Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Speaker Romanization English 
1  I Hello, ______.  Hello, _______. 
2  II Yes, hello.  Yes, hello. 
3  I Si ______ ito. Kailan ka dumating?  This is ______. When did you arrive? 
4  II Dumating ako noong Agosto ja.  I arrived in August. 
5  I Sabi nga Aa akin ni Jun dumating ka raw noong Agosto. Aaan ka na napasyal dita sa California?  Yes, that was what Jun related to me. So to which places in California have you been? 
6  II Pumunta na ako sa Downtown Los Angeles, sa Delano tapas pumunta pa rin kami sa Las Vegas.  Well, I've been to Downtown Los Angeles, Delano and also to Las Vegas. 
7  I Sa San Diego, napasyal ka na?  What about San Diego… have you been there? 
8  II Oo nga pala - pumunta na kami sa San Diego.  Oh, that's right. I have gone to San Diego, too. 
9  I Anong nga lugar ang napuntahan mo sa San Diego?  Which scenic spots have you seen in San Diego? 
10  II Doon sa Sea World. Nakapunta ka na ba roon?  Sea World. Have you been there yet? 
11  I Sa Sea World? Hinda pa. Dinadala ako ng kapatid ko roon pero wala akong aras noon kaya hindi kami natuloy. Marami raw ang mga lugar na mapupuntahan sa San Diego?  Sea World? Not yet. My sister was bringing me there but I did not have enough time then. I understand there are so many good places in San Diego where one can go. 
12  II Oo, doon sa San Diego Zoo at may isang park doon - ang Balboa Park.  Yes, there is the San Diego Zoo and the Balboa Park. 
13  I Saan kayo tumira sa San Diego?  Where did you stay in San Diego? 
14  II Sa isang hatel sa labas ng Balboa Park.  At a certain hotel outside of Balboa Park. 
15  I Ilang taon kang magtitira dito sa Los Angeles.  How long would you stay here at Los Angeles? 
16  II Siguro, mga dalawang taon.  Perhaps, two years. 
17  I Dalawang taon? Dumating ka noong Agosto 30?  Two years? Did you arrive on August 30? 
18  II Oo, ikaw naman kailan ka dumating dito?  Yes, what about you? When did you arrive here? 
19  I Dumating ako noong ika - 5 ng Septyembre. Tapas mag-aaral ako sa UCLA kaya pagdating ko tumaloy ako kaagad sa International Student Center. Naghanap ako ng bahay na titirhan. May nahanap ako sa West Los Angeles. Doon yata ako titira. Ikaw, saan ka nakatira? May nahanap ka na bang titirhan?  I came on September 5 and since I shall be studying at UCLA, I immediately dropped by the International Student Center. I looked for a place where I can stay and I found one at West Lost Angeles. I might stay there. What about you, where do you stay? Have you found a place where you would stay? 
20  II Oo, meron - isang apartment.  Yes, at a certain apartment. 
21  I May kasama kang nakatira riyan?  Do you share your apartment with somebody? 
22  II Oo, isang filipina rin na kaibigan ko sa Manila.  Yes, a Filipina friend from Manila. 
23  I Ilang taon ka bang tumira sa Manila?  How long have you been staying in Manila? 
24  II Mga dalawampung taon.  Around twenty years. 
25  I Anu - ano ang mga ginawa mo sa Manila? Doon ka nag-aral?  What have you been doing in Manila? Did you study there? 
26  II Nag-aral ako roon sa isang kalehiyo.  I studied in a certain college there. 
27  I Ano ang kinuha mo?  What course did you take up/ 
28  II Accounting. Pagkatapos ng pog-aaral ako, kumuha ako ng eksamen sa CPA.  Accounting. When I finished studying, I took the CPA Board Exams. 
29  I O, di CPA ka na ngayon?  So you must be a CPA by now. 
30  II Oo, pumasa nga, eh.  That's right. I passed the exams. 
31  I Saan ka nagtrabaho sa Manila?  Where did you work in Manila? 
32  II Doon sa isang accounting firm sa Makati. Naroon aka sa Management Services Division. Pagkatapos noon, pumunta ako sa isang investment firm. Ikaw naman? Nagtrabaho ka ba?  With the Management Services Division of a certain accounting firm in Makati. After that, I joined an investment firm. What about you? Did you work too? 
33  I Oo, Matagal din ako sa Manila - mga dala - wampu't - dalawang taon yata akong nakatira roon. Nag-aral ako sa isang pamantasan sa Manila. Noong magtapos na ako, nag-take ako ng CPA exams. Pumasa rin ako. Tapos nag-turo rin ako sa U.P.  Well, I stayed in Manila too for almost 22 years. I studied at a certain university in Manila and after graduation, I took the CPA Board Exams, too. I passed the exam and then I taught at the U.P. 
34  II Ano ang tinuro mo roon?  What did you teach there? 
35  I Accounting subjects… Cost Accounting, Management Accounting, Basic Accounting. Tapos nag-apply ako dito sa UCLA, natanggap ako kaya narita na ako.  Accounting subjects mainly… Cost Accounting, Management Accouting, Basic Accounting. Then I applied for admission to UCLA. I was admitted and that's why I am here. 
36  II Ah.  Oh. 
37  I May mga kaibigan ka nang natagpuan dito sa Amerika?  Have you found friends in America yet? 
38  II Oo, mayroon akong isang ka-klase sa kalehiyo sa maynila na narito rin. Nag-aaral din siya sa isang eskuwelehan.  Yes. I have a classmate in Manila who is also studying here in the States. 
39  I Sa UCLA ba iyan?  Is this at UCLA? 
40  II Hindi sa ibang paaralan.  No, it is another school. 
41  I Ano ang palagay mo dito sa Amerika? Diso sa Los Angeles? OK ba iyan o nahihirapan kang mag-adjust?  What can you say of America, of Los Angeles? Is it okay or are you finding it difficult to adjust? 
42  II Hindi naman ako nahihirapang mag-adjust kasi marami akong mga kaibigan at mga "relatives."  No, I don't find it difficult to adjust because I have many friends here and relatives as well. 
43  I Nag-aaral ka di ba?  Aren't you studying, too? 
44  II Oo.  Yes. I have a classmate in Manila who is also studying here in the States. 
45  I Ilang subjects ang "tini-take" mo nyayon?  How many subjects did you take this quarter? 
46  II Ngayon, lima.  Five subjects. 
47  I Hindi ka ba nahihirapan.  Don't you find it difficult? 
48  II Hindi naman.  Not really. 
49  I Bale, ilang units lahat iyon?  How many units would that be? 
50  II Mga "twenty" unite yata.  Around 20 units. 
51  I Bale 4 units bawat isa.  That would be about 4 units per subject. 
52  II Oo, ikaw?  Yes, what about you? 
53  I Limang "subjects" din ako. 20 units. Hindi ba mahirap yong mga guro mo?  I am also taking five subjects for a total of 20 units. Aren't your teachers giving you a hard time? 
54  II Iyong iba mabibilis "mag-lecture."  Some lecture so far. 
55  I Pero iyong sistema ng pagtuturo - pareho din ba sa pinag - aralan mo doon sa Maynila?  But is the system of teaching similar to the system in your college in Manila? 
56  II Pareho rin "Nag-lelecture" din sila, may mga "class - discussions." Pero iyong mga guro dito mas mabilis. Hindi sila "nag-i-spoonfeed."  Yes it is similar. We have lectures and discussions, too. But the teachers here go so fast and they don't spoonfeed the students. 
57  I Sa amin ganoon din. Ang sistema ng pagtuturo halos pareho rin. May lectures din. May discussions din. Kaya lang wala kaming mga "mid-terms exams." Mga "3 long exams" lang tapos isang finals - tapos na ang "course." Tapos semestral basis kami roon hindi katulad dita - quarter system. Sa inyo, quarter system ba?  That's true in the case of my school too. The method of teaching is similar to what they have here. We have lectures and discussions too but not mid-terms. We only have long exams, for instance, three long exams and finals and that ends up the course. We also go by semesters there unlike the quarter system here. Did you go by quarter in your school in Manila? 
58  II Hindi - semestral basis din. Kaya iyong isang "subject" mga apat na buvan na ina-aral.  No, we go by semestral basis, too, so that a subject is studied for about four months. 
59  I Kailan nag-start ang Quarter uinyo?  When did your Fall Quarter start? 
60  II Noong Septyembre 29.  September 29. 
61  I Tapos kailan "mag-e-end" iyon?  When does it end? 
62  II Mga December 12 yata.  December 12. 
63  I Ang dali, ano? Mga ilang "months" iyan?  Ah that goes so fast. How many months would that be? 
64  II Dalawang biwan yata.  Something like two months. 
65  I Kailan mag-uumpisa  When does your Winter Quarter start? 
66  II Ang alam ko unang linggo ng euro?  I think it would be on the first week of January. 
67  I Sa amin yata, mag-uumpisa iyong Winter Quarter sa ika - pita ng Euero.  In my school, Winter Quarter starts on January 7. 
68  II Meron kang isng buwan na bakasyon. Saan ka ba pupunta?  That means you'd have a one-month vacation. Where would you go? 
69  I Ewan ko. Siguro puwede akong umuwi sa San Diego dahil may kaptid ako roon. Doon na lang muna ako mag - Kri-Krismas - nag-papasko.  Perhaps, I'd work here or I could go to San Diego for the Christmas season. 
70  II Ah, hindi ka uuwi sa Pilipinas?  Aren't you going back to the Philippines? 
71  I Hindi, masyadong mahal ang pamasahe. Ikaw uuwi sa Pilipinas?  No, the fare is very expensive. Are you going back? 
72  II Hindi nga yata. Mahal din.  Perhaps not - for the same reason. 
73  I Eh sino ang kasama mo dito sa Amerika? Paano ka mag-papaaho?  So who would be with you during the Christmas season? How would you celebrate it? 
74  II Yong kaibigan ko narita. Tapos mayroon akong mga tiyo at tiya at pinsan dito sa Los Angeles at sa New York. Baha pumunta kami sa New York.  I have my friends and relatives, uncles and aunties here at Los Angeles and New York. And I might also go to New York. 
75  I Mamasyal ka sa New York!  You're going to New York! 
76  II Oo, titignan namin doon iyong "White Christmas."  Yes, I'd see how white Christmas is celebrated. 
77  I Talaga, ha. Dito sa California nga walang snow, eh.  That's great. In California, there isn't any snow. 
78  II Kaya nga eh.  That's right. 
79  I Unang pagkakataon mo bang pumunta rito sa California?  Is it your first time to come to California? 
80  II Hindi pumunta na ako rito "last year."  No, I was here last year. 
81  I Bale, pangalawang beses mo na itong pumarita. Di ang California hindi gaanong bago sa iyo. Hindi katulad ko - unang pagkakataon kong pumasyal dito.  So this is your second time. That means California is not a new place to you--unlike me--it is my first time. 
82  II Namibago ka ba?  Do you find it hard to adjust, then? 
83  I Hindi naman. Ang panahon halos pareho sa Pilipinas - minsan malamig, minsan mainio; pero mas malamig nga lang dita kaysa sa Pilipinas. Di ha sa Pilipinas masyadong maalinsangan? Masyadong mainit minsan?  Not really--the weather is similar to the Philippines. It is sometimes cold and sometimes warm though it is a lot cooler here than in the Philippines. Isn't is warm in the Philippines. 
84  II Oo, pero umuulan na yata ngayon.  Yes, but it must be reainy season by now in the Philippines. 
85  I Oo, palagay ko tag-ulan na ngayon doon. Bihira raw umulan dita sa California?  Yes, I believe so. I understand it seldom rains here. 
86  II Oo, mga limang linggo lang yatang umuulan dita.  Yes, I guess it rains here for only about five weeks. 
87  I Noong una kang pumunta rita, nakakita ka ba ng snow?  When you first came here, did you see any snow? 
88  II Oo.  Yes. I have a classmate in Manila who is also studying here in the States. 
89  I Saan ka nakakita ng snow?  Where did you see the snow? 
90  II Pumunta kami doon sa Denver, Colorado noong May.  I went to Denver, Colorado in May. 
91  I Asan ba ang Denver, Colorado?  Where is Denver, Colorado? 
92  II Sa gitna yata ng States.  I guess it is the middle part of the States. 
93  I Hindi ba May yan? - di dapat "summer" na iyan tag-araw na?  If it is in May, that should then be summer. 
94  II Oo pero naroon kami sa Rocky Mountains.  That's right but I went to the Rocky Mountains. 
95  I Nasaan ang snow? Ang snow nasa bundok.  And the snow was in the mountains. 
96  II Oo nasa bundok - wala sa city.  Yes, not in the city. 
97  I Nalapitan mo ba ang snow?  Did you get a closer look at the snow? 
98  II Oo, hinawakan nga namin.  Yes, in fact I touched it. 
99  I Ano ang hitsura ng snow?  How does it feel? 
100  II Puti at pag-hinawakan mo parang yelo.  It is just like ice and it's color is white. 
101  I Yelong-yelo. Parang yela sa halo-halo. Parang ginusgus na yelo.  Something like crushed ice? 
102  II Oo.  Yes. I have a classmate in Manila who is also studying here in the States. 
103  I Hindi ba nakikita mo sa pelekula, minsan kinkain nila iyong snow. Sinubukan mo bang kaimin?  Did you try tasting it just like what I see in the movies? 
104  II Hindi.  No. 
105  I "Nag-ski" ba kayo?  Did you ski? 
106  II Hindi - hirawakan lang namin.  No, all we did was to touch the snow. 
107  I Masyadong maginaw doon?  It must have been cold there. 
108  II Hindi naman kasi May na.  Not really because it was May. 
109  I Di hindi kayo kailangang naka - boots, iyong sinusust ng mgn Amerikano, o naka - kapote para di gaano kayong malamigan.  So you didn't have to wear boots and coats. 
110  II Hindi na kasi May na.  No. 
111  I Hindi ka ba nasasabik sa Pilipinas?  Aren't you homesick? 
112  II Oo. Gusto ko ngang umuwi, eh.  Yes, I am starting to feel it. In fact I'd like to go back home. 
113  I Eh, paano iyan di kaq makaka - uni.  But you can not. 
114  II AY, naku, siguro sa susunod na taon.  I might have to try next year. 
115  I Hindi ba sa Pilipinas mayroon tayong mga katulong - hindi ka na kailangang magluto, hindi ka na kailangang maglaba. Iyong pagkain ibibigay na lang sa iyo basta. Hindi mo ba na "mi-miss" iyon?  Is it not that we have servants in the Philippines that you don't have to cook, launder. Food is even served to you. Don't you miss this? 
116  II Na-"mi-miss" ko nga. Sana nga may katulong dita. Kung puwede lang kumuha, kukuha na tayo - mauuna na ako.  Oh definitely. If only I can hire maids, I'd do so. I'd be the first to. 
117  I Sino ba ang gumagawa ng paluluto?  Who does the cooking for you? 
118  II Eh di ako - sino pa? Siguro ikaw din, ganon?  Who else but me. Is this true in your case? 
119  I Oo, eh ako rin mismo ang nagluluto nag-sinigang ako kahapon. Walang lasa ata iyong sinigang ko.  Yes. I cooked "sinigang" yesterday but it was tasteless. 
120  II Dapat maasim. Hindi ka kasi pumunta sa tindahang Pilipino dito. Meron silangpampaasim ng sinigang na galing sa Pilipinas.  You should have gone to a Filipino store. They have all kinds of ingredients for cooking. 
121  I Saan ba ang mga tindahang Pilipino.  Where are the Filipino stores? 
122  II Doon sa Downtown.  Downtown. 
123  I Naghahanap ako ng kalamansi - walang kalamansi.  I was looking for "calamansi," there was none. 
124  II Eh, lemon dapar, di ba?  You should have taken lemon. That is the equivalent of "calamansi" here.