Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Romanian Orthography IPA Transcription English Gloss 
1  hipic çipikʰ  horse 
2  helge çelge  weasel 
3  hîd xɨd̪ʰ  ugly 
4  hǎt xət̪ʰ  extremely 
5  hat xat̪ʰ  boundary 
6  husǎ xus̪ə  slip cover 
7  hotar xot̪ər  borderline 
8  bea bea  to drink 
9  teapǎ t̪eapə  category 
10  boabǎ boabə  berry 
11  fii fiː  sons 
12  hei heɪ  heyǃ 
13  haitǎ xaɪt̪ə  pack 
14  hoit xoit̪ʰ  dead body 
15  huideo xwid̪eo  booing 
16  bîigui bjigwi  to mumble 
17  hǎi xəj  hoyǃ 
18  fiu fiu  son 
19  bau baw  bow-wow 
20  bou bow  ox 
21  assiduu as'siduː  persistent 
22  hǎu xəu  chasm 
23  rîu rɨu  river 
24  tǎind t̪əjnt̪ʰ  cutting 
25  ied jet̪ʰ  kid 
26  iarna jarna  winter 
27  tǎios t̪ə'jos  sharp 
28  iute jut̪e  quick 
29  ziua z̪iwa  day 
30  rîul rɨul  rivers 
31  luînd luːnt̪ʰ  taking 
32  nouǎ nouə  nine 
33  ceai tʃeaj  tea 
34  boaitǎ boajt̪ə  jade 
35  le-oi da leojd̪a  I might give 
36  beau beaw  I drink 
37  Ioana iwana  Joanna 
38  ba ba  no 
39  ca ka  as 
40  chiar ciar  even 
41  da d̪a  yes 
42  fa fa  bass clef 
43  gabarǎ ga'barə  barge 
44  ghici ɟitʃ  to guess 
45  habar xabar̥  idea 
46  hienǎ çjenə  hyena 
47  jabǎr ʒabər  sheep pox 
48  la l̪a  at 
49  mac mak  quack 
50  nadǎ nad̪o  bait 
51  lung l̪uŋg̥  long 
52  pa pa  bye-bye 
53  rabat rabat̪ʰ  rebate 
54  sa s̪a  his 
55  ta t̪a  your 
56  t̹ac t̪s̪ak  tramp 
57  vacǎ vakə  cow 
58  xilograf zilo'graf  wood carver 
59  za z̪a  link of a chain 
60  ce tʃe  what 
61  gini dʒin̪i  surreptitious look 
62  rǎvas̹ rə'vaʃ  letter 
63  izvor iz̪'vor  spring 
64  nerod ne'rot̪ʰ  silly 
65  forma for'ma  to form 
66  mort mortʰ  dead 
67  mreana mreana  barbell 
68  triumf triuɱf  triumph 
69  înmagazina ɨmmagaz̪i'na  to store 
70  mireasma mireasma  perfume 
71  ritm rit̪m̥ə  rhythm 
72  spasm spasm̥  spasm 
73  minune mĩn̪ũn̪e  miracle 
74  melc mel̪k  snail 
75  fund fun̪t̪ʰ  bottom 
76  cvinta kvin̪t̪a  fifth 
77  s̹vab ʒvab̥ʰ  ethnic name for Germans 
78  zbor z̪bor̥  flight 
79  cîtva kɨdva  a little 
80  batjocori badʒoko'ri  to laugh at 
81  inchide in̥'cid̪e  to close 
82  subchirurg sub̥'cirurgʰ  assistant surgeon 
83  subpǎmîntean sub̥pəmɨn̪tean̪ʰ  underground 
84  calc kalkʰ  tracing paper 
85  strîmt st̪rɨmt̪ʰ  narrow 
86  curs kurs  course 
87  sterp st̪erpʰ  lifeless 
88  s̹treang ʃt̪reaŋgʰ  rope 
89  obstesc ob̥st̪es̪k  public 
90  inspre in̪s̪pre  towards 
91  optsprezce opt̪s̪prez̪dʒe  eighteen 
92  încalt̹ ɨn̥kal̪t̪s̪  to put your shoes on 
93  zimt̹ zimt̪s̪  tooth 
94  s̹ort̹ ʃort̪s̪  apron 
95  lupi lupĭ  wolves 
96  ochi ocĭ  eyes 
97  robi robĭ  to enslave 
98  nepot̹i n̪e'pot̪s̪ĭ  grandchildren 
99  pomi pomĭ  trees 
100  lup lupɨ̥  wolf 
101  vǎd vət̪ɨ̥  ford, crossing 
102  bulb bulb̥ɨ̥  bulb 
103  sat s̪at̪ɨ̥  village 
104  pom pomɨ̥  tree