Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry IPA Transcription  English
1  pʰæ̈ɹ̥  feather 
2  t̪ʰæ̈ɹ̥  wet 
3  kʰæ̈ɹ̥  deaf 
4  bæ̈ɹ̥  upon 
5  dæ̈ɹ̥  door 
6  gæ̈ɹ̥  bald 
7  fæ̈ɹ̥  splendor 
8  sæ̈ɹ̥  head 
9  ʃæ̈ɹ̥  evil 
10  χæ̈ɹ̥  donkey 
11  ħæ̈ɹ̥  each 
12  væ̈ɹ̥  nominal suffix 
13  zæ̈ɹ̥  gold 
14  mɑːɹ̥  snake 
15  nɑːɹ̥  fire 
16  lɑːɹ̥  name of a city 
17  jɑːɹ̥  friend 
18  qɑːɹ̥  cave 
19  ?ɑːɹ̥  shame 
20  tʃʰɑːɹ̥  four 
21  dʒæ.ŋg  battle 
22  ɹæ̈ŋg  color 
23  zen̪d̪e  alive 
24  ʒen̪d̪e  shabby 
25  cʰi  who 
26  cʰe.t̪ʰf  shoulder 
27  cʰæ̈ɹ̥  deaf 
28  t̪ʰæ̈kʰ  unique 
29  be.kʰɹ̥  virgin 
30  kʰuːɹ̥  blind 
31  kʰoɹ̥  back up singers 
32  kʰɑːɹ̥  job 
33  gi.s  hair 
34  gel  mud 
35  gæ̈ɹ̥  bald 
36  sæ̈g  dog 
37  ɹi.gzɑːɹ̥  sandy region 
38  guːɹ̥  grave 
39  goɹ̥beħ  cat 
40  gɑːɾi  wagon 
41  bæ̈bɹ̥  tiger 
42  sæ̈bɹ̥  patience 
43  dʒæ̈bɹ̥  algebra 
44  ?æ̈bɹ̥  cloud 
45  bæ̈ːl?i.d̪  he swallowed 
46  bæ̈li.d̪  stupid 
47  bæ̈ː?d̪  afterwards 
48  bæ̈d̪  bad 
49  ?æ̈?zɑː  members 
50  ?æ̈zɑ  mourning 
51  qɑː?el  believer 
52  qɑːbel  worthy 
53  dʒɑːme?  comprehensive 
54  dʒɑːmed̪  solid 
55  fæ̈ɹ̥?  interest 
56  fæ̈ɹ̥  splendor 
57  zel?  side 
58  zel   shade 
59  tʃʰɑɹ̥  four 
60  ?ɑtʃʰɑɹ̥  wrench 
61  mɑtʃʰ  kiss 
62  dʒæ̈bɹ̥  algebra 
63  ɹæ̈dʒæ̈b  seventh Arabic lunar month 
64  ɹæ̈dʒ   row 
65  vɑːɾed̪  entering 
66  sæ̈vɑːɹ̥  rider 
67  d̪ɑːv̥  move 
68  zɑːɹ̥  mournful 
69  bɑːzɑːɹ̥  market 
70  dʒɑːz̥  jazz 
71  ʒen̪d̪e  shabby 
72  vɑːʒe  word 
73  mɑːsɑːʒ̥  massage 
74  hæ̈ɹ̥  each 
75  ?ɑːɦɑːɹ̥  starch 
76  mɑːh  moon 
77  zæ̈n̪d̪  tribal name Zand 
78  sæ̈n̪t̪ʰuːɹ̥  musical instrument 
79  bɑːŋkʰ  bank 
80  bɑːŋ   outcry 
81  t̪ʰo.ŋ  pitcher 
82  pʰæ̈nkʰe  fan 
83  t̪ʰæ̈ŋg  tight 
84  ?iŋkʰɑːɾe  of this job 
85  pʰiŋpʰoŋg  ping pong 
86  fɛŋg  stupid 
87  ħæ̈t̪ʰm̥  certain 
88  mæ̈t̪ʰn̥  plot 
89  sæ̈t̪ʰɬ  bucket 
90  hæ̈ml̥  to carry 
91  ɹi.ʃ  beard 
92  ?ɑːɦɑːɾi.  starched 
93  ?ɑːɦɑːɹ̥  starch 
94  ɹiːɢt̪ʰ  figure 
95  ɹi.z̥  tiny 
96  nijɑːz̥  need 
97  næ̈ɹ̥  male 
98  næ̈ɹ̥m̥  soft 
99  t̪ʰo   you (informal) 
100  t̪ʰo.ɹ̥ʃ  sour 
101  guːʃt̪ʰ  meat 
102  guːʃ   ear 
103  sɛɹ̥  secret 
104  se  three 
105  hɛ.ɹs  greed 
106  dʒɑː  place 
107  dʒɑn  life 
108  bi indʒə  come here 
109  bijɑː ?indʒɑː  come here 
110  mei  wine 
111  mou  vine 
112  pʰɑɹ̥  feather 
113  pʰæ̈ɹ̥  feather 
114  suːpʰ  soup 
115  sepʰæ̈h  army 
116  kʰæ̈ɹ̥  deaf 
117  kʰuːkʰ  wind up 
118  nokʰt̪ʰe  points 
119  t̪ʰæ̈ɹ̥  wet  
120  suːt̪ʰ  whistle 
121  ?ɑːt̪ʰie  future 
122  ?ɑːbi  blue 
123  ɹo.?b  fear 
124  ?ɑːd̪æ̈t̪ʰ  habit 
125  suːd̪  profit 
126  segɑːħ  tune in Persian music 
127  tʃʰæ̈ŋg  harp 
128  qæ̈bn  fraud 
129  joɹ̥t̪ʰme  trot 
130  fet̪ʰn̪e  revolt 
131  χed̪mæ̈t̪ʰ  service 
132  qæ̈bn  fraud 
133  ħæ̈t̪ʰm̥  certain 
134  mæ̈t̪ʰn̥  plot 
135  ʃɑːmpʰu  shampoo 
136  t̪ʰolombe  air pump 
137  sonbol  flower 
138  mon̪t̪ʰæ̈qed̪  critic 
139  mæ̈md̪uːh  praised 
140  sæ̈t̪ʰɬ  bucket 
141  ?æ̈d̪l̥  justice