Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry IPA Transcription  English
1  kɑh  straw 
2  kuh  mountain 
3  bɑl  wing 
4  bil  spade 
5  zir  underneath 
6  zur  force 
7  dom  tail 
8  del  heart 
9  dæm  breath 
10  si  thirty 
11  se  three 
12  pul  money 
13  pol  bridge 
14  tɑr  warp 
15  tær  moist 
16  peˈdær  father 
17  seˈfid  white 
18  ʃoˈtor  camel 
19  diˈvɑr  wall 
20  tɑˈze  clean 
21  kuˈze  jug 
22  no͡u?  kind 
23  ro͡uˈɣæn  oil 
24  fo͡ut  death 
25  seid  hunting 
26  heiˈvɑn  animal 
27  sɑijɑˈre  planet 
28  nɔi  an unspecified organ of the human body 
29  dʒɔi  place 
30  ɑzærbɑidʒɑn  Azerbaijan 
31  rui  face 
32  bui  smell 
33  dʒui  stream 
34  apa  (no gloss) 
35  aba  (no gloss) 
36  ama  (no gloss) 
37  afa  (no gloss) 
38  ava  (no gloss) 
39  ata  (no gloss) 
40  ada  (no gloss) 
41  asa  (no gloss) 
42  aza  (no gloss) 
43  atʃa  (no gloss) 
44  adʒa  (no gloss) 
45  ana  (no gloss) 
46  ara  (no gloss) 
47  ala  (no gloss) 
48  aʃa  (no gloss) 
49  aʒa  (no gloss) 
50  aja  (no gloss) 
51  aka  (no gloss) 
52  aga  (no gloss) 
53  aɣa  (no gloss) 
54  aqa  (no gloss) 
55  aχa  (no gloss) 
56  aha  (no gloss) 
57  a?a  (no gloss) 
58  zud̥  quick 
59  ruz̥  day 
60  ez̥teˈrɑb  nervousness 
61  pʰɑ  leg 
62  tʰɑ  thing 
63  jekʰ  one 
64  bæˈnɑ  building 
65  bænˈnɑ  builder 
66  ræd̥  refusal 
67  ˈræddeˌpiʃneˈhɑd  refusal of a proposition 
68  kɑr  work 
69  kur  blind 
70  gol  flower 
71  guʃ  ear 
72  kiˈse  pocket 
73  kærˈidæn  to do 
74  gel  clay 
75  domˈbɑl  trail 
76  tæmˈbæl  lazy 
77  qænd̥  sugar 
78  qɑˈzi  judge 
79  næqˈqɑʃ  artist 
80  tʃɑˈɣu  knife 
81  ɑrˈɣɑm  numerals 
82  æɣˈdɑm  measure 
83  buɣ̥  bugle 
84  væχt  time 
85  mɑen 
86  mɑeːn?  prohibition