Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Orthography  IPA Transcription  English Gloss 
1  Lit liːtʰ  place in Northern Sweden 
2  led leʲːd  joint 
3  lät lɛʲːtʰ  sounded 
4  lärt læːrtʰ  learned 
5  lat lɒːtʰ  lazy 
6  låt loːtʰ  song 
7  lots luːts  pilot 
8  lyd lyːd  obey! 
9  löt løːtʰ  felly 
10  fört fœːrtʰ  transport (v.) 
11  lut lʉːtʰ  lye 
12  viss visː  convinced 
13  vis viːs  wise 
14  ledd lɛdː  led 
15  led leʲːd  joint 
16  mätt mɛtʰː  full 
17  mät meʲːtʰ  measure! 
18  kärr çærː  swamp 
19  kär çæːɾ  beloved 
20  lamm lʌmː  lamb 
21  lam lɔːm  paralyzed 
22  grått gɾotʰː  grey 
23  gråt gɾoːtʰ  cry (n.) 
24  bott butʰː  live 
25  bot buːtʰ  cure (v.) 
26  rycka ryːkɑ  pull 
27  ryka rykːɑ  smoke (v.) 
28  sött søtʰː  sweet 
29  söt søːrtʰ  sweet (adj.) 
30  dörr dœrː  door 
31  dör dœːɾ  die 
32  full fɵlː  full 
33  ful fʉːl  ugly 
34  grop gɾuːpʰ  pit 
35  glob gluːb  globe 
36  bot buːtʰ  cure 
37  bod buːd  shop (n.) 
38  dok duːkʰ  veil 
39  dog duːg  died 
40  gam gɔːm  vulture 
41  fin fiːn  fine 
42  korn kuːɳ  grain 
43  bang baːŋ  bang 
44  kål koːl  cabbage 
45  kyl çyːl  cooler (n.) 
46  helt heːl̥t  entirely 
47  slut sl̥ʉːt  end (n.) 
48  välja vɛːlja  choose 
49  vilja viːlja  will (n.) 
50  flicka flyːka  girl 
51  Uppsala upːsɔːla  a place in Sweden 
52  fin fiːn  fine 
53  vin viːn  wine 
54  Kos kuːs  a place in Sweden 
55  kors kɔːʃ  cross 
56  kiva çiːvɑ  quarrel 
57  skiva ɧiːvɑ  plate 
58  kär çæːɾ  dear 
59  skär ɧæːɾ  sickle 
60  tjuta çuːtɑ  howl 
61  skjuta ɧuːtɑ  shoot 
62  jag jɔːg 
63  aj ɑiːj  oh! 
64  pjäxa pj̥ɛksɑ  ski boot 
65  han hɑːn  he 
66  behålla bihoːla  keep 
67  kur kʉːɾ  court 
68  tjur çʉːɾ  bull 
69  hur hʉːɾ  how  
70  skär ɧæːɾ  sickle 
71  kurs kʉːʂ  course 
72  juridik juridik  law 
73  kal kɑːl  bare 
74  karl kɑːɭ  man 
75  fot fuːt  foot 
76  fort fuːʈ  fast (adj.) 
77  våd vɔːd  breadth 
78  vård vɔːɖ  care 
79  kon kuːn  cone 
80  korn kœːɳ  grain 
81  Kos kuːs  a place in Sweden 
82  kors kɔːʃ  cross 
83  rar rɔːɾ  nice 
84  norr norː  north 
85  låg loːg  low 
86  lågt loːkt  low 
87  havs hɑːfs  genitive of hav 
88  anpassa ɑmːpɑsːɑ  to adapt 
89  ingång iŋːgɔŋː  entrance 
90  omväg oɱvɛːg  roundabout way 
91  hemfärd heɱfæːɖ  journey homeward 
92  vagn vɑːŋn  cart 
93  lugna luːŋnɑ  become calm 
94  stoj stɔiː  noise 
95  nöje nəiːjɑ  pleasure 
96  Maj maiː  May 
97  Augusti ɑuːgusti  August 
98  postpapper pʰostpapːəɾ  notepaper 
99  självkär ʍɛlvçæɾ  conceited 
100  sida siːdɑ  face 
101  band bɑnd  band 
102  domare duːmaɾe  judge 
103  gatan goːtɑn  the street 
104  bita biːtɑ  piece 
105  lova loːvɑ  promise 
106  huset hʉːsɛt  the house 
107  länge leːŋe  long 
108  skogen skuːgɛn  the forest 
109  biter biːtɛɾ  bite 
110  solen suːlɛn  the sun 
111  búren bʉ́ːɾɛn  carried 
112  bùren bʉ̀ːɾɛn  the cage 
113  kómma kóːmɑ  comma 
114  kòmma kòːmɑ  come 
115  váken vóːkɛn  hole in the ice 
116  vàken vòːkɛn  awake 
117  tréttio trɛ́ːtio  thirty 
118  trèttio trɛ̀ːtio  thirty 
119  fémtio fɛ́ːmtio  fifty 
120  fèmtio fɛ̀ːmtio  fifty