Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Serbian Orthography Croatian Orthography IPA Transcription English Gloss Semantic Category
1  тата tȁta  ˈt̪at̪a  father   
2  тета têta  ˈt̪eːt̪a  aunt   
3  бат bȁt  ˈbat̪  sledgehammer   
4  бит bît  ˈbiːt̪  essence   
5  баба bȁba  ˈbaba  grandmother   
6  Боба Bôba  ˈboːba  diminutive feminine nickname   
7  кака kȁka  ˈkaka  faeces (slang)   
8  кука kȕka  ˈkʊkə  hook   
9  нетко nȅtko  ˈn̪ɛt̪kɔ  someone   
10  нитко nìtko  ˈn̪ɪt̪kɔ  no one   
11  оне ȍne  ˈɔn̪ɛ  they (fem.)   
12  оно ȍno  ˈɔn̪ɔ  it   
13  чело čȅlo  ˈtʃɛlɔ  forehead   
14  чуло čûlo  ˈtʃuːlɔ  sense, feeling   
15  диђи dìći  ˈdɪtʲʃʲi  to pick up   
16  дођи dôći  doːtʲʃʲi  to arrive   
17  си si  si  (enclitic reflexive)   
18  су su  su  to be   enclitic reflexive 3 pl. present indicative 
19  кога kòga  ˈkɔga  whom   
20  куга kȕga  ˈkʊga  plague   
21  вјера vjȅra  ˈvjɛra  faith   nominative sing. 
22  вјера vjêrā  ˈvjeːrā  faith   genitive pl. 
23  мислите mȉslite  ˈmislit̪ɛ  to think  2 pl. imperative 
24  мислите mȉslīte  ˈmislīt̪ɛ  to think  2 pl. present indicative 
25  дјело djȅlo  ˈd̪jɛlɔ  deed, affair  nominative sing. 
26  дјело djêlō  ˈdjeːlɔ̄  deed, affair  vocative sing. 
27  ноге nȍge  ˈn̪ɔgɛ  legs  nominative pl. 
28  ноге nȍgē  ˈn̪ɔgɛ̄  leg genitive sing. 
29  ногу nògū  ˈn̪ɔgū  legs  genitive pl. 
30  ногу nȍgu  ˈn̪ɔgu  legs  accusative pl. 
31  пас pȁs  ˈpas  dog   
32  пас pâs  ˈpɑːs  belt   
33  јела jȅla  ˈjɛla  prepared food   
34  јела jêla  ˈjeːla  pine tree   
35  лук lȕl  ˈlʊk  onion   
36  лук lûk  ˈluːk  bow   
37  бок bȍk  ˈbɔk  side (of the body)   
38  бог bôg  ˈboːg̩  god   
39  лик lȉk  ˈlɪk  straw used for hats   
40  лик lîk  ̪liːk  image   
41  слагати slàgati  ˈslagat̪i  to tell a lie   
42  слагати slágati  ˈslɑːgat̪i  to arrange, put together   
43  (note: page 2 of wordlist missing)   (no transcription)  pencil   
44      (no transcription)  Peter   
45      (no transcription)  waters   
46      (no transcription)  to take  3 pl. present indicative 
47      (no transcription)  he dances   
48      (no transcription)  a dance   
49      (no transcription)  he cries   
50      (no transcription)  hook   
51      (no transcription)  Chile   
52      (no transcription)  man (coll.)   
53      (no transcription)  Sveta (name)   
54      (no transcription)  saint   
55      (no transcription)  Rada (name)   
56      (no transcription)  flower   
57      (no transcription)  Kosa (name)   
58      (no transcription)  slope   
59      (no transcription)  rose   
60      (no transcription)  rose  genitive pl. 
61  баба bȁba  ˈbaba  grandmother   
62  папа pȁpa  ˈpapa  he eats (baby talk)   
63  дама dâma  ˈd̪ɑːma  lady   
64  тама tâma  ˈt̪ɑːma  darkness   
65  года gȍda  ˈgɔra  mountain   
66  кода kȍda  ˈkɔra  peel, rind   
67  вино vîno  ˈviːn̪ɔ  wine   
68  фино fíno  ˈfiːn̪ɔ  fine   
69  хвала hbâla  ˈxvɑːlə  thanks   
70  златко zlȁtko  ˈzlat̪kɔ  Goldie (masc.)   
71  слатко slȁtko  ˈslat̪kɔ  sweet   
72  жалити žȁliti  ˈʒalit̪i  to feel sorry, mourn   
73  шалити šàliti  ˈʃɑːlit̪i  to be humorous with   
74  лищче lîšče  ˈliːʃʲtʃɛ  leaves   
75  цитати cȉtati  ˈtsɪt̪at̪i  to draw   
76  чак čȁk  ˈtʃak  even   
77  џак džȁk  dʒak  large sack used for flour   
78  леђа lêća  ˈleːtʲʃʲa  lentil   
79  леђа lêđa  leːdʲʒʲa  upper part of the back   
80  пост pȍst  ˈpɔst̪  fast, fasting   
81  тост tȍst  ˈt̪ɔst̪  toast   
82  кости kȍsti  ˈkɔst̪i  bones   
83  мосту mȍstu  ˈmɔst̪u  bridge  locative sing. 
84  носа nȍsa  ˈn̪ɔsə  nose  genitive sing. 
85  бости bȍsti  ˈbɔst̪i  sting, prick   
86  доста dȍsta  ˈd̪ɔst̪ə  enough   
87  гости gȍsti  ˈgost̪i  guests   
88  фама fáma  ˈfaːma  rumor   
89  сама sáma  ˈsaːma  herself   
90  шамар šàmar  ˈʃamar  slap, blow   
91  хам hâm  ˈxɑːm  harness   
92  пива píva  ˈpiːvə  beer   
93  пиза Píza  ˈpiːzə  Pisa   
94  коза kȍza  ˈkɔzə  goat   
95  кожа kȍža  ˈkɔʒə  skin, leather   
96  птица ptȉca  ˈpt̪ɪtsə  bird   
97  птиђ ptȉć  ˈpt̪ɪtʲʃʲ  baby bird   
98  спавачица spavàčica  spaˈvatʃitsə  a woman who is sleeping   
99  спавађица spavàčica  spaˈvatʲʃʲitsə  nightgown   
100  мој mȍj  ˈmɔj  my   
101  ној nȍj  ˈnɔj  ostrich   
102  њој njȍj  ˈɲɔj  to her   
103  конго kȍngo  ˈkɔŋgɔ  congo   
104  лети lȅti  ˈlɛt̪i  he flies   
105  љети ljèti  ˈʎɛt̪i  in the summertime   
106  јако jâko  ˈjɑːkɔ  hard, strong   
107  радост rȁdost  ˈrad̪ɔst̪  happiness   
108  црн cȑn  tsˈrn  black   
109  цар câr  ˈtsɑːr  czar