Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Sound Illustrated   Orthography IPA Transcription English Gloss 
1  p par  pʰɑʁ  pair 
2  b bar  bɑʁ  bare 
3  p drapa  dʁɑpa  ode 
4  b drabba  dʁaba  to hit 
5  p glop  glup  globe 
6  b glob  glub  puppy 
7  t tok  tʰuk  fool 
8  d dok  d̥uk  veil 
9  t batalj  bɑtʰalji  battle 
10  d medalj  medalji  medal 
11  t stat  stɑt  state 
12  d stad  stɑd  town 
13  k kår  kiʁ̥  corps 
14  g går  goʁ̥  yesterday 
15  k läka  lɛka  to heal 
16  k läcker  lɛkəʁ̥  dainty 
17  g läger  lɛgəʁ̥  bed 
18  k slak  slɑk  slack 
19  k säck  sɛk  bag 
20  g slag  slɑg  type 
21  ks laxen  laksən  lox 
22  ks strax  stʁaks  immediately 
23  f far  fɑʁ̥  father 
24  v var  vɑʁ̥  where 
25  f profan  pʁɯfɑn  profane 
26  v proven  pʁuvən  experiments 
27  f klaff  klaf  flap 
28  v klav  klɑv  key 
29  s sak  sɑk  thing 
30  sch schack  ɧak  chess 
31  s ässe  ɛsə  element 
32  sch ässja  ɛɧɑ  forge 
33  s ras  ʁɑs  breed 
34  sch fräsch  fʁɛɧ  fresh 
35  sk sko  sku  sjoe 
36  sk flaska  flaska  bottle 
37  sk fresk  fʁɛsk  fresco 
38  j jod  jɔd  iodine 
39  j töja  tʰœjːɑ  to stretch 
40  j skoj  skɔj  cheating 
41  m mot  muɸt  towards 
42  n not  nuɸt  annotation 
43  m mamma  mama  mother 
44  n mana  mana  to exhort 
45  m kam  kʰam  comb 
46  n kan  kʰan  can, may 
47  nk manke  maŋkʰɛ  withers 
48  ng mangel  maŋəl  mangle 
49  nk klunk  klɵŋk  draught 
50  ng klang  klaŋ  ring 
51  l lod  lud̥  weight 
52  r rodd  ʁud  rowing 
53  l mulen  mʉβlɛn  overcast 
54  r muren  mʉβʁɛn  walls 
55  l skäl  ɧɛl  reason 
56  r skär  ɧɛχ  pink 
57  h hot  huɸt  threat 
58  h behov  bəhuv  need 
59  i idog  idug  industrious 
60  i giv  yiv  deal 
61  i skri  skʁ̥i  cry 
62  y yxa  yksɑ  axe 
63  y tust  tʰyst  silent 
64  y bly  blyy  lead 
65  e evig  evɪg  eternal 
66  e vev  vev  crank 
67  e jute  jyɸtɛ  jute 
68  u ugn  œŋn̩  oven 
69  u huv  hʉv  hood 
70  u huru  hʉβʁɵ  how 
71  ä äng  ɛŋ  meadow 
72  ä bärga  bɛʁjɑ  to save 
73  ä fä  fɛ  beast 
74  ö ört  œʁ̥t  herb 
75  ö börda  bœʁdɑ  burden 
76  ö frö  fʁø  seed 
77  a avig  ɑvɪg  inside-out 
78  a hav  hɑv  net 
79  a hava  hɑvɑ  pregnant 
80  å år  oʁ̥  year 
81  å bål  bol  body 
82  o depå  depʰo  depot 
83  o ovig  uvig  heavy 
84  o hov  huv  court 
85  o otro  uɸtʁu  skeptical