she has long hair. 
35  I Yong ipinakita mong litrato sa akin, ganoon ba ang mukha niya?  The picture you showed me, is her face like that? 
36  II Ganoong-ganoon.  The same. 
37  I Naririnig mo pa ba ako?  Can you hear me? 
38  II Oo, bakit?  Yes, why? 
39  I Wala.  Nothing. 
40  II Malalaki lang ang labi niya.  She has thick lips though. 
41  I Hindi ko naman makita sa picture, malabo.  I couldn't see from the picture, it was blurry. 
42  II Itatago ko na lang.  I'll just keep it. 
43  I Ano? Itatapon mo?  What? You'll throw it away? 
44  II Itatago.  I'll keep it. 
45  I Itago mo na lang. Maaganda iyong may koleksiyon ka.  Just keep it. It's nice to have a collection. 
46  II Iyong iba kong siyota, itinapon ko.  I threw the pictures of my other girlfriends. 
47  I Bakit ganoon? Si Rolando itinago niyang lahat.  Why are you like that? Rolando kept all of his. 
48  II E nagyayabang.  Well, he's bragging. 
49  I Sinabi mo.  You said it. 
50  II Ilan ba ang sa kanya?  How many did he have? 
51  I Noong binigyan niya ako ng ride, naglalakad kami sa may Westwood papuntang paking lot, sabi niya: "Masama na ba iyong 21 o 23? Siguro naman puede na akong magbilang ng 21." Hindi ko naman alam kung ano ang pinaguusapan niya. Sabi ko, ako din marunong magbilang. Di nagbilang na ako...isa, dalawa... Sabi niya: Ang ibig kong sabihin siguro hindi na masama yong 21 na siyota. Sabi ko: Talaga? Nakikj-agree na lang ako.  Well, one day we were walking through Westwood towards the parking lot since he was giving me a ride. He asked me if it was bad to have 21 or 23. He said, "I guess I'm able to count 21." I didn't even know what he was talking about. I said, "I know how to count too". So I started to count, one, two,... He said, "What I meant to say was maybe it isn't bad to have had 21 girlfriends". I said, "Really?" I just agreed. 
52  II 21 raw ang naging siyota niya?  He already had 21 girlfriends? 
53  I Yon ang sabi niya. Sinabi ko nga kay Joel iyon. Parang nayayabangan siya kay Rolly. Sabi ko nga sa kanya pumunta siyang UCLA sabihin niya kay Rolly, ay mataas lang pala ako ng isa sa iyo, 22 na ako.  That's what he said. I told that to Joel. It's like he's being bragged on by Rolly. So I told him to go to UCLA so that he could say to Rolly that he's just higher by one. He has had 22. 
54  II Ah, hindi niya matatalo si Alan.  Oh, he can't beat Alan. 
55  I Bakit?  Why? 
56  II 20 na iyon. Noon pang 7th grade, ang dami-dami. Minsan lima.  He has had 30. Since seventh grade, there were a lot, sometimes five. 
57  I Lima, sabay-sabay?  Five, at the same time? 
58  II Oo.  Yes. 
59  I En kung malaman ng isa?  What if one finds out? 
60  II Nagkagulo nga noong nagpunta sila sa prom. Kapag may ginagawa ang date niya pupunta siya sa isang sulok hahalikan niya iyong ibang babae. Lima iyong hinalikan niya tapos lahat sila sabi…hoy, hinalikan ako ni Alan. Sabi naman noong iba, ako rin, eh.  One time trouble began when he went to the prom. When his date was doing something, he would go off to the corner and kiss the other girls. He kissed five and after all of them said, "Hey, Alan kissed me". The others also said, "Me too". 
61  I Di nagkagulo? Mga Pilipino din?  Wasn't there trouble, were they Filipina? 
62  II Hindi, nga kana.  No, they were Americans. 
63  I Mahilig ba siya sa kana?  Is he fond of them? 
64  II Hindi pero pagnagloloko mga kana ang kinukuha niya. Pag hindi, Pinay.  Only when he's playing around. When he's not, Filipina. 
65  I Parang si Joel.  Like Joel. 
66  II Noon nga may carnival sila…  One time they had a carnival… 
67  I Mag-isa ka lang ba diyan?  Are you alone in there? 
68  II Oo, bakit? Ikaw?  Yes, why? You? 
69  I Oo, akala ko nandiyan yong lalaki.  Yws, I thought the man was there. 
70  II Doon nga sa carnival, may auction sila. Kasi may pie-throwing contest. Mga $70 na. In-auction nila si Alan---$70. Tapos kinuha iyong pie, Itinapon sa mukha niya.  Well, at the carnival, they had an auction because they were having a pie-throwing contest. They auctioned Alan for $70. After they took a pie and threw it in his face. 
71  I Sa mukha niya?!? Kawawa naman.  At his face? How pitiful. 
72  II Tapos may sponge throw.  They had a sponge to throw too. 
73  I Ah, iyong babatuhin?  The one they throw? 
74  II Binato siya ng sponge. Saka itlog, iyong hindi pa mga luto.  They threw a sponge at him. Also a raw egg. 
75  I Saan iyon, sa iskuwelahan ninyo?  Where was that? At your school? 
76  II Oo, galit na galit iyong mga babae.  Yes, the girls were so mad. 
77  I Syota ba niya yong kasama niya sa Cultural Night? Hindi ko siya masyadong nakita noon. Anong pangalan niya?  Was that his girlfriend with his on Cultural NighT? I didn't see much of her face. What's her name? 
78  II Helen. Hulaan mo kung ilang taon na iyon.  Helen. Guess how old she is. 
79  I Beinte?  Twenty. 
80  II Kinse.  Fifteen. 
81  I Alam mo parang matured na siya.  You know she's looks matured. 
82  II Maganda ang katawan, eh.  She has a nice figure. 
83  I Bakit niya pinakawalan?  Why did he let her go? 
84  II Aanohin naman niya iyon ang dami naman niyang makukuha. Hindi importante sa kanya iyon.  What's he going to do with her when he could get a lot more. It's not important to him. 
85  I Bakit?  Why? 
86  II Sabi niya hindi pa siya nakakakita ng tama para sa kanya. Nag-eenjoy pa siya.  He said that he has not seen anyone right for him yet. He's still enjoying. 
87  I Bata pa kasi.  He's still young. 
88  II Ang sabi niya hinahabol niya ang mukha. Magagandang mukha at katawan. Pag mag-aasawa na ako, doon na ako titigil pero ngayon good time muna.  He said that he is after the face. A pretty face and figure. He siad, "When I get married that's when I'll stop but I'll have a good time first." 
89  I Siempre, bata pa kasi. Magsasawa na kasi ang mga lalaki pag mga 28 na.  Sure, he's still young. Guys get tired by the time they're 28. 
90  II Pinaiiyak niya ang mga babae.  He makes the girls cry. 
91  I Siya, hindi pa umiiyak? Hindi pa siya nasasaktan ng husto?  How about him, has he cried yet? Hasn't he gotten hurt? 
92  II Hindi. Talagang malakas ang loob niya.  No, he really has courage. 
93  I Alam kasi niyang maraming humahabol sa kanya.  He knows that there are a lot of girls after him. 
94  II Ang tawag nge sa kanya noon sa school --American gigolo. Noong lumabas ang sine noon. Nakabihis lagi iyon sa iskuwela.  When the movie, American Gigolo came out, they started calling him that at school. He's always dressed. 
95  I Laging nakaporma?  Always made up. 
96  II Oo. Tapos ang buhok niya hindi nagugulo. Kaya bilib na bilib ang mga babae doon.  Yes, and his hair is never messed up. That's why the girls are really impressed. 
97  I Tapos na ba ito?  Is this finished? 
98  II Hindi pa. Punta ka sa picnic.  No, not yet. Go to the picnic. 
99  I Picnic? Mga pamilya ninyo ang nandoon. Nakakahiya.  Picnic? Your family is there. It's embarassing. 
100  II Hindi naman pamilya ko lang. Nanay ko, mga pinsan ko, kasi sila ang magbi-birthday.  It's not only my family, my mother, cousins, because they are the ones having the birthday party. 
101  I Ganoon na rin iyon.  That's the same. 
102  II Iyong mga bibita nila. Ang dami, mga 85 daw.  They have a lot of visitors, about 85. 
103  I Naku, lahat nasa park? Ay, huwag na.  Oh, all in the park? Never mind. 
104  II Bakit?  Why? 
105  I Nakakahiya.  It's embarassing. 
106  II Hindi naman, eh. Puro Pilipino.  Embarassing? It's not. It's all Filipino. 
107  I Kahit na. Saka na pag UCLA.  So what. Some other time, when it's a UCLA party. 
108  II Sabihin mo lang ayaw mong pumunta.  Just say you don't want to go. 
109  I Hindi. Kasi nakakahiya, kasi siempre magkakakilala kayo.  No, because it's embarassing. You know each other. 
110  II Hindi--wala akong masyadong kilala doon kaya nga iniimbita ko kayo para marami akong kilala. Sina Ruben, sila lang.  No, I don't know that much people there so that's why I invited all of you so I would know a lot. You know Ruben, only him. 
111  I Si Ruben, ang bait ano? Kaya lang lagi akong binabara noon.  Ruben is kind, isn't he? However, he's always cutting me down. 
112  II Kilala ko na iyon noon pa sa Jr. High.  I knew him since Jr. High. 
113  I Sabi ngeniya ang bait mo daw. Kasi sabi ko nakasama kita noong isang araw--umpisa ng klase. Tapos, sabi niya: Mabait siya ano? Sabi ko: Oo, mabait siya. Tapos sabi niya: See, mas mabuti pa siya kaysa sa ibang Pilipino sa iskuwelahan.  He said that you were nice. Because I told him that I was with you one day, when classes started. Well he said, "Isn't he nice"? I said, "He is". Then he said , "He's better than the others at school". 
114  II Binobola mo ako.  You're flattering me. 
115  I Hindi! Siya ang nagsabi noon. Mababait nga kayo. Siempre lahat naman ng kilala ko.  No. He's the one that said it. You guys are nice for real. Of course that goes for everybody I know. 
116  II Di mabait ka rin ha?  So, you're also nice. 
117  I Hindi---kaya lang iyong ibang Pilipino diyan marami silang sinasabi. Yong bang, parang stuck-up daw ako. Pero okay lang sa akin yon kasi deretsohan sila. Sinasabi naman nila sa akin. Kasi akala nga nila kasama ko lagi si Rolly.  No, only that the other Filipino say a lot of things. You know, like I'm stuck up. Anyways, that's okay with me since they're forward. They tell me anyways because they thought that I was always with Rolly. 
118  II Oo, akalo ko noon parang kamukha mo rin si Rolly kasi lagi mong kasama. Sabi ko baka ganyan din iyan, laging sumasama kay Rolly.  Yes, I thought that you were like Rolly since you were always with him. I said that maybe she's like him. 
119  I Hindi. Teka kailan iyon?  No. Wait, when was that? 
120  II Noong una tayong nagkakilala.  When we first met. 
121  I Ang nagpakilala sa atin si Ruben.  Ruben introduced us. 
122  II Hindi, kasama mo lagi si Rolly noon. Kahit saan ka magpunta lagi mong kasama. Kaya akala ko baka kamukha din ni Rolly ito--mayabang.  No, you were always with rolly wherever you went. That's why I thought that you were like him, stuck up. 
123  I Napakabait ko nga, eh.  I'm really kind. 
124  II Alam ko naman iyon. Maganda pa ano?  I know that. Pretty too right? 
125  I Sinabi mo.  You said it. 
126  II Tinatanong ng nanay ko kay Ruben kung sinong kasama inyang sumaskay sa kotse. Sabi ko si Gigi. Sabi niya sino iyong Gigi? Sabi ko iyong kaibigan ni Lilibeth. Sabi niya magenda ba? Sabi ko, oo may itsura. Sinong mo.  My mother was asking Ruben who rides with him in his car. He said "Gigi". "Who is Gigi"? I said, "Lillibeth's friend". She asked, "Is she pretty"? "Yes, she has looks", I said. 
127  I Sinong nagsabi?  Who said it? 
128  II Nanay ko kasi sabi ko sa UCLA walang magagandang Pilipina. Kaya sabi ko maganda naman.  Well, I told my mother that there weren't any pretty Filipinas at UCLA but I said that you were pretty anyways. 
129  I May naman pa. Linagyan mo pa ng naman.  Anyways, you had to put the word anyways. 
130  II Bakit?  Why? 
131  I Hindi pa sinabing---maganda! Meron pang maganda naman. Di parang--go ahead.  Why did you just say pretty? You had to put "anyways". It's like… go ahead. 
132  II Tapos, sabi ko mabait pa, masarap kausapin.  Then I said that she's ncie, fun to talk to. 
133  I Hindi mo pa kasi ako kilala ng husto.  That's because you don't really know me that well. 
134  II Talaga?  Really? 
135  I Madaldal….  Talkative. 
136  II Okay lang yon. Maganda nga yong madaldal hindi nakakasuya.  That's okay. Being talkative is nice, it's not boring. 
137  I Buti ka pa may pupuntahan. Hindi ka ba mag-aaral?  It's good that you have someplace to go to. Aren't you studying. 
138  II Hindi. Gagawin ko na nga yon sa biyernes para tapos na ako.  No, I'll do my work this Friday so I'll be finished. 
139  I Ako, biyernes lang ang pahingako, pero kahapon hindi rin ako nag-aral at asak noong lunes.  As for me, Friday is my only time to rest, but yesterday I didn't study and also on Monday. 
140  II O kita mo. Ako, rin, eh. Namalantsa ako.  See, me too, I did my ironing. 
141  I Ako, nanood lang ng TV.  As for me, I just watched TV. 
142  II Anong ginagawa mo sa bahay pag ikaw lang nag-iisa.  What do you do at home when you're alone? 
143  I Marami kami. Nakaupo lang ako.  There are a lot of us. I just sit down. 
144  II Sino-sinong nandoon?  She's there? 
145  I Lolo ko, lola ko, ate ko; Ang ate ko umuwi siya, nagbakasyon siya, tapos ang mommy at daddy ko, ako…  My grandmother, grandfather, older sister. My sister went home for vacation, then my mother and father and me. 
146  II Ah, nandoon bang mga lola mo? Ako ang mga lola ko nasa Pilipinas.  Oh, your grandmother is there. As for me my grandmother is in the Philipines. 
147  I Kailan darating? Hindi nyo ba kukunin?  When is she coming? Aren't you going to get her? 
148  II Hindi puede, 90 na.  It's not possible. She is already 90. 
149  I 90 na ba, di mahina na.  90? Then she is already weak. 
150  II Malakas pa!  She's still strong. 
151  I Malakas pa? Ang lola ko medyo mahina.  She's still strong? Mine is kind of weak. 
152  II Ilang taon na?  How old? 
153  I 73 na yata pero mahina.  73, I think, but she's weak. 
154  II Ako isa na lang ang lola ko. Iyong iba patay na.  I only have one grandmother. The others are dead. 
155  I Ako dalawa pa, pero ang lolo ko isa na lang.  I still have two, but I only have one grandfather. 
156  II O sige, matatapos na raw.  Oh well, it's going to be finish. 
157  I Tapos na raw? O sige, bye.  Already finished? Well, bye. 
158  II Bye.  Bye.