Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Sound illustrated Sinhalese English 
1  ə ɑtə  hand 
2  ɑ ɑːta̟  grandfather 
3  æ ætə  to have 
4  æː æːtə  distance 
5  i pijɑ  father 
6  piːjə  son 
7  u ulə  prong 
8  uːlə  fountain 
9  e ekə  the fact 
10  eːkə  that one 
11  o owɑ  to advise 
12  oːwɑ  that 
13  eɪkijə  united 
14  au auɹɑsə  legitimate 
15  ɖ ɖɑbəɽejɑ  quarrel 
16  d dɑbərejɑ  quarrel 
17  ɖ ɖɑməɹə  drumming 
18  b bɑmərə  twisted 
19  d dɑdə  wild 
20  b bɑdə  stomach 
21  ɡ ɡɑɹeɪjə  poison 
22  d͡ʒ d͡ʒɑɹeɪjə  waterfall 
23  d͡ʒ d͡ʒɑmpaɪjə  plunging 
24  d͡ʒʰ d͡ʒʰɑmaɪjə  race 
25  d͡ʒ d͡ʒəɹɑwɑ  female demon 
26  ɡ ɡəɹɑwɑ  swallowing 
27  t wɑtə  ceremony 
28  ʈ wɑʈə  round 
29  p pɑlɑ  place 
30  t͡ʃ t͡ʃɑlɑ  trembling 
31  k kɑlɑ  time 
32  ᵐb kɑᵐbə  ropes 
33  ⁿd kɑⁿdə  eat 
34  ⁿdʰ kʰɑⁿdʰə  mountain 
35  ⁿɡ kʰɑⁿɡə  (no meaning) 
36  m kʰɑmɑ  sex 
37  n kɑnɑ  ear 
38  ɲ kɑɲɑ  virgin 
39  s sɑtəpɑtə  clatter 
40  ʂ ʂɑtəpɑdə  six-legged one 
41  ʃ ʃɑtə  hundred 
42  s sɑtə  seven 
43  h hɑtə  seven, killed 
44  ʂ ʂɑtəkə  six fold 
45  h hɑtɑnə  war 
46  s sɑtɑnə  war 
47  w wɑsə  poisonous 
48  l lɑsə  idle 
49  j jɑlə  occasion 
50  ɹ ɹɪd͡ʒu  straight 
51  k kɑleɪjɑ  threshing floor 
52  kʰɑleija  soil 
53  ɡ ɡɑnɑ  multitude 
54  ɡʰ ɡʰɑnɑ  thick 
55  t͡ʃ t͡ʃəŋ  fie, shame 
56  t͡ʃʰ t͡ʃʰəŋ  fie, shame 
57  d͡ʒ d͡ʒəlɑvɑ  web, net 
58  d͡ʒʰ d͡ʒʰəlɑvɑ  daughter, sunshine 
59  ɖ ɖoʊleɹ̥  large drum 
60  ɖʰ ɖʰoʊleɹ̥  large drum 
61  t tɑlejɑ  plain surface 
62  tʰɑlejɑ  land, ground 
63  d dɑnɑ  knee 
64  dʰɑnɑ  riches 
65  p pɑlənejɑ  coat of mail 
66  pʰɑlənejɑ  fructification 
67  b bɑɹ̥ejɑ  care, charge, keeping 
68  bʰɑɹ̥ejɑ  charge, custody