Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Orthography Transcription English 
1  (first page of wordlist is missing)   stool 
2      pine 
3      cold 
4      bundle 
5      valley 
6      great 
7      spout 
8      hot 
9      oak 
10      tide 
11      oath 
12      egg 
13      monkey 
14      Athens 
15      ride 
16      oboe 
17      nobility 
18      to own 
19  fall fal  instance 
20  val vɔːl  whale 
21  sal sɔːl  hall 
22  själ ʃeɪl  soul 
23  skjul çuːl  shed 
24  hal hɔːl  slippery 
25  tjäll tʃɛl / ʃɛl  hut 
26  lag lɔːg  law 
27  ramla ˈramla  tumble 
28  ja jɔː  yes 
29  rim riːm  rhyme 
30  ren reɪn  clean 
31  ring riːŋ  ring 
32  borta ˈboʈa  away 
33  botten ˈbot̪ən  bottom 
34  förde ˈfœɖə  to lead 
35  födde ˈfød̪ə  have a child 
36  farsk fæʂkʰ  fresh 
37  fästa fɛst̪ʰa  attack 
38  kärl ʃæːl  bowl 
39  Käll ʃɛl  (proper name) 
40  barn bɔːɳ  child 
41  bana ˈbɔːna  path 
42  vit viːt̪ʰ  white 
43  vet veɪt̪ʰ  I know 
44  växt vɛkst̪ʰ  plant 
45  värk værkʰ  ache 
46  dyr d̪yːr  expensive 
47  d̪øː  to die 
48  dör d̪œːr  dying 
49  du d̪ʉː  you 
50  dop d̪üpʰ  baptism 
51  d̪oː  then 
52  dag d̪ɔːg  day 
53  dagg d̪ag  dew 
54  vit viːt̪ʰ  white 
55  vitt vɪt̪ʰ  something white 
56  vet veɪt̪ʰ  to know 
57  vett vɛt̪ʰ  sense 
58  säl seɪl / sɛːl  seal (animal) 
59  sätt sɛt̪ʰ  manner 
60  här hæːr  believe 
61  kärr ʃær  swamp 
62  byt byːt̪ʰ  change 
63  bytt byt̪ʰ  changed 
64  høː  hay 
65  höst høst̪ʰ  autumn 
66  hör hœːr  to hear 
67  förr fœr  before 
68  hus hʉs  house 
69  hund hɵnd̪  dog 
70  bo buː  to reside 
71  botten bɯt̪ʰ  resided 
72  go̊ goː  to go 
73  go̊tt got̪ʰ  gone 
74  Dan d̪ɔːn  (proper name) 
75  dans d̪ɔns  dance 
76  mat mɔːt̪ʰ  food 
77  matt mat̪ʰ  weak