Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Alternate orthography Sinhalese (IPA) English 
1  muna ˈmunə  meet 
2  mūna ˈmuːnə  face 
3  mana mɑˈnə  mind 
4  māna ˈmɑːnə  pride 
5  mina ˈminə  gem 
6  mīna ˈmiːnə  fish 
7  mäna ˈmænə  measure 
8  päna ˈpænə  question 
9  pǟna ˈpæːnə  pen 
10  dana ˈdɑnə  knee 
11  hana ˈhɑnə  jute 
12  dhana ˈdʰɑnə  wealth 
13  jhana ˈɟɑːnə  meditation 
14  jana ˈd͡ʒɑnə  people 
15  ñana ˈɲɑːnə  wisdom 
16  nana ˈnɑːnə  bathing 
17  taṇa t̪ɑˈnə  grass 
18  ṭhana ˈʈʰænə  place 
19  phala ˈpʰɑlə  fruit 
20  pala ˈpɑlə  go 
21  rala ˈrɑlə  waves 
22  yala ˈjɑlə  harvest 
23  vala ˈβvɑlə  pit 
24  yava ˈjɑβvə  bull 
25  ala ɑˈlə  potatoes 
26  ada ɑˈdə  block 
27  ava aˈβvɑ  faded 
28  (Disregard) (see 51, 52)  mustard 
29  abhayea ɑˈbʰɑjə  forgive 
30  eka ˈɛkə  one 
31  eka ˈɛːkə  that thing 
32  kai kɑi  eating 
33  ko koː  where 
34  koka koˈkɑ  stork 
35  khanija ˈkʰɑnid͡ʒə  minerals 
36  langa lɑŋˈɡə  near 
37  laghu læˈɡʰu  short 
38  laga læˈɡə  layed down 
39  chhatra ˈt͡ʃʰɑtɽə  umbrella 
40  chandra ˈt͡ʃɑndɽə  moon 
41  chhanda ˈt͡ʃʰɑndə  wish 
42  tita ˈt̪it̪ə  spot 
43  tit̪hi t̪iˈt̪ʰi  lunar day 
44  tiṭa ˈt̪iʈə  to thee 
45  aruḍha ɑɽuˈɖʰə  to take posession 
46  kaḍa ˈkɑɖə  shops 
47  çramana ˈçɽɑmɑnə  monks 
48  werala ˈβvɛɽɑlə  seashore 
49  warala ˈβvɑɽɑlə  fins 
50  waula ˈβvɑulə  bat 
51  aba ɑˈbə  mustard 
52  amba ɑmˈbə  mango