Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry IPA Transcription  English
1  pæs  watch 
2  pul  money  
3  piʃ  before 
4  cɑp  print 
5  bæm  roof 
6  bum  soil 
7  biʃ  more 
8  ketɑb  book 
9  tɑʒ  crown 
10  tup  ball 
11  tir  arrow 
12  zɑt  nature 
13  dɑd  justice 
14  dur  far 
15  din  religion 
16  bɑd  wind 
17  kɑr  work 
18  kur  blind 
19  kif  bag 
20  bæk  fear 
21  gɑh  place 
22  guʃ  ear 
23  gir  caught 
24  rig  sand 
25  qɑb  plate 
26  qir  pitch 
27  ɢɑdim  old 
28  ɢomɑr  gambling 
29  ʃɑrɢ  east 
30  væqtike  when 
31  fo͡uʷɢol?ɑde  special 
32  ʒæ?be  box 
33  ?æsr  evening 
34  ?ɑːjɑnde  future 
35  mɑr  snake 
36  mum  wax 
37  miz  table 
38  nɑm  name 
39  nɑv  ship 
40  nur  light 
41  nim  half 
42  sæn  parade 
43  zæŋ  bell 
44  sæŋ  stone 
45  færeŋgi  European 
46  fæm  color 
47  firuze  turquoise  
48  fuzul  meddling 
49  sɑf  pure 
50  vætɑn  native country 
51  vɑm  loan 
52  voʒud  existence 
53  tævællod  birth 
54  zæbɑn  tongue 
55  zemestɑn  winter 
56  zire  under 
57  liz  slippery 
58  sæfɑr  journey 
59  ʃenn  age 
60  sob  morning 
61  ræɢs  dance 
62  ʃɑd  happy 
63  ʃir  lion 
64  ʃur  salt 
65  poʃte  behind 
66  piʃ  before 
67  ʒele  jello 
68  ʒole  proper name 
69  χæste  tired  
70  χedmætgɑr  servant 
71  χis  wet 
72  loχt  naked  
73  tɑriχ  history 
74  hæfte  week 
75  hendustɑn  India 
76  honɑr  art 
77  tʃærm  leather 
78  tʃidæn  to cut 
79  tʃub  wood 
80  dɑrtʃin  cinnamon 
81  bæ?tʃe  child 
82  hitʃ  at all 
83  læbe  edge  
84  lebɑs  clothes 
85  lubiɑ  bean 
86  mælek  owner 
87  mænzel  house 
88  jæχ  ice 
89  jɑd  memory 
90  tærjɑk  opium 
91  dej  tenth month 
92  fæftɑr  behavior 
93  riχtæn  to pour 
94  ruznɑme  newspaper 
95  ʒærime  fine 
96  herfe  craft 
97  hærf  letter 
98  væqtike  when 
99  bidɑr  awake 
100  livɑn  glass 
101  pɑiʒ  autumn 
102  dæqiqe  minute 
103  mosɑferæt   journey 
104  bɑrɑn  rain 
105  sɑderɑt  exports 
106  kɑrχɑne  factory 
107  guʃt  meat 
108  tolu  rising 
109  tufɑn  storm 
110  pul  money 
111  kelid  key 
112  senn  age 
113  zendegi  life 
114  ensɑn  mankind 
115  ængoʃt  finger 
116  χoʃ  happy  
117  momken  possible 
118  tofæŋ  gun 
119  mærdom  people 
120  kæʃti  ship 
121  dæst  hand 
122  dændɑn  tooth 
123  dæhæn  mouth 
124  ræŋ  color 
125  æsæl  honey 
126  sɑi  effort 
127  pɑitæχt  capital city 
128  mohə͡ijɑ  prepared 
129  ro͡uʃæn  light 
130  do͡ure  period 
131  he͡ivɑn  animal 
132  e͡ib  fault