Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry IPA Transcription 
English
1  pæɹ̥  feather  
2  t̪ʰæɹ̥  wet 
3  d̪æɹ̥  door 
4  kʰæɹ̥  deaf 
5  g̥æɹ̥  mange 
6  ?æɹ̥  bray 
7  d̪ɑɹ̥  gallows 
8  kʰɑɹ̥  job 
9  ɢɑɹ̥  cave 
10  ?ɒɹ̥  shame 
11  t̪ʰup  ball 
12  sut̪  whistle 
13  sud̪  profit 
14  su?  bad 
15  t̪ʰæb  fever 
16  t̪ʰækʲ  unique 
17  sæg̥ʲ  dog 
18  b̥ɒːkʲ  fear 
19  b̥ɒːɢ  garden 
20  pæɹ̥  feather  
21  t̪ʰæɹ̥  wet 
22  d̪æɹ̥  door 
23  kʰæɹ̥  deaf 
24  g̥æɹ̥  mange (not on recording) 
25  ?æɹ̥  to bray 
26  d̪ɑɹ̥  gallows 
27  kʰɑɹ̥  job 
28  ɢɑɹ̥  cave 
29  ?ɒɹ̥  shame 
30  t̪ʰup  ball 
31  sut̪  whistle 
32  sud̪  profit 
33  su?  bad 
34  t̪ʰæb  fever 
35  t̪ʰækʲ  unique 
36  sæg̥ʲ  dog 
37  b̥ɒːkʲ  fear 
38  b̥ɒːχ  garden 
39  ?æb̥ɹ̥  cloud 
40  sepɒːh  army 
41  ?ɒːd̪i  usual 
42  ?ɒːt̪i  future 
43  nekɒːt̪  points 
44  segɒːh  tune in Persian music 
45  sɒːɢi  cup bearer 
46  sɒ?i  diligent 
47  tʃæŋʲg̥ʲ  harp 
48  d̥ʒ̥æŋʲg̥ʲ  battle 
49  mɒtʃ  kiss 
50  b̥ɒdʒ̥  extortion 
51  ?ædʒ̥ɹ̥  reward 
52  ɾɒtʃɒːɾ͡ɹ̥  wrench 
53  f̟ɹ̥  splendor 
54  vɑɹ̥  (nominal suffix) 
55  sɑɹ̥  head 
56  zɑɹ̥  gold 
57  ʃɑɹ̥  evil 
58  ʒɒːle  dew 
59  χɒːle  aunt 
60  hɒːle  halo (not on recording) 
61  kʰʲæf  foam 
62  gɒːv  cow 
63  kʰæs  person 
64  bɒːz  open 
65  bɒʃ  to be 
66  kʰuːʒ  convex 
67  b̥ɒːft̪  texture 
68  ?ɒːvɒːɹ̥  debris 
69  ?ɒzɒːɹ̥  hurt 
70  ?ɒːsɒːɹ̥  traces 
71  neʃɒːt̪  pleasure 
72  mɵʒde  good news 
73  b̥ɒχt̪  loss 
74  ?ɒːɦi  (a surname) 
75  mæŋʲg̥ʲ  confused 
76  næŋʲg̥ʲ  shame 
77  bim  fear 
78  t̪ʰæn  body 
79  ?ɒːmi  vulgar 
80  ?ɒːni  instantaneous 
81  læŋʲg̥ʲ  limp 
82  ɾ͡ɹæŋʲg̥ʲ  color 
83  mɒːɹ̥  snake 
84  mɒːl  property 
85  ?ɒːɾ͡ɹi  without 
86  ?ɒːli  excellent 
87  jɒːɹ̥  friend 
88  sui  direction 
89  χɒje  testicle 
90  siɹ̥  full up 
91  seɹ̥  secret 
92  sɑɹ̥  head 
93  sɒːɹ̥  starling 
94  seiɹ̥  walking 
95  soɹ̥  slip 
96  suɾ̥͡ɹ̥  feast 
97  d̪uɾ̥͡ɹ̥  far 
98  d̪o͡uʷɾ̥͡ɹ̥  period 
99  si  thirty 
100  se  three 
101  væ   and 
102  vɒ  open 
103  vei  he, she 
104  t̪ʰu   in  
105  (skipped)  thou (not on recording) 
106  mo͡uʷ  vine