Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Romanized Orthography  IPA Transcription  English
1  par  pɑ̀ːr̥  pair, couple 
2  tar  t̪ɑ̀ːr̥  litter 
3  kar  kɑ̀ːr̥  abusive word 
4  bar  bɑ̀ːr̥  nightclub 
5  dar  d̪ɑ̀ːr̥  gift 
6  gar  gɑ̀ːr̥  soot, dirt 
7  far  fɑ̀ːr̥  rear light 
8  sara  sɑ́ɾə̞  bootleg 
9  šara  ʃɑ́ːɾə̞  pattern 
10  harfa  xɑ̀ːrfʌ  harp 
11  var  vɑ̀ːr̥  heat, fire 
12  zaruke  zɑ̀ːɾukə̞  engagement 
13  žar  ʒɑ̀ːr  ardor 
14  marva  mɑ̀ːrvə̞  cattle 
15  najava  nɑ̀ɪəvə̞  announcement 
16  njaka  ɲɑ̀kə̞  braying 
17  rasprava  rɑ̀ːsprəvə̞  quarrel 
18  lud  lùːd̪̥  crazy 
19  ljudi  ʎùːd̪i̠  people 
20  jar  jɑ̀ːr̥  hear 
21  carski  tsɑ̀ːrski  czar 
22  čar  tʃɑ̀ːr̥  charm, magic 
23  ćar  tʃɑ̀ːr̥  trade, traffic 
24  džak    sack 
25  đak  dʒɑ̀ːk  pupil 
26  Ava  ɑ̀vɑ  proper name 
27  evo  èvɔ̝  here! 
28  Ivov  ìvɔ̝v̥  John's 
29  ovo  ò̞vɔ̝  this 
30  uvo  ùvɔ̝  ear 
31  brz  br̀ːz̥  fast 
32  bdrug  d̪rùːg  friend 
33  nekrst  nɛ́kɹst̪̚  unbeliever 
34  ćuh  tʃùːx  puff of air 
35  čun  tʃùːn  canoe 
36  đavo  dʒɑ̀vo̞  devil 
37  džabe  dʒɑ̀be  free of charge 
38  cevast  tsèvɑst  tube shaped 
39  sever  sève̞r̥  the north 
40  njedra  ɲèdrʌ  bosom, heart 
41  nedrag  nè̞d̪rɑg  disagreeable 
42  ljeti  ʎɛ̀t̪i  in summer (Western dialect) 
43  leti  lɛ̀t̪i  in summer (Eastern dialect) 
44  gong  gɔ̃́ŋg̥  gong 
45  limfa  lĩ̀ːɱfʌ  lymph 
46  levi  lèːvi  left (masc.) 
47  levo  lèːvo̞  to the left 
48  hvala  xvɑ́ːlə̞  thanks 
49  puh  pùx  small animal 
50  lahor  lɑ̀xɔ̝r̥  breeze 
51  pop  pɔ̝̀pʰ  priest 
52  lek  lèːk  drug 
53  dub  d̪ùːb̥  oak 
54  dubovi  d̪ùbo̞vi̠  oaks 
55  sela  sèlʌ  village (gen. sing.) 
56  sela  séːlʌ  villages (nom. Pl.) 
57  majka  mɑ̀ɪːkʌ  mother 
58  majka  mɑ́ɪːkʌ  grandmother 
59  pas  pɑ̀s  dog 
60  pas  pɑ̀ːs  belt 
61  zora  zɔ̝́ɾʌ  dawn 
62  Zora  zɔ̝́ɾɔ  proper name 
63  gaj  gɑ̀ɪː  grove 
64  broj  brɔ̀ɪː  number 
65  kujna  kṹiːnʌ̝  kitchen 
66  kej  kèɪ  quai 
67  nauka  nɑúkʌ̝  science 
68  samouki  sɑmóɯkiʼ  self-taught 
69  saopstiti  sɑɔ́pʃtɨti  to announce 
70  smeo  smè̞ɔ̝  daring 
71  radio  rɑ̀ːdio̞  radio 
72  opisan  ó̞pisə̃n  descriptive 
73  opisan  ó̞piːsə̃n  described 
74  kondir  kɔ̃́nd̪ir̥  pitcher 
75  konak  kɔ̃́nɑk  castle 
76  sladak  slɑ̀d̪ɑk  sweet (masc. sing.) 
77  slatka  slɑ̀t̪kə  sweet (fem. sing.)