Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Sound Illustrated  Orthography IPA Gloss 
1  p pot  pot  I can 
2  b bot  bot  muzzle 
3  t tai  ta͡i  you cut 
4  d dai  da͡i  you give 
5  k cît  kɨt  how much 
6  ɡ gît  ɡɨt  neck 
7  chem  kʲɛm  to call 
8  ɡʲ ghem  ɡʲɛm  ball of yarn 
9  k cafea  kafea  coffee 
10  chef  kʲɛf  good disposition 
11  ɡ gînd  ɡɨnd  thought 
12  ɡʲ gheatǎ  ɡʲiatə  high shoe 
13  m mare  mare  sea 
14  n nas  nas  nose 
15    plîng  plɨŋɡ  I cry 
16    strînge  strɨnd͡ʒə  to squeeze 
17    stîng  stɨŋɡ  left 
18    pune  pune  to put 
19    pungǎ  puŋɡə  bag 
20  t͡s țara  t͡sara  country 
21    țigarǎ  t͡siɡara  cigar 
22    țipa  t͡sipa  to scream 
23  t͡ʃ cer  t͡ʃer  sky 
24    ger  d͡ʒer  wind 
25  f fine  fine  finally 
26  v vinǎ  vinə  fault 
27  s sare  sare  salt 
28  z zare  zare  dice 
29  ʃ soc  ʃok  shock 
30  ʒ joc  ʒok  game 
31  h haide  ha͡ide  come 
32  l lac  lak  lake 
33  r rac  rak  lobster 
34    rîu  rɨu  river 
35    sǎrat  sərat  salty 
36    pur  pur  pure 
37  j iubi  jubi  to love 
38  w oala  wala  pot 
39  i tineret     
40    rimǎ     
41    mile     
42  e sec     
43    senin     
44    remarca     
45    verde     
46  a sac     
47    sandalǎ     
48    ramǎ     
49    mal     
50    varǎ     
51  o soc     
52    ton     
53    sondǎ     
54    roman     
55  u suc     
56    tunde     
57    suna     
58    mulțumi     
59  ɨ tînǎr     
60    sînge     
61    râmâtor     
62    vîrf     
63  ə sǎculet     
64    sǎnǎtos     
65    rǎmîne     
66    vǎr