Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Orthography Transcription English 
1  pala palə  visor 
2  pata pat̪ə  paw 
3  capa kapə  cape 
4  bala balə  bullet 
5  bata bat̪ə  gown 
6  aba abə  skirt 
7  tato t̪at̪u  touch 
8  até a't̪ɛ  until 
9  tia tʃiə  aunt 
10  data d̪at̪ə  date 
11  dedo d̪ed̪o  finger 
12  dama d̪amə  lady 
13  dia dʒiə  day 
14  cama kamə  bed 
15  aqui a'ki  here 
16  gala galə  gala 
17  pingo piŋgo  drop 
18  fala falə  speech 
19  faca fakə  knife 
20  cofre kɔfɾi  safe 
21  vaca vakə  cow 
22  bravo bravu  brave 
23  selar selaɾ  to seal 
24  sala salə  room 
25  este ɛstʃi  east 
26  todos t̪odus  everybody 
27  as duas az'duəs  the two 
28  zelar zelaɾ̥  to guard 
29  casa kazə  house 
30  chato ʃat̪o  boring (m) 
31  chata ʃat̪a  boring (f) 
32  achado a'ʃad̪u  find 
33  jato ʒat̪u  jet 
34  laje laʒɪ  big stone 
35  agir a'ʒiɾ̥  to act 
36  mala malə  suitcase 
37  mata mat̪ə  thicket 
38  cama kamə  bed 
39  nata nat̪ə  cream 
40  cana kanʌ̃  cane 
41  calha kaʎə  chute 
42  malha maʎə  chain mail 
43  gana ganə  wish 
44  ganha gaɲʌ̃  wins 
45  caro kaɾo  expensive 
46  cortar koɾ't̪aɾ  to cut 
47  rosa χɔzə  pink 
48  rato χat̪u  rat 
49  somar so'maɾ  sum 
50  duvidar d̪uvi'd̪aɾ  doubt 
51  lata latə  tin sheet 
52  ali a'li  there 
53  mil mil  thousand 
54  ir iɾ  to go 
55  fim fĩ  end 
56  canta kãnt̪ə  sings 
57  mel mɛl  honey 
58  ela ɛla  she 
59  tenda t̪ẽnda  tent 
60  bem bẽ  virtue 
61  médio mɛdʒu  average 
62  sétimo sɛtʃəmu  seventh 
63  mal malə  evil 
64  agua agwa  water 
65  amado a'mad̪o  beloved 
66  la lʌ̃  wool 
67  móvel mɔvɛl  furniture 
68  sórdido sɔɾdʒəd̪u  sordid 
69  mola mɔlə  spring 
70  odor o'doɾ  odor 
71  ponte põntʃi  bridge 
72  somar sõ  sound 
73  mula mulə  female mule 
74  uso uzo  use 
75  um ũ  one/ a/ an 
76  mundo mũndo  world