Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Sound Illustrated  Orthography  IPA Gloss 
1  b baie  bəje  bath 
2  p paie  pəje  straw 
3  m mai  məi  May 
4  nai  n̪əi  musical instrument 
5  v vin  vin̪  wine 
6  f fin  fin̪  fine 
7  data  d̪at̪a  date 
8  tata  t̪at̪a  father 
9  z zare  zare  light 
10  s sare  sare  salt 
11  ʃ s̹oc  ʃok  shock 
12  ʒ joc  ʒok  game 
13  l leguma  leɡuma  vegetable 
14    cal  kal  horse 
15  ɾ ros̹u  ɾoʃu  red 
16    era  jeɾa  he was 
17  ɡʲ ghem  ɡʲem  ball of wool 
18  chem  kʲem  I call 
19  ɡ gama  ɡama  scale 
20  k cama  kama  camshaft 
21  ɡ gata  ɡat̪a  ready 
22  ɡʲ gheata  ɡʲat̪a  boot 
23  k car  kaɾ  cart 
24  chiar  kʲaɾ  even 
25  lat  l̪at̪  wide 
26  t̪s laț  l̪at̪s  snare 
27    gînd  ɡɯn̪d  thought  
28    cînd  kɯn̪d̪  when 
29  i in  in̪  flax 
30    fin  fin̪  fine 
31  ɯ în  ɯn̪  in 
32    fîn  fɯn̪  hay 
33  u rus  ɾus  Russian 
34  ɯ rîs  ɾɯs  laughter 
35  ə o fatǎ  ofat̪ə  a girl 
36  a fata  fat̪a  the girl 
37  ə dǎ  d̪ə  give 
38  a da  d̪a  yes 
39  e de  d̪e  from (prep.) 
40  ə dǎ  d̪ə  gives 
41  u tun  t̪un̪  cannon 
42  o ton  t̪on̪  tone